KLN berichten januari 2014

Vogelgriep in Sint-Annen (Groningen)
Elke paar weken doemt er wel een vogelgriepbesmetting op. Zo ook het nieuwsbericht van EZ d.d. 30-11-2013 aangaande een besmetting in Sint-Annen. Daar is bij een pluimveebedrijf met rond 10.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Al bij de eerste inschatting vermoedde men dat om de milde H5-variant ging en dat bleek ook zo te zijn. Omdat een laagpathogene H5-variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt een besmet bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Rond besmette bedrijven geldt een zone van ruim een kilometer met een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Kort verslag vergadering Raad van Advies
De vergadering van de Raad  van Advies werd gehouden op 19 oktober 2013 en verliep in een prettige maar zakelijke sfeer, De vergadering bestaat uit de besturen van de provinciale afdelingen (PA’s) en de commissie van KLN. De vergadering adviseert het KLN bestuur inzake de organisatie, voorbereiding van bestuursbesluiten, jaarplannen en beleidsplannen. Samengevat kwam het volgende aan de orde.

 • Wilde caviakeuringen. Er werden vragen gesteld over wilde caviakeuringen. Dat is bij het KLN bestuur bekend en wij zijn in goed overleg met de ECC show en de Caviashow Wessem om daar georganiseerde shows van te maken. Dit zijn goed georganiseerde druk bezochte en mooie evenementen, die we graag bij onze hobby willen betrekken.
 • Vorderingen samengaan KLN en NBS. Met de NBS wordt gekeken, hoe we samen kunnen gaan en er is een commissie gevormd om te onderzoeken hoe de verschillen tussen de bonden op een soepele wijze aangepast kunnen worden met behoud van de identiteit van de duivenfokkers. Daar hechten de duivenfokkers veel waarde aan, maar dat moet geen probleem zijn, want dat is tussen de haren en veren ook prima verlopen.
 • Het ledenverloop. Nog steeds loopt het ledental terug, gelukkig in 2013 niet zo hard als vorig jaar (5%). De terugloop lijkt nu bij 3 % te blijven steken. We hebben geen harde cijfers die aantonen of de leden die bedankt hebben fokkers of liefhebbers zijn, maar de eerder gehouden enquête onder deze leden wijst in de richting van de liefhebbers. Dus ook bij de verenigingen moet het aandachtsveld breder worden. Dat is al vaak geroepen, maar het komt maar moeilijk op gang. Er zijn goede voorbeelden van verenigingen die dat wel doen en met duidelijk succes!
 • Financieel. We zijn nog bezig met het opzetten van een boekhouding, die niet bij één persoon (alleen de penningmeester) rust. De betalingen via het vierogen-principe, waarbij alle betalingen (vanaf € 0,00) door een tweede dagelijkse bestuurder gefiatteerd worden, is bij het KLN bestuur rond en werkt uitstekend.  Conform het nieuwe Reglement Provinciale Afdelingen vallen de PA’s nu financieel onder KLN maar behouden wel binnen hun budget en reserves hun eigen financiële zelfstandigheid. Ook voor alle PA’s geldt nu het vier-ogenprincipe. De PA’s zullen binnenkort uitgenodigd worden voor de overdracht van de bankrekeningen.
  Met de vergadering zijn een aantal pre-bestuursvoorstellen besproken.
 • a. KLN beleid. Middels een PowerPoint presentatie werd het beleid richting dierenwelzijn weergegeven en de positie van KLN daarin. Belangrijk hierin is hoe in de toekomst om te gaan met onze dieren en hoe krijgen we het omdenken bij de fokkers voor elkaar. De wetgever luistert meer naar de dierenbescherming en soortgelijke organisaties die veel geld en tijd hebben voor een zware lobby bij de overheid. Deze organisaties vergelijken dieren met ons mensen en dat gaat KLN te ver. Een dier is een dier en dat moet zo blijven, maar dat neemt niet weg dat een dier een goed dierwaardig bestaan moet hebben. Welk beeld hebben we van onszelf, maar ook heel belangrijk, hoe kijkt de buitenwereld tegen ons aan en welk beeld willen we dat men van ons heeft? Daar moeten we ons op concentreren.
 • b. Regels voor buitenlandse fokkers, woonachtig in Nederland. Momenteel zijn de regels zo, dat Nederlanders die geen fokkersnummer in Nederland hebben, maar alleen een fokkerskaart in het buitenland, reglementair voor tentoonstellingen beschouwd worden als buitenlandse inzenders. KLN onderzoekt momenteel dit te veranderen in de regel dat inzenders op Nederlandse shows, die woonachtig zijn in Nederland, ook een Nederlands fokkersnummer moeten hebben, dus ook lid van een Nederlandse vereniging.
 • c. Wijziging prijzenschema conform voorstel PA Gelderland. KV-Vaassen heeft vorig jaar via de PA Gelderland een voorstel ingediend tot het wijzigen van de bondsprijzen op Nationale en Provinciale bondstentoonstelling. Zij zien graag dat de prijzen wat meer verdeeld worden onder de winnende dieren en dat stapeling zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit principe is al van toepassing op Europese tentoonstellingen. Ook concurreren de rassen daar niet met elkaar. Voor de winnaar van de show wordt dan geen Bondsprijs meer gegeven. Alleen de kampioen van een ras wordt Nationaal of Provinciaals kampioen en bij voldoende aantallen zijn er zelfs binnen een ras meerdere kampioenen en zelfs per keurslag mogelijk. Besloten wordt om het KLN bondsprijzenschema voor nationale en provinciale bondstentoonstellingen min of meer aan te passen aan het voorstel van Vaassen/Gelderland. Dit wordt verder uitgewerkt voor de ALV.
 • d. Het ringen en tatoeëergeld weer in ere herstellen ten gunste van bondsshows. Er is voorgesteld om de grote shows, o.a. die  BTW moeten afdragen aan de fiscus, te ondersteunen met de opbrengsten uit het tatoeëergeld en ringengeld. Na enige discussie is de raad het hierover eens, dat we niet terug moeten naar het innen van genoemde gelden.
 • e. opnieuw brengen van het voorstel “Liefhebberlidmaatschap”. Dit voorstel haalde het niet op de laatste ALV omdat het invoeren van dit lidmaatschap een statutenwijziging inhoudt en dus een tweederde meerderheid van stemmen nodig is. Er was wel een meerderheid, maar geen tweederde. Het bestuur heeft het idee dat dit voorstel het niet gehaald heeft, omdat we stelden dat deze liefhebbersleden geen lid van een plaatselijke vereniging hoeven te zijn en het waarom daarvan niet voldoende is uitgelegd. Dit lidmaatschap is bedoeld voor liefhebbers, waarvoor de verenigingen (nog) niets te bieden hebben, maar wel aan onze liefhebberij gelieerde hobby bedrijven zoals dieren kopen van onze fokkers, konijn-hop en inzenden in de vrije klasse. Het lidmaatschap mag zeker geen sluipweg vormen om zonder fokkersnummer rasdieren in te zenden op tentoonstellingen en daarbij het lidmaatschap van plaatselijke verenigingen te omzeilen. Als de verenigingen deze liefhebbers wel wat te bieden hebben, zullen ze zich vanzelf daarbij aansluiten, maar je moet ze niet dwingen. Momenteel kennen we overigens al het servicelidmaatschap met alle faciliteiten van KLN, echter zonder mogelijkheid van tentoonstellen. Dat kan daar ook in opgaan. De Raad is het er mee eens dat het voorstel opnieuw gebracht moet worden, maar dat een betere uitgelegd door de provinciale besturen nodig is op de provinciale afdelingsvergaderingen. Tot zover de pre-voorstellen.
 • FB gedelegeerden. Een goed gemiddelde is één gedelegeerde op vijf tentoonstellingen. Dat halen enkele provincies niet en één provincie heeft helemaal geen gedelegeerden. Daarom zijn in Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant dringend meer gedelegeerden nodig. Aan de provinciale besturen is gevraagd actief gedelegeerden te gaan werven. Maar als u het op voorhand leuk lijkt om na een opleiding shows te bezoeken en die via adviezen te begeleiden, meldt u dan voor deze functie aan bij uw provinciaal bestuur.
 • Webpagina van de provinciale afdelingen op de KLN-website. Op de KLN-site kleindierliefhebbers.nl staat onder Organisatie een webpagina van elke PA met provinciespecifieke gegevens. Enkele provincies voegen daar regelmatig de nodige informatie aan toe, maar sommige PA’s moeten het bij die algemene standaard informatie laten. Die provincies zijn op zoek naar een provinciale paginabeheerder die hun pagina regelmatig van nieuwe informatie voorziet of daarvoor de technische handelingen verricht.
 • Rondvraag.
  • Gevraagd wordt naar de status van de zaak Kamps, waarvoor een bestuursvoorstel in de laatste ALV is aangenomen. Dhr. Kamps is na de ALV op de hoogte gebracht van hetgeen hij moet regelen, maar sindsdien is er niets meer door hem binnen het beeld van KLN ondernomen.
  • Verder wordt gevraagd om aandacht te geven aan het inschrijven en verzorgen van cavia’s op shows. Cavia’s moeten gevraagd worden in de klassen A, B en C. Cavia’s hebben meer dan alle andere diergroepen een hele goede verzorging nodig. Hooi, hardvoer en groenvoer hebben ze hard nodig, maar geen vers voer dat afgeeft aan de bek zoals wortels, rode paprika ed. Er zal ook een artikel over in Kleindier Magazine verschijnen.
  • Verenigingsbesturen moeten beter en tijdiger de aanvraagprocedure voor jubileumspeldjes bewandelen. U kunt dat vinden op de KLN-website onder Verenigingsinfo.
  • Tot slot, er is een project door de WUR opgestart in samenwerking met KLN en de SZH om, net als bij de Nederlandse kippenrassen, sperma bij de Nederlandse konijnenrassen te winnen om de genenbank van de WUR aan te vullen. Het project gaat in het voorjaar van start als de techniek voor het bewaren van konijnensperma onder de knie is. De betreffende speciaalclubs zullen dan door ons benaderd worden.

Keurmeester Sikke Oostenbrug gestopt
Na de melding vorige maand dat Sikke Oostenbrug stopt als docent keurmeestersopleidingen komt nu ook de melding binnen dat Sikke eveneens per 1 januari 2014 stopt als A-keurmeester hoenders en dwerghoenders. Hij was een zeer gewaardeerd keurmeester sinds 1982, dus ruim 30 jaar. KLN is Sikke bijzonder veel dank verschuldigd, ook voor de rollen die hij speelde binnen het korps hoenderkeurmeesters en heeft dat al doen blijken door de benoeming van Sikke tot erelid van KLN.

KLN boeken en materialen
Voor wie niet de beschikking over internet heeft, het adres voor KLN boeken, standaards en materialen zoals meetlatten, tatoeëergereedschap e.d. is: KLN boeken en materiaalbeheer, P. Boskma, Schwartzenberghlaan 57, 9201 JZ Drachten Bank (IBAN) NL02 RABO 0139 9432 77 t.n.v. KLN Materiaalbeheer Tel. 0512-518847 of 06-22688916 E-mail voor de volledigheid: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De beste wensen voor 2014
Het KLN bestuur wenst u en de uwen een goed, succesvol en gezond 2014 toe. Een paar mooie doelen voor het nieuwe jaar zouden zijn, voor zover u dat nog niet deed: - Zelf een actieve bijdrage leveren aan het stoppen van de daling van het ledenbestand. - Meer aandacht voor dierenwelzijn, ook bij u thuis en tijdens transport van uw dieren. - Eén onderwerp bedenken en (helpen) realiseren om uw vereniging aantrekkelijker te maken. Wij wensen u veel plezier in de kleindierliefhebberij, mooie resultaten met uw dieren en wij bedanken alle vrijwilligers van harte voor wat zij hebben betekend en nog zullen betekenen voor onze organisatie, plaatselijk, provinciaal en landelijk.

Geri Glastra

Cunivak Ent, de nieuwe bescherming tegen dikke buikenziekte.
Telkens weer duiken gevallen van enterocolitis ofwel dikke buikenziekte op bij de konijnen. Zowel bij volwassen voedsters als bij jonge konijnen komt deze mysterieuze ziekte voor. Konijnen stoppen met eten, worden mager, lopen op en hebben gas en een dunne inhoud in maag en darmen. De buik zwelt hierdoor op en drukt op hart en longen. Dat deze ziekte door de Clostridium bacterie wordt veroorzaakt is aangetoond. Op dit moment is in Duitsland een nieuw vaccin geregistreerd ter voorkoming van de enterocolitis bij konijnen. De voedster dient gevaccineerd te worden met cunivak Ent voor de eerste dekking. Daarna bouwt de voedster antistoffen op tegen deze ziekteverwekker. De nakomelingen zijn dan na de geboorte gedurende minimaal 6 weken beschermd en de voedster is gedurende een half jaar beschermd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dierenarts.

Harry Arts