Het samengaan van de bonden NHDB en NKB

De provincie Gelderland nam ooit het initiatief om de provinciale afdelingen van FK, NKB en NHDB tot één geheel te bundelen. Op dit moment zijn nu  alle provincies samengevoegd tot één provinciale organisatie. De basis van de NKB en de NHDB ligt bij de (gemengde) plaatselijke verenigingen en de provinciale afdelingen. In feite worden NKB en NHDB al heel lang bestuurd door eigen leden en wederzijdse leden. Nu wordt terecht gekeken naar de landelijke organisaties. Wanneer gaan deze samen? Hoe gaan ze samen?

Het is logisch dat in organisatorisch opzicht de tocht van onder naar boven nu wordt voortgezet. Het realiseren van één bond is echter aanzienlijk complexer dan het samenvoegen van een provinciale afdeling. Deze hoeven geen diertechnische zaken te regelen, het instellen van standaard- en examencommissies voor elke diergroep, het regelen van de keurmeesteropleidingen etc.

Het hoofddoel van het samengaan van NHDB en NKB is het vormen van een eigentijdse, moderne organisatie die de gemeenschappelijke en specifieke belangen van de huidige leden en diergroepen op een efficiënte wijze uitstekend gaat behartigen. De fusie dient voor de individuele fusiepartners meer op te leveren dan bij het zelfstandig voortgaan zonder dat tekort wordt gedaan aan de identiteit en de belangen van de achterban.

Een belangrijk aspect is dat het overgeorganiseerd zijn in de huidige situatie gaat verdwijnen bij de eenwording. Het is belangrijk dat de identiteit van alle diergroepen en de verdeling van de (bestuurlijke) aandacht over die diergroepen goed tot uiting komt in de nieuwe organisatieopzet. Met het eruit halen van het element van over-organisatie wordt bereikt dat een krachtige, deskundige en moderne bestuursorganisatie kan ontstaan die extern op diverse terreinen de belangen van de kleindierliefhebber behartigt en daarmee de aantrekkelijkheid van een bondslidmaatschap verhoogt.
We willen ook tot een betere benutting en inzetbaarheid van de betrokken vrijwilligers komen. Die zijn nu versnipperd en aan beperkingen gebonden. Een doelmatiger en efficiëntere inzet zien we nu al duidelijk terug bij de samenwerking in de PR-werkgroep van de gezamenlijke bonden.