KLN berichten mei 2014

KLN-DigiRing
Vanaf nu kunt u de status van uw ringenbestelling volgen via KLN-DigiRing. Hoever het met de bestelling staat, wordt bij de bestellingen vermeld. Zie “Laatste bestelling” en/of “Bestelhistorie” onder “Mijn account”.
Aan het verwerken van een bestelling komt nogal wat handwerk te pas en ook de post speelt daar een rol bij. Het is dus nooit een exacte weergave van uw bestelling, maar het geeft toch een goed inzicht, wanneer u uw bestelling ongeveer thuis kunt verwachten. Helaas komen jaarlijks ook een aantal bestellingen nooit aan.

Kort verslag van de vergadering van de Diertechnische Raad (DtR)
Uitreiking erkenningscertificaten. De vergadering vond plaats in de Arendshof te Putten op 1 maart en begon met het uitreiken van de erkenningscertificaten aan hen die in januari met succes een nieuwe creatie ter erkenning instuurden op één van de bondsshows. Uit het aantal uitgereikte certificaten bleek dat er weer veel werk verzet is om enerzijds tot een zo groot aantal fokprestaties te komen en anderzijds om die allemaal naar waarde te beoordelen. Proficiat en bedankt!
Spermawinning zeldzame Nederlandse konijnenrassen. Momenteel zijn in aansluiting op de projecten hoenders en watervogels nu de konijnen aan de beurt. Dit is weer een project van CGN (WUR), die in samenwerking KLN en de SZH sperma verzamelen van de zeldzame Nederlandse konijnenrassen (Gouwenaar, Havanna, Beige, Eksterkonijn, Sallander, Thrianta, Hulstlander en Deilenaar). Het doel daarvan is het vastleggen van de genetische variëteit.
In dat kader gaf onze portefeuillehouder dieraangelegenheden Harry Arts een demonstratie hoe eenvoudig sperma van een ram afgenomen kan worden. De moeilijkheid zit echter in de conservering voor opslag, waar nog geen ervaring mee is.
U-sticker. Van meerdere kanten is gevraagd naar de zogenoemde U-sticker, die bij de voormalige NHDB in gebruik was. Nu is ook het verzoek gedaan de sticker in ere te herstellen. De sticker wordt op de beoordelingskaart over de oorspronkelijke tekst aangebracht zodat de oorspronkelijke tekst geen discussie meer kan geven over het U predicaat en tevens van ver te zien is dat in die kooi een U-dier zit. Dit verzoek zal aan de keurmeestersverenigingen voorgelegd worden.
Evaluatie Noordshow. Het NS-bestuur was bijzonder tevreden over het verloop van de show. Ook het infoplein van de speciaalclubs was weer een succes.
Er werd een schriftelijke vraag aan de vergadering gesteld of de NS een dag korter kan. De NS is daar geen voorstander van i.v.m. de examens en erkenningskeuringen die ze niet graag afstaan.
Op verzoek van de vergadering gaat de NS nadenken of naast paren ook koppels bij de (oorspronkelijke) watervogels ingezonden kunnen worden. Voor de definitie van paren en koppels, zie hieronder. Ook het prijzensysteem moet de NS dan aanpassen.
Ook werd het verzoek gedaan om de erkennings en zichtklasse bij de erkenningen duidelijk gescheiden te houden. Zo wordt het duidelijk welke creaties “er door zijn” en tevens het verzoek de predicaten op internet te zetten. De NS gaat daarmee akkoord, alleen meld zij alvast dat de catalogus in het vervolg weer pas na de show op hun site geplaatst zal worden, omdat er nu beduidend minder verkocht werden.
Evaluatie Championshow. De korte tijd tussen de NS en de CS komt weer aan de orde. Er zijn gesprekken over een (tussen)oplossing daarvoor. De show draaide financieel weer (net) in de plus en activiteiten als Konijn-Hop waren een groot succes. Er werd gesproken over een maximum aantal punten bij de beoordeling door de keurmeester zodat voor de tussen en eindjury nog wat ruimte overblijft om het totaal netjes op een rij te kunnen zetten. Dit is een typisch onderwerp voor het keurmeesterscongres.
De temperatuur op de 1e verdieping zou nog wel wat lager kunnen en hier en daar is de verlichting nog niet optimaal. Verder moet de ziekenboeg (voor de cavia’s) niet meer in een tochtige hoek.
Plannen en ontwikkeling keurmeestersaangelegenheden. De inzet van de commissie was geweldige, maar het wordt steeds moeilijker om de noodzakelijke functies door geschikte personen in te vullen. Er wordt een blijvende vraag naar reglementering geconstateerd, maar er zijn al zoveel diertechnische reglementen. Zo ligt op de komende ALV ook al het nieuwe reglement Gecommitteerden voor, waarmee een jaar is proefgedraaid en inmiddels is geëvalueerd.
Reglement AOC en Vrije Klasse. Met deze reglementen is ook een jaar proefgedraaid en ze zijn geëvalueerd om in de komende ALV definitief te worden aangenomen. Het moeten eenvoudige reglementen blijven waarin wel enkele noodzakelijke aanpassing zijn verwerkt. In toelichtingen worden de onduidelijkheden verklaard tot het bij iedereen is ingesleten.
Keurmeestersexamens. Er zijn ter afsluiting van het afgelopen opleidingsjaar weer vrij veel nieuwelingenexamens gedaan maar vooral een ongekend groot aantal uitbreidingsexamens (voor meer rassen). De examencommissies deden verslag met indrukwekkende lijsten.
Nieuw examenreglement hoenders CA. De examencommissie komt op de ALV met een nieuw examenreglement, waarin de opleiding wordt geïntensiveerd en daarmee de opleiding van zo’n 15 jaar teruggebracht wordt naar ruim 8 jaar. Uitgangspunt is behoud van kwaliteit. Tevens een belangrijke wijziging is dat A-keurmeesters ook verplicht de scholing in nieuw erkende rassen moeten volgen.
Wijziging erkenningsreglement S&W. In dit reglement is o.a. ook geregeld dat S&W geringd moeten zijn met zogenoemde EE ringen, maar dat ook dieren geringd mogen zijn met ringen van andere Nederlandse organisaties. Omdat dit er bij de oorspronkelijke sier en watervogels diverse zijn, worden Aviornis (AO), de Algemene Bond (AB) en de NBvV (NB) nu met name genoemd.
Procedure erkenning (dwerg)hoenders. Het komt nog wel eens voor dat fokkers van nieuwe creaties het negatieve oordeel van de speciaalclub naast zich neerleggen en toch hun creatie ter erkenning aanbieden. Als ook de standaardcommissie tot de conclusie komt dat zo’n collectie nog niet erkenningswaardig is, wordt daarmee de speciaalclub, die meestal de advisering serieus opvat, voor schut gezet. Daarom heeft de StCie besloten om de regels in deze van het erkenningsreglement strakker te hanteren en collecties die geen of nog geen positief advies van de speciaalclub hebben, vooraleerst in de kennismakingsklasse te plaatsen.  
Ook blijkt het bij de (dwerg)hoenders noodzakelijk dat de StCie zich strakker aan de  regels gaat houden bij de aanmeldingen voor erkenning. De fokker moet voor 1 januari zijn creatie aanmelden bij de StCie en de speciaalclub. Uiterlijk 1 maart moet de speciaalclub haar pre-advies geven over de creatie, dus of zij achter de creatie staat. Tijdens de jongdierendagen kan de collectie door de speciaalclub beoordeeld worden. Het blijkt overigens verstandig dat nog eens te doen, kort voor het geven van het definitieve advies in november. Uiterlijk 15 november geeft de speciaalclub haar advies aan de fokker en StCie inzake de erkenningswaardigheid van de collectie. Afhankelijk van de EE regels gaat bij een positief advies de collectie dan in de kennismakingsklasse of de erkenningsklasse.
De vergadering vraagt aan de StCie een inschrijfformulier te ontwerpen, waarin tevens ook de hele erkenningsprocedure verwerkt is.
Het succesverhaal van het genootschap Herve / Mergellandhoen. De voorzitter van dit genootschap vertelt onder de titel Een Grenzeloze Uitdaging een geanimeerd verhaal over het succes van het Hervehoen, dat met een uitstekende PR in Zuid-Limburg en het Land van Herve (B) inmiddels enorme belangstelling geniet. Het belangrijkste aspect voor deze grote belangstelling is het feit dat zij naast veel goede publiciteit de dieren verkopen met een certificaat van fokzuiverheid. Dit Belgische ras uit het Land van Herve wordt ook door de Limburgers omarmd onder de naam Mergellandhoen, omdat vroeger het Land van Herve zich ook uitstrekte tot het zuidelijke deel van Limburg.

Paren en Koppels
Bij pluimvee (m.u.v. Serama’s) kunnen paren (twee dieren M-V) ingezonden worden, die als paar op één beoordelingskaart beoordeeld worden. Daarnaast kunnen bij oorspronkelijke watervogels ook koppels ingestuurd worden. Koppels zijn twee oorspronkelijke watervogels (M-V), die afzonderlijk beoordeeld worden (twee beoordelingskaarten), maar in één kooi geplaatst worden omdat ze dan onder soortgenoten zijn en daardoor rustiger.

Wat is in concurrentie inzenden?
Bij een aantal prijzen in het prijzensysteem van KLN wordt nogal eens een minimaal aantal dieren vermeld met de toevoeging “mits in concurrentie”. Met name geldt die toevoeging als het om een laag minimum aantal dieren gaat. We dachten dat dit wel duidelijk was, maar dat blijkt helaas niet zo te zijn.
Er wordt nog wel eens gedacht, dat tien dieren van één inzender ook in concurrentie zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Dan zou die toevoeging nooit nodig zijn bij twee en meer dieren, want dan zijn die onderling altijd al in concurrentie! Dus kort en goed, als bijvoorbeeld minimaal 10 ingeschreven dieren in concurrentie worden verlangd, betekent dat minimaal 10 dieren en in concurrentie van tenminste twee fokkers.
Wellicht is het in dit verband ook goed om nog eens aan te geven wat het verschil is tussen ingeschreven en ingezonden dieren.
Ingeschreven betekend aangemeld via het inschrijfformulier en ingezonden daarentegen daadwerkelijk in de kooien aanwezig. Dat laatste houdt in dat het voorgeschreven aantal dieren ook werkelijk aanwezig moet zijn om voor de prijs in aanmerking te komen.

Europees congres voor konijnen en caviakeurmeesters
KLN nam voor 2014 de organisatie van het Europese keurmeesterscongres voor konijnen en caviakeurmeesters voor haar rekening en organiseerde voor het eerst de twee congressen gelijktijdig op één locatie. Dit congres, dat gehouden werd van 14 t/m 16 april in Putten, werd een groot succes met zo’n 175 bijzonder tevreden deelnemers. Dat waren er veel meer dan alle congressen tot nu! Ook de opkomst uit de verschillende landen was met 18 van de 28 EE-landen heel goed te noemen.
Via de website kleindierliefhebbers.nl kunt u via een fotoreportage een indruk krijgen van het congres en de ontspanning na een dag hard werken.

Houderijrichtlijnen
De ministrerie van EZ wil voor het houden van dieren houderijrichtlijnen vastleggen en heeft via de RDA ook aan KLN gevraagd daar haar bijdrage aan te leveren voor “onze” diergroepen. Daar zijn we tot 1 maart druk doende mee geweest, want toen moest het klaar zijn. Echter de RDA had de vraagstelling van EZ vertaald naar een wetenschappelijke kaderrichtlijn zonder praktische invulling en dat schijnt toch niet de bedoeling te zijn.
Er ligt nu bij ons een vraag voor om een universitair geschoolde deskundige ter beschikking te stellen voor het uitwerken van documenten per diersoort met eigenschappen en regels voor het houden van de dieren. KLN heeft daarvoor onze portefeuillehouder Harry Arts aangemeld, die tevens ook dierenarts is met bedrijfsmatige specialisatie konijnen en kippen.

Cursus/workshop beginnende fokkers
Na een succes vorig jaar was er dit jaar te weinig belangstelling om de cursus voor beginnende konijnenfokkers door te laten gaan. Volgend jaar zijn er misschien wel genoeg belangstellende om een volle klas te kunnen formeren.
We zitten nu in de afrondende fase van de voorbereidingen van de cursus/workshop voor beginnende hoenderfokkers. Die hopen we wel dit jaar nog te houden. U wordt daarover geïnformeerd via de KLN berichten en via de verenigingssecretarissen.

Geri Glastra