KLN berichten februari 2018

Vergaderingen Diertechnische Raad
Op zaterdag 24 februari 2018 om 09.30 uur is de vergadering van de Diertechnische Raad.

De raad heeft tot taak diertechnische zaken met betrekking tot haar specifieke diergroep(en) te regelen. Bijvoorbeeld: welzijns- en tentoonstellingszaken, erkenningenreglement, samenstelling standaard- en examencommissies en adviseren aan bestuur en/of portefeuillehouders over diverse dieraangelegenheden worden behandeld.

Voor de Diertechnische Raad worden in de basis alle Speciaalclubs, de Keurmeesterverenigingen, de Standaardcommissies en de Examencommissie(s) uitgenodigd. Ook erevoorzitters en ereleden krijgen een uitnodiging om de bijeenkomst bij te wonen.
De samenstelling van de Diertechnische Raad kan, indien dat gewenst is, per bijeenkomst verschillen. Individuele verenigingen of groepen van plaatselijke verenigingen die specifiek één diergroep vertegenwoordigen kunnen worden uitgenodigd om mee te praten. Door soms diertechnische zaken uitsluitend binnen de eigen diergroep af te handelen, wordt bereikt dat in het grote collectief de eigen identiteit van de grote en vooral ook de minder grote diergroepen 100% gewaarborgd is.
Emotie en beleving zijn belangrijke factoren in een organisatie en mogen niet worden genegeerd. Ook is het gevoelsmatig prettig om technische zaken binnen de eigen besloten groep te kunnen bespreken. De bijeenkomst van de Diertechnische Raad op 24 februari 2018 is echter collectief.

Speciaalclubs en KLN-werkcommissies worden verzocht uiterlijk een week voor de vergadering hun eventuele agendapunten schriftelijk door te geven aan het secretariaat. Met name de ingebrachte voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2018 komen dan aan de orde.
De vergadering wordt gehouden in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.


Vergaderingen Raad en Raad van Advies
Op zaterdag 24 februari 2018 om 13.30 uur is de vergadering van de Raad van Advies.

De Raad van Advies wordt gevormd door de afgevaardigden van de provinciale afdelingen. Meestal zijn dat de voorzitter en secretaris van de provinciale afdeling. Ook erevoorzitters en ereleden van KLN krijgen een uitnodiging om de bijeenkomst bij te wonen. Verder worden alle KLN-commissies, KLN-functionarissen, vertegenwoordigers van de NKP, de redactie Kleindier Magazine en de keurmeestersverenigingen uitgenodigd om mee te praten.
De Raad van Advies is bedoeld als een advies- c.q. overlegorgaan tussen hoofdbestuur en de provinciale afdelingen. Er wordt gesproken over algemeen organisatorische punten en beleid binnen onze vereniging. In de bijeenkomst worden tevens voorstellen en andere ingebrachte stukken voor de algemene ledenvergadering in grote lijnen afgestemd.

De Provinciale afdelingen en KLN-werkcommissies worden verzocht uiterlijk een week voor de vergadering hun eventuele agendapunten schriftelijk door te geven aan het secretariaat. Met name de ingebrachte voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering op 16 juni 2018 komen dan aan de orde.
De vergadering wordt gehouden in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.


Tentoonstellingsverbod n.a.v. HPAI
Op het moment van schrijven lijkt het in Nederland rustig aangaande de uitbraken van vogelgriep.
Dat het landelijke tentoonstellingsverbod nog steeds van kracht is vinden wij daarom onbegrijpelijk en niet nodig.

Zeer regelmatig is hierover contact met het ministerie Economische Zaken wat heeft geresulteerd in  open gesprekken waarbij wij ons onbegrip kenbaar kunnen maken en motieven mogen geven wat er in onze beleving anders moet. Vanuit het Ministerie staat men gelukkig volledig open voor onze argumentatie waardoor wij ons als een serieuze gesprekspartner kunnen profileren.
Belangrijke informatie en/of wijzigingen aangaande HPAI en het landelijke tentoonstellingsverbod zullen wij zoveel mogelijk proberen via de KLN-website weer te geven.


Keurmeester Bertus Lanting gestopt
Na meer dan 42 jaar zich met veel passie ingezet te hebben als KLN-konijnenkeurmeester heeft Bertus Lanting per direct moeten besluiten te stoppen met keuren.
Als keurmeester was Bertus een graag gezien persoon en één van de meest gevraagde keurmeesters. Vanwege zijn grote staat van dienst zowel technisch, als op persoonlijk vlak zijn wij Bertus zeer erkentelijk.

Keurmeester Bas Vingerhoed gestopt
Per 1 januari 2018 heeft keurmeester Bas Vingerhoed besloten te stoppen met keuren. Ondanks dat hij nog heel veel plezier in onze hobby heeft, waren de vele uren reistijd voldoende reden om te stoppen als keurmeester. Bas was een gerenommeerd A-keurmeester hoenders, dwerghoenders Serama’s en C-keurmeester grondvogels. Het KLN bestuur bedankt Bas voor zijn ruime staat van dienst en inzet.

Zoektocht naar de KLN-voorzitter
Zoals u heeft kunnen lezen is voor de betreffende functie in oktober 2017 een vacature geplaatst in het KM en op een vrijwilligersvacaturesite. Van vier personen is een serieuze reactie ontvangen waarbij drie personen hebben aangegeven voor de functie in aanmerking te willen komen. Na overleg binnen het huidige hoofdbestuur heeft er met twee personen een oriënterend gesprek plaatsgevonden. Deze gesprekken waren plezierig van aard, maar leverde voor ons (lees: HB KLN) niet het beoogde resultaat op. Statutair is het voor iedereen mogelijk om zich verkiesbaar te stellen voor een functie binnen het HB. Mocht echter één van de drie voorgenoemde personen zich tijdens de ALV verkiesbaar stellen als kandidaat voorzitter dan zal het huidige hoofdbestuur de kandidaatstelling niet ondersteunen.

Op dit moment staan er nog meer oriënterende gesprekken op de rol. Mocht hierover meer bekend worden dan zullen wij dit kenbaar maken via de KLN-website en/of de Bondberichten.


Ronald Tiemes
Secretaris

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Bondsberichten KLN berichten februari 2018