De algemene ledenvergadering van KLN op 23 oktober 2021

De agenda luidt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende
 3. Benoeming stembureau
 4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 15 juni 2019
 5. Notulen van de 12e (digitale) algemene ledenvergadering op 7 november 2020
 6. Eren en waarderen
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Financiële verslagen van de penningmeester
  1. Jaarrekening 2020 KLN
  2. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening
  3. Decharge bestuur
  4. Benoeming kascontrolecommissie
 9. Behandeling bestuursvoorstellen
 10. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen
 11. Bestuursverkiezing
 12. Benoeming lid van de Commissie Geschillen en Juridische zaken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden o.a. uitgenodigd:

 • provinciale afdelingen;
 • plaatselijke verenigingen;
 • speciaalclubs;
 • erevoorzitters en ereleden;
 • leden van verdiensten;
 • liefhebbersleden (serviceleden);
 • masterclass;
 • commissies KLN;
 • Facilitair bureau KLN – NBS;
 • keurmeesters;
 • keurmeestersvereniging KKV en HKV;
 • werkgroep communicatie;
 • PR team;
 • managementteam NKP;
 • redactie Kleindier Magazine en Boerenvee;
 • dagelijks bestuur NBS, N.B.v.V., Aviornis en KleindierNed;
 • bestuur Bondsshow.

 Het jaarboek over het verslagjaar 2020 en overige stukken staan op de website van KLN onder het menu Verenigingsinfo / Landelijk / Bondsvergadering

 Het bestuur van KLN
18 september 2021