KLN berichten april 2014

Het nieuwe Cochinboek
De Cochinclub meldt met trots dat het lang verwachte Cochinboek gereed is. Het mooie boek beschrijft uitgebreid de beide rassen aan de hand van veel  fotomateriaal en zo wordt de stand van de rassen anno 2014 duidelijk in beeld gebracht. Ook de geschiedenis krijgt ruim aandacht en wordt ondersteund met veel uniek beeldmateriaal.
De kosten bedragen € 52,95 (€ 44,95 + € 8,00 verzendkosten).
Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij Gerrit Homeijer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Na 17.00 uur is hij ook bereikbaar op 06-53401845.

Algemene Ledenvergadering 14 juni in Putten
Op die datum is de Algemene Ledenvergadering van KLN, deze keer weer in De Aker, Fontanusplein 2,  3881BZ te Putten. Aanvang 10.00 uur. Uitgenodigd worden: de provinciale afdelingen, plaatselijke verenigingen, speciaalclubs, commissies KLN, ereleden, de masterclass, keurmeesters en de keurmeestersvereniging KKV en HKV, de PR commissie, het MT NKP en de besturen van de NBS, Aviornis, NBvV en SZH.
Tot 30 april kunnen agendapunten of voorstellen ingediend worden bij het secretariaat van KLN. De geëigende weg is via de provinciale besturen.

Veel vragen n.a.v. het nieuwe ringenprogramma
We krijgen veel vragen van gebruikers van het nieuwe ringenprogramma. Veel vragen hoefden echter niet gesteld te worden, als even beter gelezen werd. Velen vragen hoe ze aan een inlognaam en wachtwoord komen. Als je ringen wilt bestellen kom je op de inlogpagina waar je onder “Ik heb nog geen account” middels de knop <Volgende stap> een inlognaam en wachtwoord kunt aanmaken. Een eenmaal aangemaakte inlognaam (e-mailadres) en wachtwoord moet u wel onthouden. Bent u deze vergeten, dan kunt u door <Wachtwoord vergeten?> aan te klikken een nieuwe wachtwoord aanmaken.
Velen zijn nog niet zeker of ze de bestelling wel goed gedaan hebben. Dat hoeft niet. Als bevestiging dat je succesvol een bestelling hebt gedaan krijg je automatisch een e-mail met een factuur met specificatie van het bestelde. Dus even rustig wat langer kijken, een kind kan de was doen.

De NBvV nu ook lid van de Entente (EE)
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is sinds de laatste ALV van de Entente Européenne (EE) nu ook lid van deze Europese overkoepelende organisatie, waarvan inmiddels 28 landen lid zijn. Vanuit Nederland waren KLN en de NBS al lid en nu ook de NBvV. Dat brengt ons nog dichter bij deze organisatie waarmee we al in goed contact zijn.

Lidmaatschappen van KLN
Er wordt ons regelmatig gevraagd welke lidmaatschappen KLN kent, vandaar dat we dit nog maar eens uit de doeken doen.
KLN kent natuurlijke leden (personen) en organisaties (verenigingen). Van de natuurlijke leden hebben we twee groepen die we aanduiden met leden (fokkers) en serviceleden. Bij de fokkers maken we nog onderscheid tussen seniorleden (vanaf 17 jaar) en jeugdleden (van 6 t/m 16 jaar).
De fokkers zijn via een plaatselijke vereniging lid van KLN en hebben op de ALV van KLN elk één stem, die ze uitbrengen via hun plaatselijke vereniging. Eén van de belangrijkste rechten van de fokkers is dat ze op shows, die vanwege KLN worden gehouden, dieren mogen tentoonstellen. Daarvoor hebben ze een fokkersnummer.
Serviceleden zijn KLN leden, die niet lid zijn van een plaatselijke vereniging en ook geen dieren op shows vanwege KLN mogen showen. Serviceleden kunnen op de ALV van KLN elk persoonlijk 0,01 stem uitbrengen. Daarnaast kent KLN uiteraard ook erevoorzitters en ereleden. Die kunnen op de ALV persoonlijk of via de PA persoonlijk één stem uitbrengen.
Een provinciale afdeling en een plaatselijke vereniging kan zelf niet stemmen. Provinciale afdelingen kunnen op de ALV voor haar verenigingen stemmen als die verenigingen op de PA vergadering hun geloofsbrieven afgegeven hebben. Plaatselijke verenigingen stemmen namens haar leden, waarbij het aantal leden met een fokkersnummer bepalend is.
De enige verenigingen die wel mogen stemmen zijn de speciaalclubs en de keurmeestersverenigingen die overigens maar één stem kunnen uitbrengen.
Onze voorkeur gaat er duidelijk naar uit dat zoveel mogelijk via de vergadering van de provinciale afdeling gestemd wordt.
 
Minimum houderijnormen van het ministerie
De Raad voor Dierenaangelegenheden RDA heeft van het ministerie van EZ opdracht gekregen om minimumnormen voor het houden van zoogdieren op te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat een dier niet met honger, dorst, onjuiste voeding, thermaal en fysiek ongemak, verwondingen, ziekten, angst of chronische stress geconfronteerd mag worden. Ook moet het dier zich natuurlijk kunnen gedragen en onnodig lijden mag niet meer voorkomen. Tegelijkertijd moet ernaar gestreefd worden dat het in de gelegenheid gesteld worden tot soortspecifieke gedragspatronen. Dit streefniveau wordt vastgelegd in private, bovenwettelijke plusnormen.
Op zich is er overigens niets mis met deze streefnormen. Elke dierenliefhebber zal daar achter staan. Alleen de overheid laat zich bij het uitwerken van deze streefnormering sterk leiden door de publieke opinie. Er wordt geen onderzoek gedaan naar hoe dieren zich goed gehuisvest en verzorgd voelen, maar wat “men” denkt wat dieren aangenaam vinden. Daarin schuilt een groot gevaar, omdat daarin elke logica ontbreekt. Een hond heeft als gedomesticeerd dier het uitstekend naar zijn zin in zijn mand, als die op een aangename plek in huis staat en krijgt zijn voer netjes voorgezet. Als die zijn instinkt volgt en dieren in zijn omgeving doodt, wordt hij afgemaakt, terwijl een gedomesticeerd konijn volgens “men” moet kunnen graven en zo niet meer in een hok gehouden kan worden met alle problemen van dien.
De komende tijd gaat de RDA samen met de houders van dieren en hun organisaties de houderijnormen verder uitwerken. KLN wordt daar ook bij betrokken.

Nieuwe KLN keurmeesters
De afgelopen paar jaar zijn een respectabel aantal nieuwe keurmeesters geïnstalleerd en zijn uitbreidende examens gedaan voor een gigantisch aantal rassen. Ook bij de kleine knaagdieren is er een goede ontwikkeling door een versnelde cursus tot A-keurmeester, want daar was het echt armoede.
Toch is KLN blijvend op zoek naar nieuwe keurmeesters, want er stoppen er ook elk jaar weer een aantal, overigens bijna altijd vanwege de leeftijd. Typisch is dat keurmeesters zelden tussentijds stoppen, dus het moet toch wel iets hebben. Overweegt u iets in die richting, schroom dan niet en neem contact op met het secretariaat van KLN. Wij brengen u in contact met de juiste persoon voor een kennismakingsgesprek. Dat verplicht overigens tot niets.

Verrassing bij AID controle
Bij een controle van de AID op het houden van zogenoemde beschermde diersoorten bij één van onze leden werden de volgende aanmerkingen gemaakt:
1.    Leewieken is nu verboden met een overgangsperiode tot 2018. Na die datum mag het in Nederland helemaal niet meer. Echter voor de nu in Nederland te leewieken en geleewiekte dieren geldt volgens Staatscourant 139 (25-1-1996) art. 4 lid 1, dat het leewieken alleen is toegestaan, indien de vogels in een grote groep loslopend op de grond worden gehouden of indien de vogels in een niet-gesloten ruimte worden gehouden, dus ook niet in een ren, volière of onder netten;
2.    Als u nog dieren leewiekt, dan moet dat door een dierenarts gebeuren. De houder moet middels een verklaring van de dierenarts kunnen aantonen dat de dieren door een dierenarts zijn geleewiekt.
Ad.1: Het leewieken is indertijd toegestaan om tegemoet te komen aan de wens om dieren vrij te kunnen houden en wij staan ook achter deze doelstelling. Wij zijn echter ook van mening dat wanneer het om een bepaalde reden nodig is om dieren onder netten o.i.d. te houden, bijvoorbeeld ter bescherming tegen roofvogels, dat dit een goede reden is om van die regel af te wijken. Dat is in het belang van de dieren en is in het verleden ook altijd zo gedoogd.
Ad.2: Het leewieken gebeurt nog regelmatig door kundige fokkers. Leewieken bij watervogels binnen een week en siervogels binnen drie dagen kan ook heel goed door kundige fokkers gedaan worden. De overheid maakt echter helaas geen verschil tussen leewieken op jonge leeftijd en op latere leeftijd. Dat laatste moet zeker wel door een dierenarts gebeuren. De wet staat wel toe dat gecertificeerde bedrijven ingrepen doen bij hun dieren (bijv. snavelkappen). In dit geval werd de wettekst letterlijk genomen en gesteld dat deze handeling niet door een deskundige particulier uitgevoerd mag worden.
Wij verzoeken fokkers die weer onverwachte problemen krijgen bij controle door de AID, te vragen naar de contactgegevens van de ambtenaar en ons de aanmerkingen door te geven.

De rol van de speciaalclub in het erkenningsbeleid
Speciaalclubs spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van hun ras(sen), maar zeker ook in de erkenningsprocedure. Zo denken zij ook na over de kleuren en variëteiten die zij wel en niet op hun ras willen zien. Diverse speciaalclubs hebben daar een lijst van en soms ook met de reden waarom niet. Verder begeleid een speciaalclub de fokker(s), die kleuren of variëteiten ter erkenning willen insturen.
In het erkenningsreglement van de hoenders is beschreven dat een kleur of variëteit, die door de speciaalclub niet gewenst is maar toch door de fokker ter erkenning ingestuurd wordt, het eerste jaar in de zichtklasse komt. In het daarop volgende jaar gaat de standaardcommissie onderzoeken of de argumenten van de speciaalclub steekhoudend zijn, om het volgende jaar te kunnen oordelen of de creatie toch ter erkenning ingestuurd mag worden of inderdaad helemaal niet.
Vanaf nu gaat de standaardcommissie deze regel strikt hanteren. Dat wil zeggen als een creatie nog niet goedgekeurd is door de speciaalclub, de inzending ook in de zichtklasse gaat. Voor deze strikte hantering is gekozen, omdat het nog regelmatig voorkomt dat een speciaalclub een creatie nog niet goed genoeg vindt voor erkenning en de fokker toch inzend. In de zichtklasse kan de standaardcommissie beoordelen of de creatie op basis van het op dat moment getoonde het jaar daarop een kans maakt.

Geri Glastra

Opfok eendagskuikens:
Het nieuwe fokseizoen voor onze hoenders is begonnen. De eerste kuikens zijn geboren. Na het uitkomen van de kuikens is het belangrijk dat de kuikens direct voer en water kunnen opnemen.  Er worden zelfs vragen gesteld in de tweede kamer waarom kuikens in de broedmachine na het uitkomen geen voer en water kunnen opnemen. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitkomstkast met daarin water en voer voor de net uitgekomen en oververmoeide kuikens. Het blijkt dat de kuikens direct na uitkomst enkele druppels water opnemen, 2 gram voer opnemen en dan 10 uren in slaap vallen. De kuikens worden weer wakker en gaan verder met voer en wateropname.
Hieronder treft u enige schema’s aan voor de opfok van de piekies, de koekens, eendagkuikens, de knopkuikens of hoe ze verder genoemd worden in Nederland.                                

Temperatuurschema Lichtschema
 Voerschema 
Dag ºC   Dag Uren   Week soort
1 33   1 24   1-2 Opfokkorrel start
2 32   2 22   3-6 Opfok 1
3 31   3 22   7-16 Opfok 2
4 30   4 20   17-20 Opfok 3
5 29   5 20      
6 28   6 18      
7 27   7 18      
7-14 26-24   8 17      
15-21 24-22   9 17      
21-28 22-20   10 16      
> 28 20   11 16      
      12 16      
      13 15      
      14 15      
      15 15      
      16 14      
      17 13      
      18 12      
      19 11      
      20 10      
      21 9      
      >22 8      

 

NB: gewenste vloertemperatuur bij opzet van kuikens is minimaal 28ºC    
NB: bij licht moet minimaal 15 lux op kuikenhoogte aanwezig zijn en liefst in de eerste dagen nog meer lux.

Harry Arts