KLN berichten Juni 2013

KLN-DigiKeur goed ontvangen
Het nieuwe zogenoemde digitale keurcontractenprogramma KLN-DigiKeur loopt perfect. Vele verenigingen hebben al hun shows in het programma aangemaakt en de keurmeesters via het programma uitgenodigd. Ook praktisch alle keurmeesters werken er al mee.
Het aanvragen van een keurmeester is veel eenvoudiger en het toezeggen of afwijzen van een keuraanvraag door de keurmeester is ook in een paar muisklikken gepiept. De belangrijkste voordelen van het programma op een rijtje:


-    Als de secretaris een tentoonstelling heeft ingevoerd, ziet hij meteen welke keurmeesters nog beschikbaar zijn op die datum.
-    Van de beschikbare keurmeesters kan hij meteen de bevoegdheden inzien, zodat het maken van een keuze een stuk gemakkelijker is.
-    Hij hoeft niet meer achter een keurmeester aan te bellen. Door hem te selecteren gaat automatisch een mailtje naar de keurmeester met de keuraanvraag.
-    De keurmeester moet dan via KLN-DigiKeur antwoorden (de mail beantwoorden kan niet!) en dan gaat er automatisch een mailtje naar de secretaris die in het programma weer de bevestiging of afwijzing kan zien. Een afwijzing bijvoorbeeld als de keurmeester de afstand te groot vindt).
-    Als van 1 maart tot 1 april de keurmeester van de toegezegde keuringen een keurcontract wil maken, gaat dit op dezelfde wijze. De toezegging aanklikken, bevestigen of afwijzen en versturen met een paar muisklikken.
-    Keurmeesters kunnen ook dagen waarop zij om één of andere redenen bezet zijn (verjaardagen e.d.) blokkeren.
-    De enkele keurmeesters die geen internet en e-mail hebben kunnen op de gebruikelijke wijze middels telefoon en papieren keurcontract aangevraagd worden, maar ook door de secretaris in het systeem verwerkt worden, zodat ook die in het systeem verder geblokkeerd worden op de afgesproken data.
-    Nooit meer eindeloos bellen naar een vrije keurmeester.
-    Geen dubbele keurafspraken meer.
Voorwaarde is wel dat iedereen met het programma gaat werken. Alle secretarissen van de KLN verenigingen (op twee na) hebben e-mail en internet. Het programma draait namelijk online en de verenigingen en keurmeesters hebben daarin hun eigen afgeschermde gebied. Vandaar dat u via het URL digikeur.kleindierliefhebbers.nl het programma moet benaderen en dan inloggen. De inloggegevens hebben de verenigingen en keurmeesters allemaal van de ledenadministratie gekregen.
Heeft u nog problemen om met KLN-DigiKeur te werken, bel of mail dan Piet Bouw, 0318-416789 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hij zal u op weg helpen.

Workshop startende konijnenfokkers een succes
Op 20 april werd de eerste workshop voor startende konijnenfokkers gehouden. De workshop was een succes qua aantal deelnemers, maar ook over de inhoud waren de deelnemers bijzonder tevreden.
De workshop werd gehouden, om nieuwe leden beter een plek te geven binnen onze liefhebberij. Veel nieuwe leden vertrekken weer binnen korte tijd en dat willen we o.a. hiermee tegengaan. In januari volgt het praktische deel op de Championshow.
 
Dispensaties bij cavia’s
Als we de lijst van dispensaties bij de cavia’s analyseren, dan blijkt dat het bij deze diergroep wat uit de hand begint te lopen. Vooral omdat vaak aan konijnenkeurmeesters wordt gevraagd om de cavia’s “er maar even bij te doen”. Reglementair mag geen dispensatie verleend worden voor “vreemde” diergroepen. Een hoenderkeurmeester mag onbevoegd nooit konijnen keuren en zo mag een konijnenkeurmeester ook geen cavia’s onbevoegd keuren.
Dat dit zo vaak gebeurt is niet zelden het gevolg van het feit dat shows wel cavia’s vragen, maar er geen caviakeurmeesters voor contracteren. Als ze dan ingezonden worden, is Leiden in last.
Het verlenen van dispensatie is bedoeld om tot oplossingen te komen in noodsituaties en niet omdat een show bewust geen bevoegde keurmeester contracteert omdat ze het te duur vinden “voor een paar dieren”. Ook de caviafokker heeft recht op een goede keuring en als u daar als show op toelegt, moet u eens goed naar het inschrijfgeld kijken. Daar komen sowieso de meeste shows niet meer mee uit zonder aanvulling van sponsors. Ook een mogelijkheid is samen met verenigingen in de buurt de cavia’s clusteren.
Wij hebben de afdeling dispensaties gevraagd de regels toe te passen zoals ze bedoeld zijn. Die regels zijn geen doel, maar zijn ook niet voor niets door de leden via de ALV zo bepaald, dus moeten we ze ook verstandig toepassen. Dan krijgen caviafokkers goede beoordelingen en dat draagt ook bij hen bij in het plezier aan de hobby.

Vraagprogrammatijd, denk om het KLN logo
Inmiddels wordt bij de meeste verenigingen weer hard gewerkt om het vraagprogramma voor de komende shows in elkaar te draaien. Vergeet daarbij niet het KLN logo een prominent plekje te geven in uw vraagprogramma. Heeft u het KLN logo nog niet? Een e-mailtje naar de secretaris van KLN en u ontvangt het logo digitaal.

Verhuisbericht keurmeester Prins
Konijnenkeurmeester Reinder Prins is verhuisd en zijn vaste telefoonnummer is vervallen. Zijn nieuwe adresgegevens zijn:
Reinder Prins
Koningin Julianastraat 1
9251 GS Burgum
Telefoonnummer: 06-22.75.82.01  
 
Kort verslag vergadering van de Raad van Advies
De voorjaarsvergadering van de Raad van Advies werd op 09 maart j.l. gehouden in De Aker in Putten. De opkomst was uitstekend. Alle provinciale afdelingen en KLN commissies waren aanwezig.

Er ontstond vanuit de provincie Drenthe opnieuw een discussie over de datum van de Championshow. Deze wordt tekort op de Noordshow ervaren en men ziet graag dat de showdatum van de CS naar eind januari gaat.

Informatie financieel, ledenverloop
Financieel gaat het goed met de KLN alleen het ledenverloop baart zorgen. Daarom willen we proberen ook de liefhebber aan onze kant te krijgen. Zo gaan we onder andere proberen het fenomeen Kanin Hop naar Nederland te halen en de eerste introductieshow is tijdens de Nationale Jeugdshow in Laren gepland.

Aan de Raad van Advies is door het KLN bestuur over de volgende punten preadvies gevraagd:
NBS KLN samen sterk. Tussen de voorzitters van KLN en NBS zijn gesprekken geweest over integratie van de beide bonden. Het KLN bestuur stelt voor op de ALV toestemming te vragen om het integratietraject te onderzoeken om zo in 2014 werkelijke stappen te kunnen ondernemen tot integratie. De raad is daar positief over. Daarbij staat voorop dat de sierduivenfokkers, net als de hoender en konijnenfokkers, hun eigen identiteit behouden
Minimum leeftijd voor jeugdleden.  Dit punt is conform de adviezen in de vorige raadsvergadering verder uitgewerkt. Na enige discussie is de vergadering van mening dat de minimumleeftijd 6 jaar moet blijven.
Stimuleren betalen lid en abo-gelden via automatische incasso. Het innen van KLN-contributie en abonnementsgelden Kleindier Magazine kost de ledenadministratie elk jaar heel veel onnodige tijd en negatieve energie, omdat veel leden en abonnees niet tijdig betalen. De ledenadministratie stelt daarom voor om ook € 2,00 toeslag in rekening te brengen op de KLN-contributie, als niet per automatisch incasso wordt betaald. De Raad is het hier volledig mee eens (Dit was overigens al een besluit van de ALV NKB en NHDB in 2006, maar wordt alleen toegepast voor leden van voor 2004 die geen abonnement op Kleindier Magazine hebben).
AOC-klasse. Ook dit punt is in de vorige RvA behandeld en verder uitgewerkt. Secretaris zal dit uitwerken tot een bestuursvoorstel voor de ALV, e.e.a. compleet met KLN prijzen.
Vrije klasse. Basis voor deze klasse is de Spiegel van de Fokkerij zoals bij de Championshow en de “Nieuwe creaties” bij Oneto. Dit is dus een specifieke klasse, waarin men vrij is om niet erkende creaties in de KLN diergroepen in te testuren. De keurmeesters zullen in deze klasse creatief moeten gaan beoordelen. Dit voorstel zal verder uitgewerkt worden tot een bestuursvoorstel voor de ALV, e.e.a. compleet met KLN prijzen.
Liefhebbersnummer. Voor de vrije klasse en bijvoorbeeld Kanin-Hop is een ander lidmaatschap nodig dan het reguliere fokkersnummer. Niet zelden beleven de liefhebbers zoals wij die voor ogen hebben de hobby anders, dan de reguliere verenigingen nastreven. Daarom hoeven zij niet lid te zijn van de plaatselijke verenigingen, ofschoon we dat wel sterk zullen promoten. Daar kunnen overigens de verenigingen ook een substantiële bijdrage aan leveren door tevens voor die leden interessant te worden. Liefhebberleden kunnen op shows niet inzenden in de tentoonstellings- en AOC-klasse Ook hiervoor zal een voorstel voor de ALV uitgewerkt worden.
Voorstel afschaffen tussenpunten op jongdierendagen. Dit voorstel komt van de provincie Friesland. Zij stellen voor om op jongdierendag bij de konijnen niet meer met tussenpunten te gaan werken. Dit voorstel wordt door de RvA ontraden, o.a. omdat juist op de jongdierendagen de beginnende keurmeesters kunnen oefenen met het punten geven en ook beginnende fokkers zo aan de systematiek kunnen wennen.
Voorstellen FB. Er zijn door het FB vier voorstellen ingediend nl.
1.    De  aanvragen voor de tentoonstelling eerst via de provinciale afdeling te laten lopen (daar inzenden voor 1 november) en de PA stuurt de door hen beoordeelde aanvragen voor 15 november door naar het FB.
2.    Invoeren boeteclausule van € 10,00 voor een te laat (na 1 november) aangevraagde tentoonstelling. Reden hiervoor is dat op 1 november 2012 meer dan de helft van de aanvragen nog niet binnen waren bij het FB.
3.    De gedelegeerden geen afzonderlijk certificaat te verstrekken, maar het toegangsbewijs FB wat tevens als certificaat dient. Het toegangsbewijs/certificaat wordt alleen verstrekt als de gedelegeerde de jaarlijkse instructie heeft gevolgd.
4.    Aftredende en tevens herkiesbaar voor het FB in 2013 zijn: Mevr. H. Adriaans-Bonder en dhr. B. Kremer.
De voorstellen 1 t/m 3 worden positief als voorstel voor de ALV beoordeeld. Voorstel 4 is ook akkoord maar is geen onderwerp voor de ALV.
Voorstellen wijziging Examenreglement pelsdieren, art. 2 lid 1. Voorgesteld wordt de ervaringstijd van aspirant keurmeesters te verhogen van 3 naar 5 jaar, omdat gebleken is dat 3 jaar veel te kort is. Dit is akkoord met de kanttekening dat op basis van een intakegesprek met nieuwe kandidaten door de ExCie besloten kan worden ook een ervaringstermijn van minimaal 3 jaar geaccepteerd kan worden.
Dit zal ook in het Examenreglement hoenders overeenkomstig gewijzigd worden.
Voorstellen wijziging Examen art. 14 lid 1b.  De rassen die vanaf 1 maart 2014 gelden om B-keurmeester te worden te veranderen in Vlaamse reus of Kleurdwerg (groep 1)
In de huidige situatie worden de Vlaamse reus en de Kleurdwerg (groep 1) als twee aparte rassen genoemd en kan men ingaande 2014 als B-keurmeester voor de Kleurdwerg niet meer in zijn totaliteit in één keer examen kunnen doen.
Collectief drukken clubbladen voor Editoo. KLN heeft een aanbod gekregen van Editoo om collectief clubblad van verenigingen te gaan drukken. Ondanks dat het een interessant aanbod is, adviseert de Raad het bestuur dit helemaal bij de verenigingen te laten.
Verdere mededelingen:
-    Er werd uitleg gegeven over het EE-keurmeesterscongres konijnen en cavia’s maart 2014, wat door KLN naar Nederland is gehaald om de contacten met de Entente te verstevigen. Facilitaire organisatie KLN, technische organisatie door de twee Sparten (afdeling konijnen en cavia’s) en kosten hotelovernachtingen en maaltijden e.d. voor rekening van de deelnemers. Er kunnen beperkt ook Nederlandse keurmeesters deelnemen.
-    Henk Kluskens moest vanwege privéomstandigheden zijn voorzitterschap van de gezamenlijke PR commissie neerleggen en is uit de commissie gestapt. Deze functie is met veel elan opgepakt door Rolinka Snijder.
-    De webmasters van de PA’s zijn ’s ochtends geïnstrueerd over het vullen van de PA webpagina’s die zij kunnen gaan gebruiken op de KLN-site. De vereniging in de provincies kunnen daar terecht voor hun provinciale informatie.
In de rondvraag kwamen de volgende vragen en opmerkingen naar voren:
-    Om ook buitenlandse konijnen goed te kunnen keuren, is inzicht nodig hoe in het buitenland getatoeëerd wordt. De StCie konijnen pakt dit op.
-    Er wordt geopperd dat de showduur op de Noordshow te lang is voor de dieren. Een dag korter en bijvoorbeeld de erkenningen op Oneto doen i.p.v. op de NS (en CS) zou bovendien veel rust geven.

Geri Glastra