Jaarverslag van de examencommissie pelsdieren over het seizoen 2015.

Samenstelling van de examencommissie

Th.van ‘tEnd [voorz], A.G.Oomen [secrt],G.Dermois [pennm], J.v/d Steeg, P.E.A.Huygens, G.Pals, P.A.Bakker, A.A.Verrijdt en Mw A.M.Vermeulen.

Volgens rooster aftredend G.Dermois en G.Pals beide doen nog de praktijk examens 2016,en G Dermois doet ook het theorie examen april 2016 nog mee.
De voorzitter bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen jaren en overhandigd hun ieder een attentie.
Als nieuwe commissie leden zijn aangesteld de heren H.G.M.de Klein en P.J.T.Oude Groothuis beide doen in februari 2016 hun intrede in de examencommissie.  
Na de gebruikelijke procedure zijn zij door het HB benoemd.
Algemeen reserve examinator: Dhr K.J.Cats

Algemeen

In het jaar 2015 is de examencommissie twee keer bijeen geweest om de gebruikelijke zaken rond de examens te bespreken.
Deze cyclus is gebruikelijk zoals voorgaande jaren, beginnend met de voorbereidingen en eindigend met de evaluatie van de examens.
Hierbij worden de eventuele voorstellen van uit de ROC’s meegenomen, en zo nodig ingevoerd als deze leiden tot verbetering.
Positieve reacties zowel van de kandidaten als van uit de ROC.
Algemeen komt de commissie tot de conclusie dat de kleuren kennis een fenomeen, dat als een veel voorkomend struikel blok bij de kandidaten wordt ervaren.
Ook concludeert de commissie dat de kandidaten zich veel beter moeten voorbereiden door zelf studie en fokkers te bezoeken.
Bij de Kleine Knagers en Cavia het zelfde, waarbij opgemerkt werd dat de eisen iets aangescherpt zullen gaan worden, omdat kwaliteit borging gewaarborgd dient te blijven.
Na scholing van het keurmeesterkorps zal een aandachts punt dienen te blijven.
Het blijkt dat 10 rassen praktisch uitvoerbaar is, en maar voor een enkeling  is weggelegd.

Examens

Konijnen

Het schriftelijke examen is gehouden op 11 april 2015 in "De Open Hof" te Amersfoort, ook is hier het tweede theorie examen gehouden op 1 september 2015 op de ons bekende locatie "De Open Hof" te Amersfoort. Wat wel jammer is dat er enkele kandidaten zich hadden aangemeld en dan ook voor het tweede theorie examen zich dan wat laat afmelden, de examencommissie moet wel het voorbereidende werk hier voor doen.
Voor deze theoretische examens is wederom veel gebruik gemaakt van de leerstof die ontwikkeld is door de werkgroep Leergroep Opleiding Pelsdieren, verkort het LOP genoemd.
Ook dit jaar is het gemaakte examen direct nagezien, wat veel voordelen heeft betreffende de onderlinge communicatie van de examinatoren.
Het praktische examen is op 7 en 8 januari 2016 gehouden tijdens de Noordshow te Assen en op 22 januari 2016 tijdens de Championshow te Nieuwegein.

Cavia’s
Het schriftelijke examen is gehouden op 11 april 2015 in "De Open Hof" te Amersfoort.
Het praktische examen is gehouden op 22 januari 2016 tijdens de Championshow te Nieuwegein.

Kleine Knagers
Het schriftelijke examen is gehouden op 11 april 2015 in “De  Open Hof “ te Amersfoort.
Het praktische examen is gehouden op 23 januari 2016 tijdens de Champiomshow te Nieuwegein.

Diergroep konijnen

Schriftelijk examen:
Voor het schriftelijke examen hebben 7 B en 14 C-keurmeesters zich opgegeven voor uit breiding van hun bevoegdheid.
En 1 Nieuweling heeft zich aangemeld.

De uitslag voor uitbreiding van de rassen is als volgt: 7 B-keurmeesters deden Schriftelijk examen voor 44 rassen en slaagde voor 42 rassen.
14 C-keurmeesters deden schriftelijk examen voor 60 rassen en slaagden voor 50 rassen.
1 C- keurmeester heeft afgezegd voor het theorie examen.
1 Nieuweling deed examen voor het algemeen gedeelte en slaagde voor alles.

Praktisch examen:
7 B-keurmeesters gingen op voor 48 rassen en slaagden voor 22 rassen [± 45,8%].
11 C- keurmeesters gingen op voor 61 rassen en slaagden voor 40 rassen [± 65,5 %].
1 Aspirant keurmeesters gingen op voor 5 rassen en slaagden voor 5 rassen [± 100 %].
1 C-keurmeester heeft afgezegd voor het praktische examen.
2 C-keurmeesters hebben afgemeld wegens ziekt voor het praktische examen.

Bevorderd en aangesteld:
Aangesteld tot C-keurmeester konijnen Mw.H.E.A.v.d.Velde [Barendrecht].

Diergroep cavia’s

Schriftelijk examen:
Voor het schriftelijk examen hebben zich 4 C-keurmeester opgegeven voor uitbreiding.
Zij deden schriftelijk examen voor 11 variëteiten en slaagde er voor 10.
1 Nieuweling deed examen voor het algemeen gedeelte en zakte voor alles.

Praktisch examen:
5 C-keurmeesters gingen op voor 14 variëteiten en slaagde voor 8 variëteiten [57.1%].
1 C-keurmeester heeft zich voor 1 variëteit afgemeld.

Bevorderd en aangesteld:
Bevorderd tot B-Keurmeester Cavia
Mw.C.Swaap Maaswinkel [Utrecht]

Diergroep kleine knaagdieren

Voor deze dier groep heeft zich het afgelopen jaar 1 kandidaat aangemeld om examen te doen, een B keurmeester en is voor het algemeen gedeelte van de Hamsters voor twee onderdelen geslaagd, voor de twee andere onderdelen algemeen gedeelte is deze kandidaat al geslaagd.


Het mondeling/praktische examen voor deze groep is gehouden op zaterdag 23 jan 2016
Op de Championshow te Nieuwegein.

1 B-keurmeester slaagde voor zowel de Syrische als de Dwerg hamster
1 Aspirant-keurmeester slaagde voor de Syrische hamster en behaalde het mondeling theorie voor de Dwerghamster maar zakte voor de praktijk.

Bevorderd en aangesteld:
Bevorderd tot A-keurmeester Klein Knagers dhr.B.v.Dijk [Maurik]
Aanstellen tot C-keurmeester Klein Knagers Mw.N.A.v.d.Waal Koene [Meteren]

Bijzonder jammer dat over diverse diergroepen ook dit jaar een 4 tal personen zich hebben afgemeld, in enkele van deze personen is door de diverse ROC’s de nodige energie ingestoken en de examencommissie pelsdieren heeft hier dan ook het nodige voorbereidend werk aan gehad. Behalve die gene die zich met een gegronde reden hebben afgemeld.
Verder kom ik tot de conclusie dat zich voor het examen jaar 2015 ongeveer het zelfde aantal personen zich heeft aan gemeld als  in het jaar 2014.

Hulpexaminator

Bij de diergroep konijnen heeft  keurmeester Dhr K.J.Cats  gefungeerd als  examinator.
Namens de examencommissie willen wij hem hartelijk dank zeggen voor zijn medewerking.
Tevens hebben de heren H.G.M de Klein en P.j.T.Oude Groothuis mee gelopen met de praktische examens om zo ervaring mee op te doen, zij komen in februari 2016 in de Examencommissie Pelsdieren.

Gecommitteerde

Zij zijn bij de theoretische en praktische examens aanwezig, om als klankbord voor de kandidaten beschikbaar te zijn en namens het bestuur van de KLN de procedures te bewaken.
Bij het theorie examen te Amersfoort was de heer C.Korsuize aangesteld als gecommitteerde.
Bij het tweede theorie examen op 1 sept  te Amersfoort was de heer H.Houpst aangesteld als gecommitteerde.
Bij het eerst praktijkexamen op de Noordshow te Assen was Dhr J.d.Dooij als gecommitteerde aanwezig en op de tweede dag Dhr H.Beerling
Op de Championshow te Nieuwegein was Dhr K.Mollema en C.Korsuize als gecommitteerde aanwezig, bij de Konijnen en Cavia’s op vrijdag.
Op de zaterdag bij de Kleine Knagers was als gecommiteerde dhr.H.Houpst aanwezig
Vanaf deze plaats wil de examencommissie de heren bedanken voor hun ondersteuning van de kandidaten tijdens de examens.

Tot slot

Rest mij nog het landelijke bestuur van de KLN, evenals de tentoonstellingsbesturen
van de Noordshow en de Championshow en de gecommitteerden hartelijk dank te zeggen voor de medewerking voor en tijdens de examens.

Secretaris Examencommissie Pelsdieren.

A.G.Oomen