Portefeuille dierhouderij-aangelegenheden

Globale beleidsdoelen:
Het behartigen van de belangen van leden op het gebied van wetgeving, beperkende (overheids)maatregelen en diergezondheid en – welzijn.

Algemene taken:

  • volgen van en inspringen op ontwikkelingen met betrekking tot nationale en EG wetgeving
  • volgen van en inspringen op ontwikkelingen met betrekking tot dierziektes die direct of indirect beperkingen voor de uitoefening van onze hobby tot gevolg hebben
  • onderhouden van contacten met de daarvoor geëigende instanties (o.a. LNV, diergeneesmiddelenfabrikanten etc.)
  • medewerking verlenen aan gezondheidsonderzoekers
  • ontwikkelen en publiceren van praktisch toepasbare gezondheidsprotocollen
  • individuele leden bijstaan wanneer hun – in de uitoefening van de hobby - beperkingen worden opgelegd door de overheid of bij procedures
  • het houden van inventarisaties om de benodigde informatie te verkrijgen voor de uitoefening van de andere taken.

Bijzondere aandachtsgebieden:
Het is van groot belang dat KLN een zodanige maatschappelijke status verwerft dat zij extern als een serieuze gesprekspartner wordt ervaren op bovengenoemde terreinen. KLN zal dan ook zorgvuldig moeten zijn in de keuze van organisaties waarmee zij samenwerkt of in deelneemt.
Ondersteuningscommissie
Door de aard van de werkzaamheden zal, naast een kleine vaste kern, de commissie bestaan uit deskundigen die ad hoc ondersteuning geven op de momenten wanneer dat nodig is.