Vogelgriep_dec 2017 (vervolg)

17 december 2017

Zoals uit eerdere berichtgeving al bekend is, is er een landelijk tentoonstellingsverbod voor risicogevogelte.
Omdat een groot gedeelte van onze leden hun kippen, siervogels en watervogels (en binnen het toezichts-gebied leden die naast risicogevogelte ook andere KLN-diersoorten houden) niet mogen tentoonstellen worden wij met zijn allen wederom hard getroffen.

Het tentoonstellingsverbod wat deel uitmaakt van de: Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017   (nr. WJZ/17198450; Artikel 6 Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels) houdt in het kort in dat het een landelijke maatregel betreft.

Een maatregel die dus geldt voor geheel Nederland en in tegenstelling tot wat op Sociale Media door enkele criticaster wordt geïnterpreteerd niets heeft te maken met de zogenaamde 30 dagen regeling welke wordt gehanteerd binnen beschermings- en toezichtgebieden. 
Kortom: het landelijke tentoonstellingsverbod wordt door de beleidsbepalers afhankelijk gehouden van het besmettingsrisico wat op enig moment geldt.

Jammer genoeg blijkt vaak uit dezelfde argumentatie van enkele criticaster op Sociale Media dat er onduidelijkheid is over wat er, ten aanzien van de vogelgriep, bij KLN achter de schermen is gebeurd en momenteel gebeurt. Veel aannames zonder bij KLN te informeren zijn het gevolg!

Wat er allemaal is gebeurd, gaat gebeuren en welke plannen er liggen levert een heel breed en uitgebreid verhaal op. Een verhaal wat, op dit moment, bij het volledig naar buiten brengen juist de positie van ons allen kan tegenwerken. Reden daar voor is dat bij een verkeerde argumentatie van onderbouwing(en) dit in de weg kan gaan staan tijdens overleg met beleidsbepalers, haar adviseurs en/of sleutelinstanties. 

Wel wil ik hierbij benadrukken dat meerdere vertegenwoordigers, namens KLN, op meerdere fronten en met meerdere betrokken mensen regelmatig contact heeft en zullen hebben. En ook dat er nauw samenwerkingsverband is ontstaan tussen gezamenlijke bonden die hobbymatige vogelhouders vertegenwoordigen aangaande verschillende problematieken zoals bijvoorbeeld vogelgriep.

Zo is er binnen KLN een Werkgroep vogelgriep welke nu in een vergevorderd stadium zijn aangaande onderzoek van dierziekten onder hoenders, dwerghoenders, watervogels en risicolopende siervogels. Hier vanuit heeft deze werkcommissie een goed doordacht plan van aanpak uitgewerkt wat nu ten uitvoering is. 

Ook is er in oktober door de gezamenlijke Nederlandse vogelbonden, onder leiding van de Directeur Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, met het managementteam van dit ministerie overleg geweest. Ondergetekende mocht hier als één van de woordvoerders optreden. Uit dit overleg zijn ook heel goede afspraken gemaakt m.b.t. HPAI-procedures.
Over opheffing of wijziging van het landelijke tentoonstellingsverbod is ook gesproken, maar was inhoudelijk echt nog een stap te ver om gestructureerde beleidsmatige afspraken te kunnen maken.

Wel is de afspraak gemaakt om op korte termijn weer in persoonlijk overleg te gaan met de beleidsmakers aangaande een andere inhoudelijke regeling voor het tentoonstellen van risicogevogelte. Maar ook andere regelgeving aangaande hobbymatige dierhouderij van geregistreerd risicogevogelte gaan hier besproken worden.
Zeer waarschijnlijk zal dit gesprek begin januari gaan plaatsvinden.
Om wettelijk beleid door te kunnen voeren dienen bepaalde procedures gevolgd te worden. Dit kost veel tijd en heeft tot op heden gevolg dat de vogelgriep ons inhaalt.

De afgelopen week is er, door ondergetekende namens KLN zowel telefonisch, als per e-mail contact geweest met de in rang hoogste beleidsmedewerker van Economische zaken. Helaas heeft ook dit voor de korte termijn geen mogelijkheden voor tentoonstellen van risicogevogelte kunnen opleveren. Wij dienen gezien de risicoanalyses er dus ter dege rekening mee te houden dat het tentoonstellen van risicogevogelte de komende tijd niet mag plaatsvinden.
Wel waren zowel de als laatste genoemde beleidsambtenaar, als ondergetekende, van mening dat het heel goed is om door middel van korte lijnen de stand van zaken te bespreken en elkaars mening daarin te horen. Er is dus ruime aandacht voor de situatie van beide kanten.

Ook de komende week zal er weer op meerdere fronten gecommuniceerd gaan worden over de gehele gang van zaken. Zodra er meer duidelijkheid is of wat veranderd zal dit, indien mogelijk, zo spoedig als mogelijk worden teruggekoppeld.

Namens het bestuur van KLN vraag ik u bij onduidelijkheden contact met ons op te nemen.
Communicatie via bijvoorbeeld Sociale Media hoort bij deze tijd en ook wij vinden dit een belangrijk deel van onze hobby uitmaakt. MAAR… wij adviseren wel om tijdens deze vormen van communicatie informatie vanuit de bron te gebruiken.

Ronald Tiemes,
secretaris.