KLN berichten augustus 2017

Almanak 2017
De nieuwe Almanak 2017 is inmiddels digitaal beschikbaar op de website van KLN onder Tentoonstellingen. Het daar in opgenomen tentoonstellingsrooster is, naast op de website, ook als een papieren versie meegestuurd met het juli-nummer van het Kleindier Magazine.

Tekst KLN prijzen in het vraagprogramma en catalogus
Op de laats gehouden ALV is het voorstel voor het nieuwe KLN-prijzenschema aangenomen.
Ik adviseer tentoonstellingsorganisaties hier rekening mee te houden bij het samenstellen van het nieuwe vraagprogramma en catalogus. Meer informatie vindt u ook op de KLN-website.

Sprekers gezocht?
Regelmatig wordt KLN verzocht om sprekers voor te stellen voor een verenigingsbijeenkomst.
Op de website van KLN staan onder Verenigingsinfo diverse sprekers vermeld die u, als vereniging, een leuke avond kunnen helpen verzorgen. Echter is uitbreiding hierin zeker gewenst omdat de vraag groter is dan het aanbod. En ook de tijd van deze vrijwilligers is natuurlijk niet onbeperkt.
Heeft u als vereniging goede ervaringen met iemand buiten deze sprekerslijst, wilt u ondergetekende dan zijn/haar naam en telefoonnummer doorgeven? Dan kunnen wij, na bemiddeling, wellicht onze sprekerslijst verder uitbreiden.

Ronald Tiemes
Secretaris

Opleiding keurmeester konijnen, cavia’s of kleine knagers
In september starten de keurmeestersopleidingen weer. Een mooi moment voor nieuwe kandidaat keurmeester om in te stappen!

De opleiding tot konijnenkeurmeester worden bij vier ROC’s (Regionale Opleiding Centrum) gedaan.
Deze ROC’s zijn verdeeld over vier regio’s, namelijk: Noord, Oost, Zuid en West. Voor de cavia’s en kleine knagers is de opleiding centraal in het midden van Nederland.

Nu er in september weer de opleidingen beginnen en u interesse heeft om ook keurmeester te worden nodig ik u hierbij vrijblijvend uit om eens op zo’n avond te komen kijken hoe er les wordt gegeven. Kortom: mee te maken en te zien hoe het een en ander plaats vind binnen de keurmeestersopleidingen. Bij interesse en als u aan de voorwaarden voldoet kunt u dan zo instromen.
Op deze avonden zijn ook fokkers met hun dieren aanwezig. Zij ervaren deze avonden als erg leerzaam.

Per jaar zijn er 8 lesavonden en 2 proefexamens. De proefexamens worden op een grote tentoonstelling op de zaterdag verzorgd door A-Keurmeesters welke een brede ervaring bezitten.

Waar moet een goede keurmeester aan voldoen?
Onkreukbare eerlijkheid is zeer voornaam voor elke keurmeester.
De verwezenlijking van het behoud en de veredeling van de rassen bij onze dieren hangen hoofdzakelijk af van de waarde van de keurmeester.
Het programma behelst niet meer materie dan deze die een goede, oprecht bevoegde keurmeester moet kennen. Hij moet niet alleen keuren, maar ook de liefhebber in alle opzichten in hun fok begeleiden.
De keurmeester is in feite een keur- en leermeester en deze dubbele functie eist tamelijk uitgebreide kennis. Keuren is een kunst, een gave. Er is beslist een zekere aanleg nodig om een goede keurmeester te worden.
Aanleg en gave alléén voldoen niet, theoretische kennis en praktische ervaring zijn even noodzakelijk.
Een keurmeester moet een goede ‘kijk’ en zicht op dieren hebben, in andere woorden hij moet ook de kleine verschillen in type ogenblikkelijk kunnen zien.

Het bezit van een diploma is een bewijs van bevoegdheid, maar niet van alwetendheid. Zij die niet voortstuderen en de vooruitgang in hun branche niet volgen, blijven stilstaan en gaan dus achteruit.
De inzet van de fokker om iets goeds voor te brengen geeft hem het recht te eisen dat de beoordeling van zijn dieren zorgvuldig en rechtvaardig geschied.
De keurmeester moet resoluut optreden en door zijn twijfel loos en objectief optreden het vertrouwen van de fokker opwekken.
De meest nauwgezette keurmeester kan zich weleens vergissen, ook keuren blijft mensenwerk.
Zonder bevoegde en gewetensvolle keurmeesters is het onmogelijk raszuivere dieren te behouden. Zij staan aan de basis van het behoud der rassen. Zij beslissen over de uitbreiding of de verdwijning er van.
Geen enkele keuring op zich zelf is onfeilbaar. Juist daarom moeten de fokkers de overtuiging zijn toe gedaan dat de opdracht van de keurmeester zeer kies is. Niets is gemakkelijker dan over keuringen te redetwisten en te kritiseren.
Elk dier zal volgens zijn individuele, intrinsieke waarden worden beoordeeld, dat wel zeggen dat elk dier afzonderlijk moet worden beoordeeld. De waarde dient uitgedrukt in evenredigheid van de ruim neergeschreven bevindingen (lees: hoedanigheden en fouten)] op de beoordelingskaart en dit dan omgezet naar punten.

Heeft u interesse om aan de keurmeestersopleiding te beginnen dan kunt u voor de nodige informatie en voorwaarden vrijblijvend contact opnemen met de heer A.G. (Tonnie) Oomen op telefoonnummer: 073-5993607 of 06-25024712


Informatie over datums van examens voor de groep pelsdieren
De praktische examens konijnen op de Noordshow te Assen zijn op vrijdag 5 januari en zaterdag 6 januari 2018, aanvang: 8.30 uur.
Praktisch examens konijnen en cavia’s op de Champion Show te Nieuwegein zijn op vrijdag 26 januari 2018 aanvang 8.30 uur. Voor het praktisch examen kleine knagers op de Champion Show te Nieuwegein zijn geen kandidaten.


Voor het nieuwe seizoen is het theorie-examen voor konijnen, cavia’s en kleine knagers op zaterdag 7 april 2018 in gebouw De Bron Vogelplein 1 te Amersfoort, aanvang: 9.00 uur.
De uiterlijke datum voor opgave van de theorie examens is 1 maart 2018. Dit kunt u schriftelijk bij de secretaris examencommissie pelsdieren doen.
Ook dient per die datum het verschuldigde examengeld bij de penningmeester van de KLN te zijn betaald.

Voor de praktijkexamens in januari 2018 moeten de kandidaten voor de groep konijnen zelf voor een degelijke weegschaal zorgdragen.

Het Leerboek Konijnen is weer geüpdatet. Een ras wat niet meer erkend is, is er uitgehaald en een ander ras wat voorlopig erkend is, is toegevoegd.
Dan zijn er weer de nodige verbeteringen in aangebracht en ook enkele kleine foutjes veranderd. Deze nieuwe versie is vanaf heden als men aan de verplichtingen heeft voldaan weer verkrijgbaar via de penningmeester van de KLN.
 
Met vriendelijke groeten,
Secretaris Examencommissie Pelsdieren,
Tonnie Oomen

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Bondsberichten KLN berichten augustus 2017