Aktie tegen huisdierenstandpunt Vlissingen

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is als grootste Nederlandse organisatie van hobbymatige kleindierenhouders het oneens met  het standpunt van de gemeente Vlissingen omtrent het houden van huisdieren.
Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft het voornemen om het houden van kleine huisdieren aan banden te leggen.
Het voorstel is erop gericht om het houden van pluimvee of pelsdieren in de bebouwde kom te beperken tot vijf stuks.
Vlissingen introduceert hiermee een beleid van discriminatie van hobbydierhouders dat is gebaseerd op vooringenomenheid.
Dat is de reden dat Kleindierliefhebbers Nederland dit beleid bestrijdt. Volgens deze organisatie van dierenliefhebbers is het van de gekke dat een gemeente met een dergelijk beleid komt.

Lees meer

Welzijnsnormen konijnen per 1 januari 2009 aangepast

Per 1 januari 2009 is de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 gewijzigd. Sinds de inwerkingtreding van de verordening op 23 april 2006, zijn technische problemen aan het licht gekomen en waren wat nuanceringen nodig. In overleg met LTO, de Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders en de Dierenbescherming is de regelgeving op een aantal punten aangepast.

In de criteria voor huisvesting van voedsters is opgenomen dat de breedte van het plateau ten minste 20 cm moet zijn. Ook is aangegeven dat de diameter van het bovenliggende draad ten minste 2, 45 mm moet zijn. De vloeroppervlakte waarover de hoogte van de kooi minstens 60 centimeter moet zijn, is gewijzigd van 1/3 deel in 950 cm2. Aanvullend is aangegeven dat de doorgang van de bodem naar het plateau ten minste 25 centimeter breed moet zijn.

Lees meer

Overlijden B.J. Vanhommerig

In de vroege ochtend van 16 januari is de heer  B.J.  Vanhommerig plotseling overleden. Jo Vanhommerig was 72 jaar.
Het is een groot verlies voor zijn vrouw en zijn dochter. KLN wenst hen troost en kracht toe.

Ook KLN zal de heer Vanhommerig als voorzitter van de standaardcommissie Konijnen en als veel gevraagd A keurmeester voor konijnen en cavia’s missen. Daarnaast beschikte Jo over veel kennis over uiteenlopende zaken die hij graag als adviseur overdroeg. 

Jo Vanhommerig heeft veel betekend en gedaan voor de kleindieren sport.
Hij was jarenlang een belangrijk vertegenwoordiger in de Entente. Bovendien vervulde hij verschillende kernfuncties binnen de voormalige NKB. Op woensdag 21 januari is er een avondwake in Bochholtz Limburg en op donderdag 22 januari de begrafenis om 11.00 uur in Bochholtz. In het februarinummer van KM verschijnt een uitvoeriger In Memoriam over de bestuurder, fokker, keurmeester, opleider en adviseur Jo Vanhommerig. Een persoonlijkheid waaraan veel leden met groot respect zullen terugdenken.

Namens het bestuur van KLN;
Hans Puttenstein
Voorzitter
Toon Goossens
Secretaris

Siervogelshow Recklinghausen (Duitsland) gaat niet door!!

In het Kleindier Magazine van januari 2009 staat een artikel over de sier- en watervogeltentoonstelling in Recklinghausen genaamd: Juwelen der Natur. Hierin is ook de datum van de tentoonstelling van dit jaar vermeld,maar aangezien er in Duitsland een laagpathogene (= weinig ziekmakende variant) klassieke vogelpestuitbraak is in met name de commerciële kalkoenbedrijven gaat deze show niet door.

Dus zegt het voort,voor men aan een gesloten deur staat!

Met vriendelijke groeten,
Mieke Hermans

Portefeuillehouder dierhouderij-aangelegenheden KLN
13 januari 2009