Home

Gedragscode Bestuur KLN

 

 GEDRAGSCODE BESTUUR KLN

Het Bestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) besluit:

 • Overwegende dat bestuursleden van KLN een specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van KLN en dus dienen te verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt;
 • Overwegende dat bestuurlijke integriteit inhoudt dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen, zowel aan collega-bestuurders als aan de Algemene Ledenvergadering van KLN.

Tot het vaststellen van de volgende gedragscode voor de leden van het bestuur van KLN.

 Artikel 1. Toepassingsgebied

 1. Deze gedragscode geldt voor alle leden van het Bestuur van KLN;
 2. De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen;
 3. De leden van het Bestuur ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de gedragscode;
 4. Over gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het Bestuur van KLN.

 Artikel 2. Grondbeginselen

 1. Een bestuurslid wordt geacht onder alle omstandigheden zodanig op te treden dat de belangen van KLN en de aan haar gelieerde leden niet worden geschaad dan wel de integriteit en reputatie van KLN en haar leden in twijfel kunnen worden getrokken;
 2. Van ieder bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en dat hij/zij iedere situatie vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven;
 3. Ieder bestuurslid is verplicht aan het Bestuur van KLN-verantwoording af te leggen over zijn/ haar gedragingen als bedoeld in deze gedragscode.

 Artikel 3. Belangenverstrengeling en aanbesteding

 1. Ieder bestuurslid doet aan het Bestuur opgave van zijn/haar financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee KLN een zakelijke relatie onderhoudt;
 2. Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid (de schijn van) bevoordeling of enig ander handelen in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen;
 3. Ieder bestuurslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan KLN, onthoudt zich in voorkomend geval van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht;
 4. Een besluit tot gunning van een opdracht aan een aanbieder van zaken of diensten aan KLN, waarmee een bestuurslid een familiebetrekking of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft, behoeft de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur van KLN;
 5. Een bestuurslid neemt van een aanbieder van zaken of diensten aan KLN geen zaken of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

 Artikel 4. Nevenfuncties

Een bestuurslid vervult geen hoofd- of nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van KLN.

Artikel 5. Informatie

 1. Een bestuurslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij/zij uit hoofde van zijn/ haar functie beschikt. Hij/ zij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden die tot deze informatie niet gerechtigd zijn;
 2. Een bestuurslid maakt niet te eigen bate of voor zijn/ haar persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn/ haar functie verkregen informatie;
 3. Een bestuurslid houdt bij het uitoefenen van zijn/ haar functie geen informatie achter, tenzij deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft dan wel in de onderhavige situatie niet opportuun is.

 Artikel 6. Aannemen van geschenken

 1. Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een geschatte waarde van 50,00 Euro die een bestuurslid uit hoofde van zijn/ haar functie ontvangt, dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan en geregistreerd door het Bestuur van KLN en zijn eigendom van KLN. Door het Bestuur zal vervolgens een passende bestemming worden gezocht;
 2. Indien een bestuurslid geschenken of giften ontvangt zoals bedoeld in het voorgaande lid, met een waarde van 50,00 Euro of minder, kunnen deze worden behouden. Hiervan hoeft geen melding en/of registratie plaats te vinden;
 3. Geschenken en giften als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het Bestuur.

 Artikel 7. Bestuurlijke uitgaven/ onkosten

 1. Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond dan wel deze uitgaven en gemaakte kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen;
 2. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en onkosten geldt dat met de uitgaven het belang van KLN is gemoeid en dat deze voortvloeien uit de functie van het bestuurslid.

 

 

Artikel 8. Declaraties uitgaven/ onkosten

 1. De functie van KLN-bestuurder is een onbezoldigde functie;
 2. Wel zijn er vergoedingen voor onkosten, zoals kosten die worden gemaakt als gevolg van reizen ten behoeve van KLN;
 3. Van toepassing op die onkosten is het KLN-declaratiebesluit voor bestuurders en commissieleden, alsmede de toepasselijke bepalingen in de gedragscode;
 4. De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed;
 5. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure;
 6. De Penningmeester van KLN is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties;
 7. In geval van twijfel omtrent een declaratie wordt deze voorgelegd aan het Bestuur van KLN;
 8. De bestuurlijke uitgaven en onkosten, alsmede de declaraties worden jaarlijks gecontroleerd door de accountant van KLN, die daarvan verslag uitbrengt aan het Bestuur.

 Artikel 9. Creditcards

Er worden geen creditcards verstrekt aan bestuursleden.

 

Artikel 10. Reizen buitenland

 1. Een bestuurslid dat het voornemen heeft ten behoeve van KLN een buitenlandse reis te maken, heeft daarvoor voorafgaande toestemming nodig van het bestuur van KLN;
 2. Een bestuurslid dat het voornemen van een reis als bedoeld in het voorgaande lid meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende overweging, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten aan het Bestuur van KLN;
 3. Uitnodigingen voor reizen en werkbezoeken op kosten van derden worden altijd besproken in het Bestuur van KLN en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het belang van de reis voor KLN is doorslaggevend voor de besluitvorming.
 4. Van de reis wordt verslag gedaan aan het Bestuur van KLN;
 5. Het ten laste van KLN meereizen van de partner van een bestuurslid is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van KLN daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming door het Bestuur van KLN betrokken;
 6. Het anderszins meereizen van derden op kosten van KLN is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming door het Bestuur van KLN betrokken;
 7. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming door het Bestuur van KLN. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het desbetreffende bestuurslid;
 8. De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, overeenkomstig de in artikel 7 van deze gedragscode genoemde criteria.

 Artikel 11. Verantwoording

 1. Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in deze gedragscode neergelegde gedragsregels aan de Algemene ledenvergadering van KLN.

 Artikel 12. Titel

 1. Dit besluit kan worden aangehaald als ´Gedragscode Bestuur KLN´.      

 

 

 

 

NIEUWE ERKENNINGEN NOORDSHOW 2019

Namens de diverse Standaardcommissies wil ik u het volgende mededelen. Tijdens de afgelopen bondsshow in Assen zijn de volgende rassen/ kleuren erkend.
Ik wil namens de KLN alle fokkers die dieren hebben aangeboden voor de erkenningsprocedure feliciteren met hun behaalde resultaat. Het is een mooie
prestatie om vaak na jaren werk dit resultaat te bereiken waarbij een ras of kleurslag wordt erkend. In de komende weken zal er een uitgebreider bericht
volgen van de Standaard commissies op de site van de KLN en in Kleindiermagazine.

Hoenders:
Appenzeller Spitskuif, Blauw (ongezoomd)
Lakenvelder, Lakenveldertekening blauw
Sussex, Wit blauwcolumbia

Dwerghoenders:
Araucanakriel, Wildkleur
Chabokriel, Blauwtarwe
Nederlandse Baardkuifkriel, Donkerbruin dun
Nederlandse Baardkuifkriel, Splash
Nederlandse Sabelpootkriel, Citroenporselein blauwgetekend
Wyandottekriel, Citroen blauwcolumbia 

Watervogels:
Kwaker, Geelblauw forel (lichtwildkleur) grofbont  

Konijnen:
Rassen:
Klein-Rex, patroon, otter, voorlopig erkent 
Kleuren:
Nederlandse Hangoordwerg, oranje, definitief erkent
Polish, blauw, definitief erkent         
Voorlopige erkenningen voortzetten:
Blauwe Holicer, rasgebonden kleur
Rex Hangoordwerg, wit blauwoog
Leeuwenkop Dwerg, rhön                                                     

Namens het KLN Bestuur
Bart van der Vlis

Europashow Herning

In de pdf die hier te downloaden is, treft u de uitnodiging aan om in te schrijven op de Europashow te Herning in Denemarken. Een Europashow is een geweldig evenement, waar je zeker een keer geweest moet zijn.
Als u er over denkt om in te schrijven, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan met de gegevens zoals genoemd in de uitnodiging. U krijgt dan alle informatie, we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en u krijgt tijdig de inschrijfbescheiden. Het verplicht u nog tot niets, maar inschrijven kan namelijk alleen via de contactpersonen van de betreffende bonden. De sluitingsdatum in Denemarken geldt niet voor de overige Europese landen, dus wees er op tijd bij.

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

Dierhouderij aangelegenheden + Commissie D & W: datum: 23 augustus 2019

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten (strafrecht/bestuursrecht) mag opsporen op een bepaald werkterrein. Sommige boa's hebben daarbij politiebevoegdheden en mogen geweldsmiddelen inzetten. De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die boa kan hebben, zijn ondergebracht in zes domeinen:

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

 1. Wijs één persoon aan die deze functionaris(sen) te woord staat. Liefst een bestuurslid.
 2. Zorg, dat alle medewerkers op de hoogte zijn van deze tips/adviezen en ga niet zelf met deze bezoeker(s) praten.
 3. Geef de medewerkers bij de ingang aan, dat ook boa als bezoeker aan een tentoonstelling of evenement zich kunnen ophouden.

Welke instanties kunnen verwacht worden op een onverwacht en onaangekondigd bezoek en hoe daar mee om te gaan.

 1. Een boa kan onverwacht en onaangekondigd als bezoeker bij een tentoonstelling komen. Des gevraagd dient een opsporingsambtenaar in uniform zich te legitimeren. In burger is legitimatie een verplichting. Ook het doel van zijn bezoek moet hij kenbaar maken.
 2. Vraag om legitimatie en noteer de namen en instantie of maak een kopie.
 3. Vraag naar de bedoelingen van dit bezoek en wie eventueel gevraagd heeft dit bezoek te doen of is het een eigen initiatief als routine of als target opgesteld door een opdrachtgever bijvoorbeeld de NVWA, de LID, de gemeente, de politie, de brandweer, e.d.
 4. Bezoek tijdens de keuring:

  Wijs op de FB reglementen en vraagprogramma waar vermeld staat wie tijdens de keuring aanwezig mogen zijn. Ook de reglementen van KLN kunnen via de site www.kleindierliefhebbers.nl tijdens het bezoek bekeken worden.

 5. Bij vragen naar de namen en adressen van de inzenders e.d. verwijs dan naar de AVG (privacy wetgeving).
 6. Geef aan, dat gedelegeerden van het FB ook de interne controle voor de KLN uitvoeren. Daarnaast is altijd de begeleidende dierenarts, die aangewezen is als verlengde arm van de NVWA, aanwezig voor de veterinaire zaken.
 7. De volgende instanties kunnen onverwachts en onaangekondigd op bezoek komen:
  politieagenten die een specifieke taak hebben met betrekking tot dieren (volksmond: dierenpolitie), NVWA, LID, gemeentecontroleurs, Politie en Brandweer.

Wat is de status van de volgende inspecties en wat zijn de bevoegdheden van de controleurs en de gevolgen van hun bevindingen.

Er zijn zes domeinen waarin toezichthouders en boa’s werkzaam zijn. Elke BOA is aangewezen voor één domein! Deze personen hebben geen bevoegdheden uit een ander domein.

Alleen de politie heeft een ‘algemene’ opsporingsbevoegdheid.

Ook een gemeente ambtenaar dient aangewezen te zijn als toezichthouder door het bevoegd gezag (B&W).

De rvo voert de juridische kant uit van de lid (stichting in opdracht van het ministerie)

Districtsinspecteurs van de LID zijn BOA (strafrecht) en toezichthouder ( bestuursrecht).

 NVWA (Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit):

Wet dieren: o.a. transport, huisvesting, NCD entbewijzen, belastingaangiftes, CITES

Kan bestuurlijke straffen/boetes opleggen. Boetes, proces verbaal

LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming):

Dierenwelzijn, maak een verslag op van de bevindingen. Is niet vrijblijvend.

Kan rapporteren naar NVWA/politie

Kan bij een overtreding een proces verbaal opmaken (strafrecht) en/of een bestuurlijke boete

Politie met specifieke taak met betrekking tot dieren:

Dierenwelzijn, kan verbaal opmaken

Gemeente:

Controle op verordeningen en vergunningen voor het houden en tentoonstellen van dieren en huisvesting dieren, afvoer van producten van dieren zoals mest, kadavers etc.

Brandweer:

brandpreventie, nooduitgangen, breedte hoofdgangpaden, etc.

 …..

Vraag om een schriftelijke rapportage. Noteer datum en tijd van het bezoek en wie aanwezig zijn tijdens het bezoek. De rapportage zal bijna altijd na afloop plaats vinden en niet ter plaatse.

Altijd zal gevraagd worden om de rapportage te ondertekenen, maar dit is niet verplicht en beter om niet te doen.

Opnames van geluid of beeld mogen tijdens het bezoek altijd gemaakt worden, maar overleg eerst met de betreffende controleur. Wanneer hier negatief op geantwoord wordt, laat dit dan noteren in de schriftelijke rapportage.

 

Bestuur KLN, 23 augustus 2019.