KLN berichten September 2013

Nog eens de Positieflijst
Er zijn nogal wat vragen binnengekomen over het wel of niet tekenen van de petitie tegen de positieflijst. Het volgende standpunt van KLN hebben wij op verzoek van het CDA aan “de Politiek” laten weten. We denken dat deze punten duidelijk maken wat het belang van de petitie is en hopen daarmee aandacht te krijgen van de beleidsmakers.

Nogmaals hartelijk dank voor de betrokkenheid van het CDA bij de hobbydierhouderij. Uw partij toont zich zo meer een Partij voor de Dieren dan deze partij zelf, die wij inmiddels vanuit onze optiek meer zien als een Partij tegen de Dieren.
Het PVH heeft u al uitgebreid geïnformeerd over het gezamenlijke standpunt van het platform en haar participanten. Ofschoon de Positieflijst voor Zoogdieren over het algemeen gunstig uitpakt voor de “KLN zoogdieren”, vinden wij het toch belangrijk dat deze eerste positieflijst op een correcte wijze tot stand komt en wel om de volgende redenen:
a.    Deze positieflijst staat model voor de volgende twee positieflijsten. Tot de Positieflijst Vogels, die later zal volgen, horen ook diverse diersoorten die door onze leden gehouden worden. Van die rassen zijn er velen, die door fokkunst zijn ontstaan en in veel gevallen al eeuwen oud zijn. Het behoud van ons cultureel erfgoed komt hiermee dus in gevaar.
b.    Alle diersoorten dienen beoordeeld te worden zoals dat volgens het Europese Andibel arrest wordt verlangd en indien dit niet mogelijk is, moet er naar onze mening een negatieflijst komen waarop alleen de diersoorten geplaatst worden die na onderzoek echt niet geschikt blijken. Er zijn maar zo’n 90 zoogdiersoorten onderzocht van de ca. 5400 en waarvan er al zo’n 360 in Nederland leven. In de opmerking van de Staatssecretaris dat later de niet onderzochte diersoorten alsnog op verzoek onderzocht kunnen worden, hebben wij weinig vertrouwen gezien het door haar gevoerde beleid om de positieflijst zo kort mogelijk te houden.
c.    Wij hebben nogal wat vraagtekens bij het onderzoek van de WUR omdat criteria zijn gehanteerd die ook o.a. honden en katten zouden uitsluiten als die beoordeeld zouden worden. Wij zijn stellig van mening dat het ministerie als opdrachtgever de verantwoording moet nemen voor het WUR rapport en er zich niet achter mag verschuilen. Regeren gebeurt naar onze mening vanuit Den Haag en niet vanuit Wageningen.
d.    Ons standpunt is dat je elke diersoort kunt houden, als je dat maar met kennis van zaken doet. Die kennis moet men zich eigen maken bij het houden van elke diersoort, ook voor de diersoorten die op de positieflijst staan. Alleen als de noodzakelijke kennis bij het houden van dieren wordt toegepast, is het welzijn van de dieren geborgd. Daarvan vinden wij niets terug in de aanpak die nu wordt voorgestaan.

Antwoord staatsecretaris inzake leewieken
Hieronder treft u verkort het antwoord van Staatssecretaris Dijksma aan inzake onze bezwaren tegen leewieken.
In uw brieven (van de NWPP) maakt u bezwaar tegen het voorgenomen besluit om het leewieken per 1 januari 2018 algeheel te verbieden om de volgende redenen:
-    Door het leewieken kunnen vogels in ruime leefomgevingen gehouden kunnen worden i.t.t. niet geleewiekte vogels;
-    Indien op jonge leeftijd uitgevoerd, heeft het leewieken weinig stress tot gevolg;
-    Dit verbod veel mensen hun hobby ontneemt of ten minste zeer bemoeilijkt.
-    Bestaande alternatieven voor het leewieken, zoals kortwieken of in een kooi houden, het dierenwelzijn nog meer schaden.
Dat dit verbod voor velen met een passie voor hun vogels en voor hun hobby een grote verandering met zich meebrengt, ben ik mij van bewust en ik wil u graag uitleggen waarom ik er toch voor gekozen heb om het leewieken ook voor de vogels, waar nu nog een vrijstelling voor bestond, te gaan verbieden.
Denken over dieren en dierenwelzijn in Nederland
Steeds meer mensen houden dieren omdat ze van dieren houden en er plezier aan beleven, naast hun nutfunctie zoals het dienen als voedsel of producent van landbouwproducten.
Naarmate het dier meer in de privésfeer van de mensen kwam, ging men ook nadenken over het welzijn van het dier. Zo zijn in de jaren 60 de zogenaamde “vijf vrijheden van Brambell” (afwezigheid van honger en dorst, ongerief, pijn, chronische stress en beperking van natuurlijk gedrag) uitgangspunt geworden voor het dierenwelzijnsbeleid in Nederland. Het afgelopen decennium deed de intrinsieke waarde van het dier, dus de erkenning van de eigen waarde van dieren met gevoel zijn intrede, waarbij de eigenheid en integriteit van het dier gerespecteerd dient te worden.
Dit betekent dat het beleid erop gericht moet zijn dat het dier zoveel mogelijk beschermd wordt tegen menselijke handelingen, die zijn fysieke en ethologische welzijn aantasten en dat mensen zich dus continu rekenschap moeten geven van de toelaatbaarheid van hun handelen met betrekking tot dieren.
De vraag wat dierenwelzijn is en hoever men mag gaan in het aanpassen van dieren en voor welk doel, is een doorlopende discussie die aan veranderingen onderhevig is. Dit geldt niet alleen voor de  veehouderij, maar ook voor de hobbymatig gehouden dieren en gezelschapsdieren. Elke ingreep is in feite een inbreuk op de integriteit van het dier, doordat het lichaam van het dier wordt beschadigd én frustreren het natuurlijke dierlijk gedrag. Dat rekening houden met de intrinsieke waarde en integriteit van het dier soms botst met het dierenwelzijn, betekent dat de afweging zorgvuldig gemaakt moet worden en daarbij nieuwe welzijnsvriendelijke alternatieven meegenomen moeten worden.
Leewieken
Er zijn studies die aantonen dat vliegen een natuurlijk en mogelijk zelfs noodzakelijk gedrag is. Ook zou het vliegen een positieve invloed hebben op hart en bloedvaten. Daarnaast geeft de Vogelbescherming aan dat trekgedrag genetisch bepaald is. Het leewieken hindert de dieren daarom ernstig in het uitvoeren van hun natuurlijk vlucht- en trekgedrag. Dat het verschaffen van voedsel en bescherming meestal onvoldoende is om de behoefte aan vliegen te doen verdwijnen, is genetisch bepaald.
Het leewieken is een onomkeerbare ingreep en daarmee een aantasting van de integriteit van het dier. Ook wordt de natuurlijke behoefte tot vliegen gehinderd, wat volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden leidt tot een zekere mate van “lijden”.
Beleid
De erkenning van de intrinsieke waarde van het dier en de veranderende ideeën over de integriteit en zijn natuurlijk gedrag zijn belangrijke elementen in het beleid op het gebied van dierenwelzijn. Belangrijk is dat ingrepen, en het daarbij horend eenmalig en voortdurend lijden, in toenemende mate wordt gezien als “onaanvaardbaar lijden”. Bij het leewieken betreft dit vooral het niet kunnen uitvoeren van het natuurlijk vlieggedrag om te vluchten, te fourageren en, indien van toepassing, te trekken.
Mijn beleid is er daarom op gericht om in het algemeen het verrichten van lichamelijke ingrepen bij dieren verder te verminderen. Daaronder vallen cosmetische ingrepen (bijvoorbeeld het verwijderen van de bijklauwtjes bij honden), ingrepen die (medisch) noodzakelijk zijn vanwege verkeerd fokbeleid (bijvoorbeeld routinematige keizersneden bij buldoggen vanwege te smalle heupen van de teven en brede koppen van de pups), en ingrepen die gedaan worden vanwege de wijze van houden. Voorbeelden daarvan zijn het snavelkappen bij pluimvee, maar ook het leewieken van vogels om te voorkomen dat ze wegvliegen.
Daarom heb ik in het Besluit diergeneeskundigen een algeheel verbod op leewieken met ingang van 1 januari 2018 opgenomen.
W.G. Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken

Twee scheidsrechters Konijn-Hop geslaagd
In het weekend van 19 t/m 21 juli is de KLN-Konijn-Hop commissie naar Brettorf in Duitsland geweest voor de scheidsrechter en trainersopleiding, dat werd afgesloten met een examen.
De ontvangst was bijzonder vriendelijk en gastvrij, zodat er naast hard werken, vele aangename momenten waren. In de weken ervoor was de commissie al druk bezig met opstellen van het reglement in het Nederlands naar Duits model. Een groot deel van de zaterdag werd besteed om het reglement heel uitgebreid met voorbeelden door te werken. Zaterdagmiddag en avond training en zondagochtend met de eigen dieren getraind. Afsluitend hebben Anja Schönfeld en Andrea Sonderen op zondag examen gedaan en zijn beiden met een uitstekend resultaat geslaagd. Vanaf 21 juli 2013 heeft KLN hiermee de eerste Nederlandse Konijn-Hop-scheidsrechters en trainers.

Stiefkindje op de geloofsbrief: de blanco volmachtstem
Via de geloofsbrief brengen verenigingen en individuele leden met stemrecht hun stem uit op de Algemene Ledenvergadering. Al eerder hebben we aangegeven dat wij u dringend verzoeken de geloofsbrieven via uw PA vergadering in te leveren, omdat we dan de stemmen al vooraf kunnen tellen. Maar dit even terzijde en terug naar het stemmen zelf. We hebben namelijk het idee dat de bedoeling van de verschillende mogelijkheden niet helemaal goed begrepen wordt.
Op een voorstel kun je “voor”, “tegen, “onthouding” en “blanco volmacht” stemmen. Voor of tegenstemmen is ongetwijfeld duidelijk, maar wat is nu het verschil tussen “onthouding” en “blanco volmacht”? Je kruist “onthouding” aan, als je wel de achtergronden van het voorstel kent, maar op dat onderdeel geen stem uit wilt brengen, omdat je niet duidelijk voor of tegen bent. Echter als je als persoon of vereniging vindt, dat je onvoldoende achtergrondinformatie of inhoudelijke kennis hebt om een mening over het betreffende voorstel te kunnen geven, kun je “blanco volmacht” aankruisen. Bij alle voorstellen “blanco volmacht” aangeven is ook weer niet de bedoeling. Je komt dan bepaald niet erg betrokken over als je nergens verstand van denkt te hebben. Over elk voorstel vind je in het jaarboekje namelijk een uitleg.
Levert u de geloofsbrief via uw PA vergadering in, dan kan tijdens die PA vergadering door onderlinge discussie een gezamenlijke mening van die PA gevormd worden. U als vertegenwoordiger van de vereniging of het PA bestuur kan dan, zoals daar is besloten, de blanco volmachtstemmen op dezelfde geloofsbrief omzetten in “voor” of “tegen”. De PA besturen moeten daarin de leiding nemen.
Wordt de geloofsbrief op de ALV ingeleverd, dan wordt daar dezelfde procedure gevolgd, als de stemverhouding daar nog aanleiding toe geeft (geen duidelijke meerderheid).
Dus kort en goed: “onthouding” als je bewust geen stem wilt uitbrengen en “blanco volmacht” als je nog niet goed weet wat je moet stemmen en je je stem aan het gremium beschikbaar stelt, die in goed overleg een gezamenlijk standpunt bepaalt.
 
Jaarboek KLN over 2012
Op onze website staat onder Verenigingsinfo en dan Bondsvergaderingen het “KLN jaarboek over 2012”, maar waarin ook de plannen voor 2013 staan. Ieder jaar staat in dit boekwerkje een schat aan informatie, zeker voor degene die geïnteresseerd zijn in onze organisatie. Je kunt het ook op je eigen PC opslaan, zodat je het elk moment kunt lezen of naslaan. Sommigen zetten hem zelfs in hun smartphone, omdat er bijvoorbeeld ook alle KLN commissies instaan.

Keurmeester Boonstra verhuisd
Hoederkeurmeester Schelte Boonstra is verhuisd naar de G.T. Rietveldstraat 11, 7605DK Almelo. Zijn telefoonnummer is ongewijzigd 0546-823699.

Pokken bij de konijnen
Er zijn momenteel nogal wat uitbraken door het Pokkenvirus myxomatose geconstateerd bij de konijnen, vooral de wilde konijnen. Daarom denk aan voorbehoedende entingen en goede bestrijding van insecten als vliegen en muggen.
Zorg zoveel mogelijk voor afscherming van uw dieren tegen deze insecten.

Eendaagse fokkerijcursus
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) organiseert in 2013-2014 samen met het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld een eendaagse fokkerijcursus. De cursus is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in de erfelijkheidsleer en het fokken van dieren.
Doelgroep:
-    eigenaren van dieren die er mee (willen gaan) fokken;
-    leden van foktechnische commissies en bestuursleden die een ras willen verbeteren.
De cursus geeft inzicht in de wetmatigheden van de erfelijkheidsleer en de toepassingen daarvan bij het fokken van dieren. De kennis kan gebruikt worden om op een verantwoorde manier een volgende generatie te fokken. De mogelijkheden van de moleculaire genetica worden geschetst. De kennis over verwantschap en inteelt, die nodig is om een ras in stand te houden, wordt ook aan de orde gesteld.
Eerste dagdeel: algemene theorie (voor alle diersoorten).
Tweede dagdeel: één of twee diersoorten.
De cursus wordt op de volgende zaterdagen gegeven:
12-10-2013 : paard,
23-11-2013 : rund,
18-01-2014 : kip en varken,
01-03-2014 : hond,
10-05-2014 : schaap en geit.
Plaats: Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld
Docenten: Myrthe Maurice en Kor Oldenbroek.
Kosten: € 95,- per persoon.
Opgave via http://www.cursuscentrum.nl/cursus/algemeen/erfelijkheidsleer%20fokken-van-dieren/
Op die website vind je ook meer informatie over de inhoud van de cursus.

Geri Glastra