KLN berichten oktober 2013

Procedure vergadering Raad van Advies en Diertechnische Raad
Op 19 oktober is de najaarsvergadering van de Raad van Advies. De raad van Advies bestaat in beginsel uit bestuursleden van de Provinciale Afdelingen en verder onze ereleden, alle commissies van KLN, de NKP en de redactie van Kleindier Magazine. De raad adviseert het KLN bestuur over allerlei bestuurlijke onderwerpen. Niet zelden gaat het daarbij ook om zaken, waarover in de Algemene Ledenvergadering een besluit genomen moet worden. Van de vergadering van de Raad van Advies verschijnt altijd een kort verslag in de KLN-berichten, zodat alle leden geïnformeerd zijn over de onderwerpen, die aan de orde zijn geweest. In de vergaderingen van de Provinciale Afdelingen worden in beginsel zaken van provinciale aard besproken, waar de verenigingen uiteraard ook zelf onderwerpen kunnen inbrengen. Het is echter ook de bedoeling dat daar uitgebreid ingegaan wordt op hetgeen in de RvA vergadering is besproken en met de verenigingen in overleg gegaan wordt over deze onderwerpen in aanloop naar de volgende RvA vergadering en tenslotte de ALV. Zo wordt duidelijk of er een breed draagvlak ontstaat voor de besluiten die genomen moeten worden in de ALV en is de keuze bij het invullen van geloofsbrieven een stuk eenvoudiger, in ieder geval geen verrassing meer.


Voor overleg over diertechnische zaken dient de vergadering van de Diertechnische Raad. De Diertechnische Raad bestaat in beginsel uit bestuursleden van de speciaalclubs, waarbij ook onze ereleden, de technische commissies van KLN, de organisaties van de bondsshows, het Facilitair Bureau en de redactie van Kleindier Magazine worden uitgenodigd. Deze Raad adviseert het KLN-bestuur over diertechnische bestuursvoorstellen en de daarbij behorende reglementen. Ook van deze vergadering verschijnt een kort verslag in de KLN-berichten.
Bij vragen hierover of als u zelf technische zaken behandeld wilt zien, kunt u terecht bij uw speciaalclub.

Statuten en huishoudelijk reglement
We hebben (gelukkig) niet zo vaak te maken met een wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement. In de afgelopen algemene ledenvergadering wel, namelijk het bestuursvoorstel “Liefhebberslidmaatschap”. Dat voorstel kreeg een kleine meerderheid van stemmen, maar werd toch niet aangenomen. Hoe zit dat?  
In de statuten van KLN worden in hoofdlijnen een aantal zaken geregeld onder andere met betrekking tot wie er lid kunnen zijn, hoe het lidmaatschap aanvangt en eindigt, het bestuur (o.a. bevoegdheden en verantwoording), de algemene ledenvergadering en de besluitvorming daarin en de belangrijke organen en commissies van KLN.
Het huishoudelijk reglement geeft een meer gedetailleerde uitwerking van deze zaken en zal daarom vaker door u worden gebruikt dan de statuten zelf. Zo is daarin ondermeer de stemprocedure voor de algemene ledenvergadering uitvoerig beschreven.
Het is niet goed dat de statuten lichtvaardig gewijzigd kunnen worden. Daarom is naast een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de algemene ledenvergadering ook vereist, dat tenminste 2/3 van de maximaal door alle leden uit te brengen stemmen in de vergadering aanwezig is (of vertegenwoordigd is door een afdeling). Het huishoudelijk reglement kan met een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden gewijzigd en de overige reglementen met de gebruikelijke meerderheid (helft + 1).
Als bij een statutenwijziging het vereiste quotum van tenminste 2/3 niet gehaald wordt, moet binnen twee tot vier weken een nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden. Voor die extra vergadering vervalt de voorwaarde 2/3 van de uit te brengen stemmen, maar is nog wel een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist voor het aannemen van de statutenwijziging.

Combinatie
Onder een Combinatie wordt verstaan een (fokker-)combinatie (ook wel fokkerij genoemd), die tenminste uit twee fokkers bestaat, die gezamenlijk willen tentoonstellen met alle rassen die door hen samen worden gefokt, of met name genoemde ras(sen). De Combinatie kan als inschrijver/inzender optreden mits de combinatie door de desbetreffende bond is geregistreerd. De leden van de combinatie moeten elk afzonderlijk lid van KLN zijn en daarnaast de combinatienaam voor een gering bedrag bij bij de ledenadministratie van KLN laten registreren.
Deelnemers aan een combinatie mogen geen dieren, die behoren tot de diergroep waarvoor de combinatie geldt, onder hun eigen naam inzenden.
Indien een combinatie echter voor een bepaald ras geldt, dan is het toegestaan dat die deelnemers aan die combinatie ringen of merken betrekken voor andere rassen en deze rassen op een tentoonstelling onder eigen naam inzenden.

Drie mogelijkheden om je op een show in te schrijven
De drie mogelijkheden om je dieren in te schrijven op een show kun je doen als:
-    Nederlandse fokkers onder je eigen (natuurlijke) naam, zoals je ook als lid ingeschreven bent in het verenigingsregister van KLN. Dat is de meest gebruikelijke manier;
-    Nederlanders onder de naam van een combinatie, als die combinatienaam ook geregistreerd in het verenigingsregister van KLN. Je betaalt gezamenlijk minder inschrijfgeld vanwege maar één verplichte catalogus en eenmaal administratiekosten, maar de gewonnen prijzen worden altijd uitgereikt op de combinatienaam;
-    Buitenlanders die in het betreffende land als fokker geregistreerd staan bij de bond aldaar.
Uw inschrijfnaam moet kloppen met de aan het fokkersnummer gekoppelde naam. Namen die niet gekoppeld zijn aan een fokkersnummer zoals de naam van een stal (vaak gekoppeld aan de websitenaam) e.d. zijn niet toegestaan, ook geen schuilnamen meer.
Buitenlanders die (ook) in Nederland lid zijn van een plaatselijke vereniging en van KLN, worden gezien als Nederlanders, terwijl Nederlanders die alleen lid in het buitenland zijn, worden gezien als buitenlanders.
Wij denken er over na hoe we moeten omgaan met deze laatste categorie, de Nederlandse buitenlandse leden. We bedoelen hiermee Nederlanders met een Nederlands woonadres, die alleen een lidmaatschap in het buitenland hebben. In feite zijn dat geen buitenlandse leden, maar Nederlanders die zich onttrekken aan datgene, wat de gezamenlijke Nederlandse fokkers via de Algemene Ledenvergadering overeengekomen zijn. Dat mag niet de bedoeling zijn.

Verkoopprijzen van dieren versus inschrijfkosten
We hebben het al meerdere keren gemeld, onze hobby is in dit opzicht compleet scheefgegroeid. We doen een aantal zaken helemaal verkeerd.
Ten eerste is het aantal dieren wat we fokken niet afgestemd op onze eigen behoefte en waar vraag naar is, maar primair op het aantal tentoonstellingswaardige dieren, die we willen showen. We fokken te veel dieren en om dat te compenseren, verkopen de overtollige dieren voor veel te lage prijzen. Doordat de dieren te weinig opbrengen, meestal lang niet de opfokkosten, drukken de inschrijfkosten voor shows heel zwaar op het budget van de fokker. Daardoor moeten de showorganisaties de inschrijfprijzen laag houden en moeten ze naast het vele werk wat ze aan het organiseren van een show hebben, ook nog eens het leeuwenaandeel van de kosten binnenhalen via sponsors.
Waarom niet geleidelijk de verkoopprijs van je dieren opvoeren naar minimaal € 50 en niet meer zeuren over een inschrijfprijs van € 10. Dan kunnen de shows weer gewoon hun werk doen en hoeven ze niet meer bedelend langs de plaatselijke ondernemers te gaan.
De komende tijd wisselen veel uitstekende dieren van eigenaar. Denk daarbij eens aan het voorgaande en wil je een bevriende fokker helpen, zodat hij jou ook weer eens kan helpen als jij om bepaalde fokeigenschappen verlegen zit, geef hem dan een goed fokdier gratis. Dat is collegialiteit onder fokkers, maar ben ook collegiaal naar de tentoonstellingsbesturen!

Een bijzondere hoog pathogene vogelpestbesmetting in Italië
Het PPE meldt dat op het moment dat we dit schrijven er twee gevallen van HPAI / H7N7 in Italië zijn geconstateerd. De getroffen bedrijven liggen in Ostellato en niet ver daar vandaan in Bologna. Dat is gelukkig ver van Nederland, dus nog geen paniek. Het is echter wel goed om het te weten, want zo kunt u er rekening mee houden.
Interessant in dat verband is te vermelden, dat de besmetting als een laag pathogene infectie door vermoedelijk vogels in het eerste koppels is geïntroduceerd en dat die in het koppel is gemuteerd naar de hoog pathogene variant. Gelukkig was dat niet het geval met de laag pathogene infecties in Nederland de afgelopen maanden…

Keurmeesterslijst nu alleen beschikbaar in KLN-Digikeur
De keurmeesterslijsten waren voorheen op te vragen via een link, inlognaam en wachtwoord op onze websites. Alle bevoegden om de keurmeesterslijst op te vragen  (secretarissen en keurmeesters), kunnen ook inloggen in KLN-DigiKeur en kunnen daar nu de keurmeesterslijst inzien of downloaden.
De link op onze websites is vervallen en u kunt nu de vertrouwde PDF van de keurmeesterslijst in KLN-DigiKeur openen door in Keurmeesters rechtsboven het Adobesymbool aan te klikken.

Geen meldingen van diefstallen
Op onze oproep in de KLN-berichten van juli jl. om gezamenlijk de frequente diefstallen aan te pakken van vooral de duurdere sier en watervogelsoorten, zijn geen reacties gekomen. Daarom sluiten wij bij deze onze voorgenomen actie tot een gecoördineerde aanpak richting het opsporen van de daders af.

Nieuw ringenprogramma 2
Het gedetailleerde ontwerp voor het nieuwe ringenprogramma is klaar en de opdracht is verstrekt aan een softwareontwikkelaar. De volgende basisuitgangspunten waren uitgangspunten voor het ontwerp: betalen met iDeal, geschikt voor IBANnummers, hoge mate van beveiliging persoonsgegevens en een efficiëntere werkwijze voor het ringenbureau.
Betaling per IDeal was een toezegging die wij in de laatste ALV hebben gedaan, om te voorkomen dat het innen van de verschuldigde kosten via eenmalige incasso niet goed verloopt, als de bestellers over onvoldoende saldo beschikken.
De planning om 1 december met het nieuwe programma te draaien blijkt zeer ambitieus. Wij houden u op de hoogte.

Geri Glastra

Het Noordshow Informatieplein
Het KLN bestuur wil weer samen met de speciaalclubs van hoenders en dwerghoenders het “Noordshow Informatieplein” gaan inrichten op de komende Noordshow. Dit informatieplein is niet meer weg te denken op deze show, zodat ook het tentoonstellingsbestuur weer haar volledige medewerking heeft toegezegd aan dit prachtige initiatief. Heel veel bezoekers vinden de weg naar dit infoplein en krijgen daar specifieke rasinformatie of melden zich aan als lid van een speciaalclub.
Ook inzenders en speciaalclub-leden weten het plein te waarderen en krijgen daar de nodige nog ontbrekende informatie of vinden het gewoon leuk om even bij te praten met hun clubgenoten.
Wederom krijgt elke speciaalclub een tomenkooi ter beschikking om haar ras te presenteren zodat bezoekers ook bij de kraam een goede indruk kunnen krijgen van het ras wat vertegenwoordigt wordt.
Anders dan voorgaande jaren worden deze keer de stands en de dieren niet beoordeeld. Elke speciaalclub krijgt dus de gelegenheid om haar stand en de dieren naar eigen inzicht in te richten. Dat  houdt ook in dat niet erkende kleurslagen (AOC-dieren) gepresenteerd mogen worden. Wel moet men erop toezien dat de dieren showwaardig zijn en voor het overige voldoen aan de standaard. De dieren moeten ook geringd zijn en geënt tegen NCD, dus het entbewijs overleggen.
Aangezien de dieren in de tomenkooi als presentatie dienen, mogen ze tijdens de showdagen niet te koop aangeboden worden en blijven ze in de kooien tot het einde van de show.
De ruimte voor het informatieplein is beperkt. Daarom is het wel zaak om u als speciaalclub zo spoedig mogelijk aan te melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., want wie het eerst komt het eerst maalt.
De speciaalclubs kunnen ook kiezen voor een halve stand, wanneer men maar de beschikking heeft over een bescheiden hoeveelheid PR middelen of krappe bemensing. Maar u weet, u kunt ook met een bevriende speciaalclub samenwerken in één stand. Dat kunt u opgeven bij de inschrijving.
De komende weken worden alle speciaalclubs van hoenders en dwerghoenders door het KLN Bestuur ook schriftelijk benaderd om deel te nemen.
Aanmeldingen moeten beslist voor 1 december a.s. binnen zijn bij het KLN bestuur.

Jan Renes