KLN berichten augustus 2013

Positieflijst

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft aan de Tweede Kamer de zogenoemde Positieflijst Zoogdieren aangeboden. Deze positieflijst beschrijft maar 90 van de 5400 zoogdieren, waarvan er 359 in Nederland worden gehouden. Het onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de wijze waarop de dieren in de natuur leven. Daarbij houdt zij zich niet aan het Europees goedgekeurde Andibel arrest wat voorschrijft dat weigering van diersoorten gebaseerd moet zijn het welzijnsonderzoek van het gehouden dier of gevaar voor mens en andere diersoorten.


Op de positieflijst staan nu 24 diersoorten, waarvan de hond en kat, 8 productiediersoorten (o.a. paarden, koeien, schapen en konijnen) en 5 proefdiersoorten (o.a. cavia’s, ratten, muizen en hamsters) niet zijn onderzocht. Dat houdt in dat er feitelijk maar 9 diersoorten na onderzoek zijn toegestaan. Verder zijn er nog 33 diersoorten die vallen onder “toegestaan mits”. Aan het houden daarvan worden nog nader te stellen eisen verbonden. Verder zijn 51 dierensoorten op de rode lijst gekomen. Maar als je de kleine lettertjes goed leest, betekend dat echter ook dat ook de rest van de 359 zoogdiersoorten niet meer gehouden mogen worden. Het is tenslotte een positieflijst en niet een negatieflijst, zoals wij zo graag gezien hadden. Ons standpunt is, je mag elke diersoort houden, als je het maar met kennis van zaken doet.
Na het aannemen van de nieuwe Wet Dieren kunnen de nog niet onderzochte diersoorten “aangevraagd” worden. Wij verwachten daar echter, gezien het beleid om de positieflijst zo kort mogelijk te houden, weinig van.
Nadat de Positieflijst Zoogdieren is aangenomen volgen de positieflijsten voor vogels en reptielen, waarvoor deze positieflijst model staat. Vandaar dat wij zo kritisch zijn op de eerste positieflijst en blij zijn met elke ondertekening van de petitie op de site van Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH) waarin ook KLN participeert (www.huisdieren.nu/over-pvh/tegen-positieflijst). Vanwege het zomerreces kan dat nog tot eind augustus. De petitie tekenen kan helaas alleen maar elektronisch. Heeft u niet de beschikking over internet, vraag dan of u dat met een familielid of kennis kunt doen, die wel die mogelijkheid heeft.
Net als tijdens onze kruistocht tegen het leewiekverbod, hebben we nu ook weer veel steun van het CDA in de persoon van Tweede Kamerlid Jaco Geurts, die ons ook geconsulteerd heeft over onze standpunten.

Op uw show ook de AOC-klasse en Vrije klasse?
In de ALV van 15 juni zijn de twee bovengenoemde nieuwe tentoonstellingsklassen aangenomen. Fokkers die graag experimenteren worden niet meer belemmerd en kunnen zo hun fokproducten insturen, zonder dat de dieren erkende rassen/kleurencombinaties vertegenwoordigen. Naast experimenterende fokkers kunnen ook pure liefhebbers hun fokproducten in de vrije klasse laten beoordelen.
Beide klassen zijn facultatief, dat wil zeggen TT-organisaties zijn niet verplicht om hun show open te stellen voor deze klassen, maar wij dringen daar wel sterk op aan. Zeker de grotere shows zijn uitstekend geschikt om hier een start mee te maken.
Wij stellen voor de volgende min of meer standaardtekst in uw vraagprogramma op te nemen, waaraan de onderstreepte tekst is toegevoegd:

Gevraagd worden alle rassen in alle erkende kleurslagen voor hoenders, dwerghoenders, serama’s oorspronkelijke duiven, siervogels, watervogels, konijnen, cavia's en kleine knaagdieren, zowel oud en jong, zowel mannelijk als vrouwelijk.
AOC-Klasse: in alle hiervoor genoemde diergroepen worden ook dieren toegelaten die een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en tevens in een erkende kleur die echter in die combinatie (nog) niet bij dat ras erkend is. Deze zogenoemde AOC (Any other Color) klasse wordt afzonderlijk van de erkende rassen per diergroep bij elkaar geëxposeerd.
Vrije Klasse (spiegel der Fokkerij): tevens worden in alle genoemde diergroepen ook dieren toegelaten die nog niet een in Nederland erkend ras vertegenwoordigen en/of in een nog niet erkende kleur. Deze zogenoemde Vrije Klassedieren worden afzonderlijk van de erkende rassen en AOC klasse per diergroep bij elkaar geëxposeerd als Spiegel der Fokkerij.

De gevraagde diergroepen moet u als bestuur naar eigen beleid aanpassen. De overige voorwaarden kunt u nog eens nalezen in het groene jaarboek van KLN over 2012 blz. 76 t/m 79 of op onze website www.kleindierliefhebbers.nl in het menu Organisatie, KLN Landelijk en Statuten en reglementen.
Omdat we deze tentoonstellingsklassen tijdens het komende TT seizoen eerst willen evalueren, worden ze nu nog niet in de TT-reglementen opgenomen en gelden de voorlopige separate reglementjes.
Denk ook om het prijzenschema. Per 20 dieren de gebruikelijke KLN prijs 500 en vanaf bijvoorbeeld 25 dieren per diergroep kan de vereniging ook een prijs beschikbaar stellen per diergroep. Op nationale en bondsshows stelt KLN vanaf 100 dieren per diergroep in beide nieuwe klassen een Bondsprijs ter beschikking. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we het KLN prijzenschema verder uitbreiden.

Verweer tegen Leewiekverbod
Uit het bestuurlijk overleg, dat het ministerie van EZ jaarlijks met het platform van dierenhoudersverenigingen houdt, is eens te meer gebleken dat dit ministerie zwaar inzet om het leewieken met een overgangsperiode tot 2018 door te drukken. Al onze argumenten zijn genoegzaam bekend bij staatssecretaris Dijksma, maar die worden zonder commentaar terzijde gelegd. Met name Aviornis maar zeker ook KLN zijn er goed van doordrongen dat dit een zware klap zal betekenen voor met name de houders van oorspronkelijke watervogels.
Alhoewel de door dit verbod gedupeerde fokkers bijzonder weinig interesse getoond hebben, toen zij op 25 maart jl. in Den Haag tijdens het Kamerdebat hun betrokkenheid konden tonen, gaan Aviornis en KLN toch nog een poging ondernemen om dit verbod via de Europese commissie juridisch aan te vechten. Wij houden u op de hoogte.

De Almanak 2013
Vanaf 29 juni staat de complete Almanak 2013 voor het tentoonstellingsseizoen 2013-2014 op onze website onder het menu Tentoonstellingen.
Mede om de fokkers die nog niet beschikken over internet en het ons toch wel handig leek voor overige fokkers, hebben we besloten om toch een papieren versie van het tentoonstellingsdeel uit de Almanak als bijlagen met het julinummer van Kleindier Magazine mee te sturen. U heeft daar dus al vorige maand kennis van kunnen nemen.
Op de website is de Almanak een levendig document waarin we t.z.t. vast nog wel eens e.e.a. zullen aanpassen aan veranderende situaties.

Pokken bij hoenders
Er zijn momenteel nogal wat besmettingen door het Pokkenvirus geconstateerd, dus ben op uw hoede. Het meest opvallend zijn de zwartgrauwe zweertjes op de kopversierselen, maar ook geelachtig beslag in de keel is een verwante uiting van de ziekte (difterie). De ziekte verspreid zich horizontaal, meestal via vliegen en muggen. De ziekte had voorkomen kunnen worden door preventief enten.

Hanengekraai
Hanenkraaien is een natuurlijk geluid dat door het mooiste geslacht onder de hoenders wordt geproduceerd, de hanen. Als je je er niet aan ergert en het beschouwd als het geluid wat bij die dieren hoort, wordt het binnen korte tijd ervaren als een vertrouwd geluid. Helaas is dat echter niet bij iedereen het geval. Dierengeluiden worden soms als zeer hinderlijk ervaren en technische geluiden zoals verkeer e.d. niet. De beleving van geluid varieert dus nogal en één klager kan het de pluimveehouder behoorlijk lastig maken. Wat kunnen we in zo’n geval doen? Zonder compleet te willen zijn, volgen hier wat adviezen:
-    Toon dat u de klager vanaf het eerste moment serieus neemt. Voorkom ruzie, want als men er zich aan ergert, komt het nooit meer goed.
-    Laat zien dat u bereid bent maatregelen te nemen en laat hem weten wat u (allemaal) doet.
-    Als u echt pech heeft, woont u in de buurt van een notoire klager. Probeer dan de buurt op uw hand te krijgen. Zo sta je veel sterker als de politie en de Gemeente erbij betrokken wordt.
-    Geef regelmatig een doos eieren weg en als u dieren slacht, trakteer dan eens op een malse bout.
-    Organiseer met je vereniging jaarlijks een openbare hanenwedstrijd. Zo krijgt het kraaien een hele andere dimensie.
-    Zorg dat uw dieren niet stinken, houdt ongedierte weg en beperk vliegen en muggen. Als dat er ook nog eens bijkomt, heeft de klager twee troeven in handen.
Per gemeente wordt er verschillend omgegaan met de regelgeving. Veel gemeenten houden het model-APV aan. Deze verordening moedigt bepaald niet het houden van dieren aan. Gelukkig gaan daar veel gemeenten heel goed mee om. Daarentegen stond de Gemeente Den Helder op een gegeven moment helemaal geen hanen meer toe in de bebouwde kom. Gelukkig hebben wij de Gemeente er van kunnen overtuigen dat ze zo wel heel ongenuanceerd te werk gingen.
Wat zijn de geluidsnormen waaraan elke Nederlander zich in het kader van de Wet Milieubeheer moet houden? Als het kortstondig en zeer incidenteel geluid betreft, zijn daar geen beperkingen aan gesteld, bij duurzaam en regelmatig geluid wel. De wet stelt dat aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen het equivalente geluidsniveau (of wel het energetisch gemiddelde over de beschouwde tijdsperiode) in de diverse perioden van een etmaal maximaal mag zijn:
Overdag van 07.00 – 19.00 uur    : 50 dB(A)
Avond van 19.00 – 23.00 uur    : 45 dB(A)
Nacht van 23.00 – 07.00 uur    : 40 dB(A)
Dat is heel weinig en niet zelden is het achtergrondgeluid al hoger. Maar gelukkig neemt het geluidsniveau exponentieel af met de afstand. Echter de afstand tot de gevel van onze buren is in ons dicht bevolkte landje meestal niet zo groot…
Een officieel meetrapport laten maken is vrij kostbaar en houdt meer in dan even met een meter rondlopen. Maar voor diverse smartphones kun je een App van een Sound of dB meter installeren waarmee je een redelijk nauwkeurige indicatieve meting kunt doen.
Wat kun je doen om de geluidsdruk zoveel mogelijk te beperken? Je kunt geluid dempen en isoleren. Dat zijn twee volkomen verschillende begrippen. Geluid dempen doe je in een ruimte door alle wanden, plafond en zo mogelijk ook de vloer met een zacht en ruw materiaal te bekleden. Je bent dan de galm kwijt. Dat is te vergelijken met een zwarte ruimte die veel licht absorbeert.
Geluid isoleren (dus beperken dat het uit de ruimte of gebied treedt) doe je met een zwaar materiaal. Hoe zwaarder en dikker hoe beter de isolatie. Er bestaan bakstenen met (niet doorlopende) gaatjes, die zowel dempen als isoleren.
Echter hokken moeten ook geventileerd worden en dan is de zo zorgvuldig geïsoleerde ruimte geluidtechnisch weer zo lek als een mandje. Daarom moet je via een geluiddemper ventileren. Die zijn te koop maar de toe en afvoer kunnen bijvoorbeeld via een toe en afvoerlabyrint van zwaar materiaal plaatsvinden, wat tevens inwendig van een geluiddempende laag wordt voorzien, ook de schotten. Twee geluiddempende schotten doen al heel wat. Plaats het labyrinten binnen, want anders straalt het ook weer uit. Eventueel kan aan de binnenzijde ook een geluidarme mechanische ventilator geplaatst op het afvoerlabyrint.
Wat kun je doen om de geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken?
-    Uiteraard houdt je de hanen ’s nachts binnen. Er zijn ook motorbediende schuifjes om er zeker van te zijn dat de dieren gedurende een gewenste periode binnen zitten, ook als u er eens niet bent.
-    Kies een ras en een stam die niet zo kraailustig is.
-    Selecteer ook op weinig kraailustige fokhanen en ook hennen van zulke hanen.
-    Hou er rekening mee dat het schelle kraaien van oorspronkelijke krielen heel doordringend kan zijn.
-    Oude(re) hanen kraaien minder dan jonge.
-    Als de dieren door de week aan de stilte in tuin gewend zijn, zijn ze heel onrustig als op een mooie dag in het weekend iedereen in de tuin zit en soms luidruchtig is. Daar worden de dieren ook onrustig van en kraaien dan vaak veel. Hou je dieren dan binnen, want ze verpesten op zo’n moment het plezier van de buren die gezellig zitten te barbecueën.
-    Plaats een dichte schutting van voldoende hoogte en van ruw zwaar materiaal, zodat de geluidgolven niet direct de tuin en gevel van de buren kunnen aanstralen. Dat scheelt alweer.
-    Als niets meer helpt of als de genoemde voorzieningen achteraf erg moeilijk zijn, kunt u misschien de hanen elders onderbrengen.
-    Hebt u maar een paar hanen, dan kunt u die ’s avonds ook in een goed geventileerd kistje doen en ze zo ’s nachts in een bijkeuken of schuur zetten. Na een week weten de hanen niet beter.
Wij worden regelmatig geconsulteerd door gemeentes, die van ons adviezen en technische informatie vragen over hanengekraai. Ook fokkers kloppen met enige regelmaat bij ons aan en we helpen waar we kunnen. We hopen dat u met deze informatie al een heel end komt en zo zelf uw zaak kunt oplossen.

Vergadering van de RvA, DtR en ALV 2013-2014
De volgende vergaderingen zijn gepland:
19-10-2013: Raad van Advies van 09.30 tot 13.00 uur in De Aker te Putten
01-03-2014: Raad van Advies van 09.30 tot 12.30 uur in De Arendshof te Putten
01-03-2014: Diertechnische Raad van 13.30 tot 16.00 uur in De Arendshof te Putten
14-06-2014: Algemene Ledenvergadering van 10.00 tot 13.00 uur in De Aker te Putten

Geri Glastra