KLN berichten mei 2013

Leewieken en positieflijst behandeld in de Tweede Kamer
Op 25 maart vergaderde de Tweede Kamer over maatregelen in verband met de dierenwelzijnswet. Aan de orde kwamen o.a. het leewieken en de positieflijst. KLN was als toeschouwer aanwezig, evenals Aviornis en de Dibevo. CDA-kamerlid Jaco Geurts brak een lans voor ons hobbydierhouders.
Door strengere regelgeving dreigen onze hobbydieren behoorlijk in het nauw komen, terwijl de dieren het in Nederland en zeker bij de hobbydierhouders heel goed hebben. Als er überhaupt problemen zijn, zijn het mestal excessen en dan nog meestal niet bij de hobbydierhouders. Maatregelen die dierenwelzijn moeten verbeteren, moeten daarop dus gericht zijn.

Geurts liet ook weten vele bezorgde geluiden te horen over het tot stand komen van de Positieflijst Zoogdiersoorten. Op deze lijst moeten dieren komen te staan die als gezelschapsdieren gehouden mogen worden. De lijst komt maar zeer traag tot stand en lijkt ook veel verder te gaan in het verbieden van diersoorten dan het Europese Hof eerder besloot (Andibelarrest). Geurts: “Het kan toch niet zo zijn dat er een verbod komt op het houden van allerlei doodgewone hobbydieren? Het moet toch mogelijk zijn om tot een positieflijst te komen die rekening houdt met het voortbestaan van de hobbydiersector en alleen uitwassen op het gebied van dierenwelzijn voortkomt?” Het CDA, gesteund door de VVD en de SGP, stelt voor dat de staatssecretaris gewoon uitgaat van de al bestaande lijst, die gemaakt is door de Raad voor Dier Aangelegenheden, en die aanpast aan het arrest van het Europese Hof. “Laten we het niet moeilijker maken dan strikt noodzakelijk. Nergens voor nodig.”
Er wordt veel te gauw gerefereerd aan de natuur, alsof dat het ideaal is, terwijl die juist vaak keihard is voor dieren.
Wat ons bijzonder opviel was de geringe bereidheid van de Staatssecretaris om nog wijzigingen in haar wetsvoorstel aan te brengen. Maar wat ons vooral ook opviel was de geringe opkomst van KLN-leden. Er werd nauwelijks gehoor gegeven aan onze oproep om de partijen, die voor ons de kooltjes uit het vuur halen, met onze aanwezigheid te steunen.

Het programma digitale keurcontracten is klaar
KLN-DigiKeur, het splinternieuwe keurcontractenprogramma van KLN, is klaar en getest en wordt op het moment dat we dit schrijven, op de externe server geïnstalleerd. Het programma is direct gekoppeld aan het ledenbestand, zodat altijd de juiste gegevens beschikbaar zijn van de verenigingen en keurmeesters (plus bevoegdheden). Tijdig doorgeven van wijzigingen, ook het e-mailadres, wordt daarmee wel een stuk belangrijker.
Binnenkort krijgen de secretarissen en de keurmeesters hun persoonlijke inloggegevens om te kunnen inloggen in hun eigen omgeving. Zowel de secretaris (en eventueel zelf aan te maken diergroepsecretarissen) als de keurmeester werken online (dus via internet) met één en hetzelfde programma.
In het pakket zit een gebruikershandleiding, zodat de secretarissen meteen aan de slag kunnen. Het is namelijk de bedoeling dat ook de al aangegane keurovereenkomsten alsnog in KLN-DigiKeur ingevoerd worden. Zo weten andere secretarissen dat die keurmeesters al op de gecontracteerde data niet meer beschikbaar zijn. In het programma vindt de secretaris ook meteen alle up to date keurbevoegdheden van elke keurmeester.
Het schrijven van de keurcontracten is hiermee van de baan. Op of kort na 1 maart kan de keurmeester met een paar muisklikken zijn gereserveerde keuringen voor dat komende keurseizoen omzetten in een echt keurcontract. Zowel secretarissen als keurmeesters kunnen van hun keuringen Excellijsten maken en die eventueel bewerken en printen.

Identiteitskaarten tentoonstellingen
De FK gaf voor gedelegeerden identiteitskaarten uit, waarmee de gedelegeerden toegang hadden op alle shows in hun provincie. Het FK bestuur beschikte zelf over landelijke identiteitskaarten. Dat laatste gold ook voor bondsbestuurders en provinciale bestuurders, inclusief haar ereleden. Verder werden identiteitskaarten verstrekt aan personen die uit hoofde van hun functie op shows moesten zijn.
Met het aantreden van het Facilitair Bureau is ten aanzien van de identiteitskaarten het volgende veranderd:
-    Omdat tegenwoordig iedereen een geldig identiteitsbewijs bij zich moet hebben, is de FK identiteitskaart gewijzigd in een KLN-NBS toegangskaart, die alleen geldig is samen met het persoonlijke identiteitsbewijs van de betrokkenen. Een foto op de toegangskaart is dus niet meer nodig. De kaart is drie jaar landelijk geldig. Voor provinciaal opererende functionarissen is de toegangskaart alleen binnen de eigen provincie geldig.
-    De KLN-NBS toegangskaart van de gedelegeerde is tevens een certificaat van bekwaamheid en is derhalve maar één jaar geldig.
-    De KLN-NBS toegangskaart is geen emolument meer. Dat houdt in dat alleen zij die echt uit hoofde van hun functie shows moeten bezoeken, een toegangskaart krijgen. Voorbeelden daarvan zijn de FB commissieleden en de gedelegeerden. Dat houdt ook in dat verder niemand meer automatisch een toegangskaart krijgt, inclusief de KLN, NBS en provinciale bestuurders niet.
Een ieder die van mening is uit hoofde van zijn/haar functie een toegangskaart nodig heeft, kan die aanvragen bij de secretaris van de bonden. Aanvragen kan eventueel ook collectief. Belangrijk is dat u zich afvraagt of u de toegangkaart echt nodig heeft. Als u bijvoorbeeld een enkele keer uit hoofde van uw functie een show moet bezoeken, rechtvaardigt dat niet dat u elke show naar keuze gratis moet kunnen binnenlopen. Dan is het declareren van uw toegangskaart bij uw organisatie meer op zijn plaats.
Wij hopen hiermee beter recht te doen aan tentoonstelling, die het toch al moeilijk genoeg hebben om een show financieel te runnen met positief resultaat.

Bestuursverkiezing KLN bondsbestuur
Aftredende KLN bestuursleden op de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 15 juni zijn:
Geri Glastra, Secretaris; herkiesbaar;
Harry Arts, Dierhouderijaangelegenheden; herkiesbaar;
Arie Tieleman, Keurmeestersaangelegenheden; had zich ad interim één jaar beschikbaar gesteld en stelt zich nu verkiesbaar voor een normale bestuursperiode van drie jaar.
John de Groot, PR en jeugdzaken, heeft te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen.

Evert van de Waerdt, penningmeester, is tussentijds per 2 april 2013 afgetreden. Evert kan nu en in de komende tijd vanwege zijn zeer drukke zakelijke werkzaamheden voor zijn accountantskantoor het zakelijke niet combineren met het vele werk wat verbonden is aan de functie van bondspenningmeester.

Voor de beide vakante functies is nog geen geschikte kandidaat gevonden.

Keurmeester Schram gestopt met keuren
Na een periode van bijna 40 jaar konijnen fokken en drie jaar keuren heeft konijnenkeurmeester Donny Schram besloten om per direct met alles te stoppen dus ook met keuren. Hij heeft dat besluit met veel pijn in zijn hart genomen.
In een periode van twaalf jaar heeft hij een moeilijke tijd meegemaakt en in de afgelopen twee jaar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, waardoor zijn handelen de laatste tijd anders was dan hij zelf zo graag had gewild. Hij biedt daarvoor aan iedereen, die dat betreft, zijn oprechte verontschuldiging aan. De verwerkingstijd is bij hem duidelijk langer dan menigeen ingeschat heeft, waardoor niet altijd het begrip getoond werd, waarop hij had gehoopt.
Zijn hart in onze liefhebberij ligt overigens nog altijd bij zijn lievelingsras, de Japanners. Hij spreekt de wens uit, dat er in de toekomst weer iemand mooie Japanners in de kooien brengt.
KLN is Donny Schram bijzonder veel dank verschuldigd.

Keurmeester Dijkhuizen overleden
Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat Jac Dijkhuizen, keurmeester konijnen op 2 maart jl. is overleden. Jac was keumeester sinds 1986. KLN is daarom keurmeester Dijkhuizen veel dank verschuldigd voor de jarenlange inzet in ons korps.

Kort verslag vergadering Diertechnische Raad
Op 9 maart werd de jaarlijkse vergadering van de Diertechnische Raad (DtR) in Putten gehouden. Het primaire doel van deze vergadering is de afstemming tussen speciaalclubs en het KLN bestuur en haar technische commissies over allerlei diertechnische zaken.
De evaluatie van de Noordshow (KLN bondsshow veren) gaf weinig aanleiding tot discussie. Ondanks minder dieren een hele mooie en goed bezochte show en ook aan de opening was duidelijk meer zorg besteed. Mogelijk dat die in het vervolg weer in het restaurant kan plaatsvinden.
Ook de evaluatie van de Championshow (KLN bondsshow haren) was heel positief. Alleen de korte tijd tussen de twee bondsshows werd van een aantal kanten, met name van de Hollanderclub en uit de PA Drenthe, voor zowel het welzijn van de dieren als de beleving van de fokkers als te kort ervaren.
De Noordshow is gelukkig met de resultaten van het infoplein en wil samen met KLN zoeken naar verdere optimalisering.
De Gedomesticeerde Watervogelvereniging gaf een toelichting op hun standpunt inzake het keuren van gedomesticeerde watervogels in en buiten de kooi. De Championshow gaf als reden voor hun keuze in deze, dat zij dachten te handelen in het belang van de dieren en het beeld naar de toeschouwer. De Watervogelvereniging vraagt om duidelijker aan te geven welke rassen en soorten wel en niet uit de kooi genomen moeten worden. Nu is de wijze van handelen nog op meer plaatsen beschreven.
Portefeuillehouder keurmeestersaangelegenheden (Arie Tieleman) gaf een helder overzicht van hetgeen allemaal gebeurd is binnen zijn portefeuille en wat in de planning staat.
Martin Kok en Anneke Vermeulen in de functie van lid van de standaardcommissie konijnen en secretaris standaardcommissie cavia’s, gaven een korte uitleg over de erkende nieuwe creaties op de Championshow en reikte daarbij de erkenningscertificaten uit een de betreffende fokkers.
Dezelfde taak had Klaas v.d. Hoek (StCie hoenders en dwerghoenders), maar omdat hij nog enkele andere boodschappen namens de StCie had, gaf hij in dezelfde PowerPointpresentatie een mooi foto-overzicht van de erkende creaties op de Noordshow. Verder ging hij in op de rol van speciaalclubs bij de erkenning van nieuwe creaties. Daar mankeerde het deze keer bij een aantal verenigingen aan. Dat is zonde voor de tijd, die de StCie daar onnodig insteekt maar nog meer voor de betrokken fokkers.
De StCie hoenders en dwerghoenders ziet geen toegevoegde waarde in een tijdelijke erkenning en wil eerst afwachten hoe de AOC klasse uitpakt.
De plannen voor de nieuw in te stellen AOC-klasse (any other colour) waren al in de vergadering van de Raad van Advies in oktober 2012 behandeld en overeenkomstig de opmerkingen aldaar bijgeschaafd. Toch kwamen uit deze vergadering van de DtR nog enkele zeer zinvolle opmerkingen. De twee belangrijkste: alleen andere kleuren en geen andere varianten, want dat kan danig indruisen tegen de wensen van de speciaalclubs. Ook omdat niet elke speciaalclub gelukkig is met alle kleurslagen op haar ras, wordt ook geadviseerd de AOC klasse niet na de erkende dieren per ras onder te brengen maar alle AOC dieren gezamenlijk op een separate plek.
Om ook liefhebbers binnen onze hobby toe te laten, is KLN van plan aan tentoonstellingen een Vrije klasse toe te voegen, zoals gebruikelijk in de Spiegel van de Fokkerij op de Championshow. Deze klasse wordt gekeurd door een jury op basis van andere criteria als de erkende klasse en de AOC klasse. Wel worden aan deze Spiegel der Fokkerij ook bondsprijzen toegekend en deze klasse kan door elke vereniging net als de AOC klasse aan haar show toegevoegd worden.  
Er waren aan het KLN bestuur vragen gesteld waarom de TT-kooien niet met gesloten tussenschotten uitgevoerd worden, zoals dat in sommige landen gebruikelijk is en daar met de aanschaf van nieuw rekening mee te houden. KLN heeft de voor en nadelen geïnventariseerd en die werden de vergadering voorgelegd. De vergadering was van mening dat het beter bij het oude kan blijven. Wel werd aandacht gevraagd voor hetgeen over de tussenschotten in het TT-reglement staat. Bij de konijnen moeten verticale spijlen worden toegepast en bij de hoenders horizontale. Zo komen de oren van hangoren niet zo makkelijk in de andere kooi terecht (knaagschade) en kunnen de hanen minder makkelijk de buurman beschadigen.
De voorstellen van de ExCie pelsdieren tot wijziging van het examenreglement pelsdieren art. 2 lid 1 en art. 14 lid 1b inzake toelatingseisen van 3 naar 5 jaar ervaring, gaf wat aanleiding tot discussie omdat de ExCie hoenders juist het omgekeerde wilde voorstellen. Voorgesteld werd om toch de minimum ervaringstijd op 5 jaar te stellen maar als het intakegesprek met de cursist daar aanleiding toe geeft, kan de ExCie genoegen nemen met 3 jaar ervaring.
Het collectief drukken van clubbladen door Editoo te Arnhem biedt veel kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Dit is echt iets voor clubs die een mooi clubblad willen en daar ook de nodige energie in willen steken met veel foto’s e.d. die in uitstekende kwaliteit gedrukt worden en indien gewenst in kleur. De kosten zijn over het algemeen niet hoger dan gewoon printen. Een aantal clubs zijn wel geïnteresseerd, en willen wel informatie ontvangen. De animo is echter te gering om het KLN-breed op te pakken.  
Door het Noordshowbestuur werden tot slot de prijswinnaars van de Informatieboulevard op de Noordshow bekend gemaakt: 1e plaats de Hollandse krielenclub, gedeelde 2e plaats de Zijdehoenclub en de Nederlandse Sussex-Orpington en Dorkingclub en op de 4e plaats de Wyandotteclub.

Noteren kopers van verkochte dieren op shows
In de vergadering van de Diertechnische Raad werd aandacht gevraagd voor het noteren van de adresgegevens van kopers van verkochte dieren. Verkopers willen soms graag weten waar hun dieren naar toe gegaan zijn. Zij kunnen zo hun netwerk van fokmateriaal uitbreiden.

Geri Glastra