Vogelgriep

Vogelgriep_dec 2017 (vervolg)

17 december 2017

Zoals uit eerdere berichtgeving al bekend is, is er een landelijk tentoonstellingsverbod voor risicogevogelte.
Omdat een groot gedeelte van onze leden hun kippen, siervogels en watervogels (en binnen het toezichts-gebied leden die naast risicogevogelte ook andere KLN-diersoorten houden) niet mogen tentoonstellen worden wij met zijn allen wederom hard getroffen.

Het tentoonstellingsverbod wat deel uitmaakt van de: Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017   (nr. WJZ/17198450; Artikel 6 Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels) houdt in het kort in dat het een landelijke maatregel betreft.

Een maatregel die dus geldt voor geheel Nederland en in tegenstelling tot wat op Sociale Media door enkele criticaster wordt geïnterpreteerd niets heeft te maken met de zogenaamde 30 dagen regeling welke wordt gehanteerd binnen beschermings- en toezichtgebieden. 
Kortom: het landelijke tentoonstellingsverbod wordt door de beleidsbepalers afhankelijk gehouden van het besmettingsrisico wat op enig moment geldt.

Jammer genoeg blijkt vaak uit dezelfde argumentatie van enkele criticaster op Sociale Media dat er onduidelijkheid is over wat er, ten aanzien van de vogelgriep, bij KLN achter de schermen is gebeurd en momenteel gebeurt. Veel aannames zonder bij KLN te informeren zijn het gevolg!

Wat er allemaal is gebeurd, gaat gebeuren en welke plannen er liggen levert een heel breed en uitgebreid verhaal op. Een verhaal wat, op dit moment, bij het volledig naar buiten brengen juist de positie van ons allen kan tegenwerken. Reden daar voor is dat bij een verkeerde argumentatie van onderbouwing(en) dit in de weg kan gaan staan tijdens overleg met beleidsbepalers, haar adviseurs en/of sleutelinstanties. 

Wel wil ik hierbij benadrukken dat meerdere vertegenwoordigers, namens KLN, op meerdere fronten en met meerdere betrokken mensen regelmatig contact heeft en zullen hebben. En ook dat er nauw samenwerkingsverband is ontstaan tussen gezamenlijke bonden die hobbymatige vogelhouders vertegenwoordigen aangaande verschillende problematieken zoals bijvoorbeeld vogelgriep.

Zo is er binnen KLN een Werkgroep vogelgriep welke nu in een vergevorderd stadium zijn aangaande onderzoek van dierziekten onder hoenders, dwerghoenders, watervogels en risicolopende siervogels. Hier vanuit heeft deze werkcommissie een goed doordacht plan van aanpak uitgewerkt wat nu ten uitvoering is. 

Ook is er in oktober door de gezamenlijke Nederlandse vogelbonden, onder leiding van de Directeur Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, met het managementteam van dit ministerie overleg geweest. Ondergetekende mocht hier als één van de woordvoerders optreden. Uit dit overleg zijn ook heel goede afspraken gemaakt m.b.t. HPAI-procedures.
Over opheffing of wijziging van het landelijke tentoonstellingsverbod is ook gesproken, maar was inhoudelijk echt nog een stap te ver om gestructureerde beleidsmatige afspraken te kunnen maken.

Wel is de afspraak gemaakt om op korte termijn weer in persoonlijk overleg te gaan met de beleidsmakers aangaande een andere inhoudelijke regeling voor het tentoonstellen van risicogevogelte. Maar ook andere regelgeving aangaande hobbymatige dierhouderij van geregistreerd risicogevogelte gaan hier besproken worden.
Zeer waarschijnlijk zal dit gesprek begin januari gaan plaatsvinden.
Om wettelijk beleid door te kunnen voeren dienen bepaalde procedures gevolgd te worden. Dit kost veel tijd en heeft tot op heden gevolg dat de vogelgriep ons inhaalt.

De afgelopen week is er, door ondergetekende namens KLN zowel telefonisch, als per e-mail contact geweest met de in rang hoogste beleidsmedewerker van Economische zaken. Helaas heeft ook dit voor de korte termijn geen mogelijkheden voor tentoonstellen van risicogevogelte kunnen opleveren. Wij dienen gezien de risicoanalyses er dus ter dege rekening mee te houden dat het tentoonstellen van risicogevogelte de komende tijd niet mag plaatsvinden.
Wel waren zowel de als laatste genoemde beleidsambtenaar, als ondergetekende, van mening dat het heel goed is om door middel van korte lijnen de stand van zaken te bespreken en elkaars mening daarin te horen. Er is dus ruime aandacht voor de situatie van beide kanten.

Ook de komende week zal er weer op meerdere fronten gecommuniceerd gaan worden over de gehele gang van zaken. Zodra er meer duidelijkheid is of wat veranderd zal dit, indien mogelijk, zo spoedig als mogelijk worden teruggekoppeld.

Namens het bestuur van KLN vraag ik u bij onduidelijkheden contact met ons op te nemen.
Communicatie via bijvoorbeeld Sociale Media hoort bij deze tijd en ook wij vinden dit een belangrijk deel van onze hobby uitmaakt. MAAR… wij adviseren wel om tijdens deze vormen van communicatie informatie vanuit de bron te gebruiken.

Ronald Tiemes,
secretaris.

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen (26-11-2016)

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het bedrijf heeft ook drie nevenbedrijven in Hierden en een in Ermelo. Deze locaties worden ook preventief geruimd. In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Een ander bedrijf binnen een straal van 1 km met 10.000 vleeseenden wordt ook preventief geruimd
Vervoersverbod in verband met vogelgriep

Lees meer: Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen (26-11-2016)

Update HPAI (22-11-2016)

Er worden nog regelmatig verdachte dode vogels gevonden. Het kaartje van Nederland geeft de vindplaatsen van verdachte dode vogels aan en welke al positief bevonden zijn. Deze ziekte onder de wilde watervogels is dus nog zeker niet uitgeraasd en het besmettingsrisico is nog steeds hoog. Vandaar dat uiterste voorzichtigheid nog altijd geboden is.
Wekelijks worden de ingestelde maatregelen geëvalueerd en beoordeeld door een commissie van deskundigen en wordt bepaald of ze aangescherpt of versoepeld moeten worden.
In Den Oever is op 18-11-2016 bij een liefhebber een H5N8 besmette zwaan aangetroffen en verder een besmette kip en eend. Daarom is per die datum conform het HPAI draaiboek de Welzijnscommissie ingesteld. Deze commissie heeft tot taak na te gaan of de maatregelen, die invloed kunnen hebben op het dierenwelzijn, op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd.
In Duisland is naast het vervoers- en tentoonstellingsverbod in Sleeswijk-Holstein ook de vergunning voor de BDRG Hauptbundesschau in Leipzig ingetrokken.
De Nederlandse verenigingen, waarvan de NVWA de tentoonstellingsvergunning al heeft ingetrokken, zijn door de NVWA hierover rechtstreeks geïnformeerd.
KLN heeft het ministerie schriftelijk verzocht, zo gauw als dat kan, het tentoonstellingsverbod op te heffen. Gezien de ontwikkelingen is het vrij logisch, dat we daar nog geen antwoord op hebben gekregen.

Aanzienlijk risico HPAI (H5N8) in Nederland (9-11-2016)

Staatssecretaris Van Dam meldde vandaag aan de Tweede Kamer dat er sprake is van een aanzienlijk hoger risico voor de Nederlandse pluimveesector door insleep van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5N8. Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen, heeft hij een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld om zo het risico van insleep van vogelgriep vanuit de wilde watervogelpopulatie te beperken.

Lees meer: Aanzienlijk risico HPAI (H5N8) in Nederland (9-11-2016)

10 km toezichtgebieden opgeheven

02-01-2015
Op 31 december jl. is het laatste 10 km gebied (rond Zoeterwoude) opgeheven. Daarmee geldt ook voor deze voormalige toezichtgebieden de regeling, zoals die op 15 december werd vastgesteld voor de rest van Nederland.
De ophokplicht is alleen nog van toepassing voor commerciële bedrijven.
Het tentoonstellingsverbod geldt alleen nog voor hobbypluimvee, dat op het erf van een commercieel bedrijf gehouden wordt.
Zolang er geen nieuwe uitbraak geconstateerd wordt, kunnen hobbydieren vanuit heel Nederland geshowd worden (mits niet gehouden op een commercieel bedrijf) en is het vervoer door heel Nederland vrij. De verklaring voor de Noordshow kunt u dienovereenkomstig invullen.
Wellicht ten overvloede, het bericht heden in de Volkskrant geldt niet voor hobbypluimvee.

Tentoonstellingsverbod voor hobbymatig gehouden pluimvee opgeheven

15-12-2014

Omdat de laatste weken geen nieuwe uitbraken van HPAI zijn geconstateerd, is met ingang van 15 december om 00.00 uur het tentoonstellingsverbod voor niet commercieel gehouden pluimvee en gevogelte opgeheven. Ook de regio-indeling is nu helemaal vervallen, waarmee ook Regio A (geheel west Nederland) is opgeheven en hobbyhouders hun dieren weer door geheel nederland kunnen vervoeren.

Deze versoepeling is eerder dan verwacht, maar houdt evengoed in dat bij een eventuele nieuwe HPAI uitbraak de regio-indeling rond dat 10 km gebied weer ingesteld wordt en geen vervoer meer vanuit dat gebied naar de rest van Nederland is toegestaan. Dat kan gevolgen hebben voor de TT-houdende vereniging als na de show andere evenementen in die hal gepland zijn.

Enkele verdere aandachtspunten zijn o.a.:

- De 30 dagen regeling vanaf het moment van de uitbraak in de toezichtgebieden van 10 km blijft onverminderd van kracht.
- Speciale aandacht voor het aanmelden van uw show bij de NVWA, zoals dat in het TT-reglement is bepaald.
- Elke inzender moet bij aankomst een verklaring tekenen dat zijn dieren (ook pelsdieren) niet gehuisvest zijn op een commercieel pluimveebedrijf of
   in een 10 km toezichtgebied.
- Laat de gecontracteerde dierenarts extra alert zijn op AI en ook geldt onverminderd nog steeds de afgifte van de entformulieren tegen NCD.
- Vervoer van dieren door een 10 km toegangsgebied is toegestaan, mits over de snelweg en zonder te stoppen.
- Pluimveemest en mest van gevogelte afgesloten afvoeren

Deze regels lijken wat overdreven, maar stellen weinig voor. Zij zijn bedoeld om onnodige risico’s te voorkomen, zodat we weer kunnen genieten van de laatste shows die nu nog mogelijk kunnen zijn.

Aangepaste regeling vogelgriep o.b.v. aanname oorzaak van besmetting

02-12-2014

Het ministerie gaat er nu voorzichtig van uit dat de besmettingen te Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen door watervogels  (smienten) zijn veroorzaakt. Daardoor worden de maatregelen aangepast. De nieuwe maatregelen gaan per donderdagnacht 4 december om 00.00 uur in.

De maatregelen voor de toezichtgebieden blijven onverminderd 30 dagen van kracht. In Regio A, wat een waterrijk gebied is en waar een verhoogd risico blijkt, omdat daarin de toezichtgebieden Hekendorp, Ter Aar en Zoeterwoude liggen, blijft de regeling van 30 november jl. van kracht. In de overige gebieden wordt een versoepeling toegestaan en vervalt de regio-indeling. Voor ons hobbyfokkers houdt dat in, dat pluimvee en vogels buiten de toezichtgebieden niet meer opgehokt hoeven te worden. Het verzamel en tentoonstellingsverbod voor Pluimvee en vogels blijft onverminderd van kracht voor heel Nederland.

Als in een andere deel van Nederland een besmettingshaard van H5N8 de kop opsteekt, wordt ook die regio behandeld als Regio A

De maatregel is afgekondigd voor 14 dagen. Dat houdt in dat termijn van 21 dagen (tot 14 december), zoals afgekondigd op 23 november, wordt verlengd met 4 dagen en zal duren tot donderdag 18 december om 00.00 uur. Tot die datum geldt dus tenminste het tentoonstellingsverbod.

Of er daarna nog beperkende maatregelen voor de hobbydierenhouders zullen gelden, zal afhangen van de eventuele nieuwe uitbraken.

Wij wijzen er nogmaals op dat iedereen nauwgezet de hygiëneregels in acht moet nemen.

Zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 2-12-2014

Nieuwe uitbraak vogelgriep Zoeterwoude

30-11-2014
In Zoeterwoude, op de rand van het 10km gebied rond Ter Aar is bij een legpluimveebedrijf met ca. 28.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf wordt vandaag geruimd. Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse 1 december 2014 beschikbaar komen.
Rond het bedrijf in Zoeterwoude is een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven, die bemonsterd en onderzocht worden op vogelgriep.
Voor de hobbypluimveehouders in de rest van Nederland geldt vooralsnog dat de regeling, zoals die is afgekondigd op zondag 23 november 2014, vervangen is door de regeling van 30 november 2014.
Dat houdt o.a. in dat:
a. Iedere houder van gevogelte passende maatregelen moet nemen om te voorkomen dat zijn dieren in aanraking kunnen komen met gevogelte van andere houders of in het wild levende vogels en dieren;
b. Voor niet-commerciëel gehouden vogels en duiven geldt dat aan a. is voldaan als de dieren in een voliére of stal worden gehouden.

Einde 2e standstill periode

23-11-2014 (14.00 uur)
De tweede standstill periode is na een periode van maximaal 72 uur heden om 14.00 uur beëindigd.
Er gelden nu drie controlegebieden van 10 km rond Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen. In die gebieden blijft gedurende 30 dagen na afkondiging de standstill van kracht.

Voor heel Nederland blijft het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte van kracht, gedurende 21 dagen (tot 14 december 2014). Transport van pluimvee binnen de ingestelde regio's is wel toegestaan, maar moet zoveel mogelijk beperkt worden.
Tentoonstellingen met alleen pelsdieren zijn alleen mogelijk buiten de toezichtsgebieden en verder onder strenge voorwaarden. Wilt u een dergelijke tentoonstelling organiseren, neem dan contact met ons op.

Wij adviseren u de berichtgeving van EZ de komende tijd nauwlettend in de gaten te houden voor verdere meldingen of instructies. Als wij buiten de daar gepubliceerde informatie meer belangrijke informatie voor u hebben, dan zullen wij u daarover informeren.

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Berichten Vogelgriep