KLN berichten april 2013

Algemene Ledenvergadering 15 juni in Putten
KLN houdt op die datum haar Algemene Ledenvergadering (ALV), voor de eerste keer in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Aanvang 10.00 uur. Uitgenodigd worden de provinciale afdelingen, plaatselijke verenigingen, speciaalclubs, commissies KLN, ereleden, de masterclass, keurmeesters en de keurmeestersvereniging KKV en HKV, de PR commissie, het MT NKP en de dagelijkse besturen van de NBS, Aviornis en SZH.
Tot 30 april kunnen agendapunten of voorstellen ingediend worden bij het secretariaat van KLN. De geëigende weg daarvoor is via de provinciale besturen.

Hoe je stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering?
KLN leden (m.u.v. de serviceleden) brengen bij voorkeur hun stem uit bij hun plaatselijke vereniging. Daartoe communiceert het verenigingsbestuur met haar leden over de voorstellen, waarover gestemd moet worden en vormt zo de gezamenlijke mening van de vereniging. Op de vergadering van de Provinciale Afdeling (PA) kunnen de vereniging gezamenlijk met het provinciaal bestuur de voorstellen nogmaals tegen het licht houden. Het provinciaal bestuur is namelijk via de vergadering van de Raad van Advies meestal goed ingevoerd in de materie en kan zo vragen van de verenigingen beantwoorden of hen van advies dienen. Op die PA vergadering kunnen de verenigingen hun geloofsbrieven (stemformulieren) definitief invullen en afgeven aan het provinciaal bestuur. Deze werkwijze heeft duidelijk de voorkeur van het KLN bestuur en wel om de volgende redenen:
-    Op deze wijze wordt goed met de leden gecommuniceerd en de leden worden bij de bestuurlijke zaken betrokken. Niet altijd zijn dat voor leden interessante zaken, maar we weten uit ervaring dat leden bij bepaalde zaken ook zéér betrokken kunnen zijn.
-    Verenigingsbesturen weten na overleg met hun leden, overige verenigingen en het provinciaal bestuur beter waar ze voor staan en kunnen zo de juiste besluiten nemen.
-    De provinciale besturen kunnen de geloofsbrieven  al voor de ALV naar het KLN bestuur opsturen, zodat de stemmen al voor de ALV geteld kunnen worden. Stemmen tellen op de ALV is altijd een bijzonder rommelig gedoe.
-    Daarom worden ook ereleden verzocht hun persoonlijke stem via de PA uit te brengen.
Geloofsbrieven kunnen dus maar op twee manieren ingeleverd worden:
-    op de PA vergadering of;
-    op de ALV zelf.
Alleen op de PA vergadering ingeleverde geloofsbrieven kunnen door de PA vooruitlopend op de ALV opgestuurd worden naar het KLN bestuur.
Als u de geloofsbrief niet via de PA inlevert, dan kunt u dat dus alleen nog op de ALV doen. Maar dat heeft zeker niet onze voorkeur. Wij moeten dan nog voor de vergadering die formulieren gaan invoeren in het stemprogramma en dat is behoorlijk stressen! Vooral omdat serviceleden alleen op de ALV hun stem kunnen uitbrengen.
Vroeger moesten de verenigingen op de geloofsbrief hun aantal KLN leden opgeven. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Op 31 maart peilen wij via de ledenadministratie per vereniging het aantal KLN leden en voeren die in het stemprogramma in. De stemmen van de verenigingen worden dan automatisch met die aantallen vermenigvuldigd.
Wij hopen op goed bezochte PA vergaderingen, zodat zo veel mogelijk stemformulieren via die weg naar ons komen.

Verkoopprijzen van dieren versus inschrijfkosten
Tentoonstellinghoudende verenigingen zijn ontzettend druk met nadenken over hoe ze zo efficiënt mogelijk hun tentoonstelling op de gebruikelijke wijze kunnen organiseren. De besturen lopen zich de benen uit het lijf om sponsors te vinden om zo de tekorten zoveel mogelijk te dekken. Ergo, de inschrijfgelden zijn te laag en daar moeten de besturen voor opdraaien. Dat is de ene kant.
Aan de andere kant durven fokkers nauwelijks geld te vragen voor hun dieren. De gemiddelde prijs is maar zo’n € 10, echter als ze naar de handelaar gaan, zijn ze nog veel goedkoper. En dan maar klagen dat het inschrijfgeld zo hoog is en waar nota bene praktisch elke show op toelegt.
Met die belachelijk lage verkoopprijs gaat het imago van onze dieren ook helemaal de verkeerde kant op. Wat kan een kleindier van € 10 nu betekenen, als een hond zo’n € 1200 kost?! Wij moeten dus reëlere prijzen durven vragen voor onze dieren. Ons voorstel is een minimumprijs voor alle fokkers in te voeren om zo binnen een paar jaar op € 50 te komen. Als iedereen zich dit jaar houdt aan € 20, dan hoeven we ook niet bang te zijn voor concurrentie. Dan moet over een paar jaar een inschrijfgeld van € 10 toch ook geen probleem meer te zijn en kunnen de besturen zich weer bezig gaan houden met het organiseren van activiteiten en hoeven ze niet bij allerlei bedrijven te gaan leuren, die daar ook doodziek van worden.

Wat kunnen KLN en haar verenigingen doen voor de pure liefhebbers?
Het potentieel van pure liefhebbers in Nederland is tientallenmalen groter dan ons ledental. De gezamenlijke PR commissie probeert al jaren ook deze liefhebbers bij onze liefhebberij te betrekken. Dat lukt onvoldoende omdat zowel KLN als de plaatselijke verenigingen deze liefhebbers nog steeds weinig te bieden hebben. Een belangrijk deel van onze huidige liefhebberij bestaat uit het fokken van onze rassen om ze in stand te houden en via tentoonstellingen de raseigenschappen te bewaken. Het blijkt dat veel pure liefhebbers niet zo geïnteresseerd zijn in het hele tentoonstellingsgebeuren, en haken vaak weer af.
Om een klimaat voor de liefhebbers te creëren denken we over een vrije klasse op tentoonstellingen en proberen we het fenomeen Kanin-Hop in Nederland op de kaart te krijgen. Ook zoeken we contact met aan onze liefhebberij gelieerde organisaties om zo elkaar te kunnen versterken.
Wij vragen verenigingen hierin mee te denken en als u meer ideeën heeft om onze mooie liefhebberij te verbreden, dan horen we dat graag van u.

Pluimveemuseum Barneveld
Zoals al eerder gemeld, wil KLN zich beter gaan presenteren in het Pluimveemuseum. Dat heeft de Barnevelderclub onlangs ook al op een voortreffelijke wijze gedaan. Zij hebben naar aanleiding van 100 jaar Barnevelders een prachtige wand met de geschiedenis van de Barnevelder in mogen richten. Om KLN daar te presenteren vragen wij u interessante zaken uit onze liefhebberij (tijdelijk) af te staan aan KLN voor tentoon te stellen in het Pluimveemuseum. Als u denkt iets te hebben, neem dan contact op met het secretariaat van KLN. Zo zijn wij op zoek naar catalogussen van bijzondere tentoonstellingen, bijzondere bekers, foto’s van bijzondere momenten uit onze geschiedenis, gebruiksvoorwerpen e.d. maar met name zijn we ook op zoek naar een mooi oud foktoomhokje en oude valnesten. Maar wellicht kennen de ouderen onder u ook andere interessante zaken, waar wij geen weet meer van hebben. Verder is het Pluimveemuseum nog op zoek naar deel van een oude legbatterij (cafetariasysteem) en apparatuur en machines voor eierenverwerking.
Overigens, voor wie nog nooit of al lang niet meer in het Pluimveemuseum is geweest, is een bezoek aan het museum zeker de moeite waard. Het museum is de laatste jaren fiks uitgebreid en heeft diverse nieuwe zaken in haar collectie. Ook interessant is dat u, behalve in de wintermaanden, buiten alle Nederlandse rassen kunt bekijken en de tijdelijke exposities zijn ook vaak heel interessant. Nu loopt een expositie over 100 jaar Barnevelder en een collectie van zo’n 150 jaar geleden opgezette hoenderrassen. Deze collectie is van Naturalis in Leiden en wordt normaal niet geëxposeerd. Een buitenkansje dus! Kijk maar eens op www.pluimveemuseum.nl.

Raad van Beheer 100 jaar geleden opgericht
In Avicultura van 1963 staat een artikel over het 50 jarig bestaan van de Raad van Beheer. Welgeteld is dat nu 100 jaar geleden. Op 28 oktober 1913 is de Raad van Beheer te Utrecht opgericht door afgevaardigden van Avicultura, de Nederlandse Hoenderclub en ongeveer 20 verenigingen.
In december 1913 is ook het Nederlands Merkenbureau opgericht voor het uitgeven van ringen.

Nieuwe Keurmeesters?
Elk jaar stoppen weer een aantal keurmeesters, zodat nieuwe aanwas hard nodig is. Veel aanstaande keurmeesters nemen het besluit geheel zelfstandig, maar sommigen hebben een zetje nodig of waren zich nog niet bewust van hun kwaliteiten.
Kent u clubleden, waarvan u denkt, dat zou best een goede keurmeester kunnen worden, maak hen dan dat complimentje en vraag of ze zich willen aanmelden. Dat kan het beste bij de secretaris van de examencommissie. Voor pelsdieren kunnen kandidaten zich opgeven bij Tonnie Oomen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en voor pluimvee bij Hendrik Timmer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Willen de kandidaten eerst wat meer informatie? Voor geïnteresseerden hebben we ook een informatieve wervingsfolder.

Gelegenheden voor jongdierendagen
Niet zelden zijn speciaalclubs op zoek naar een geschikte ruimte om hun jongdierendag te organiseren. Dat kan soms een hele tour zijn. Wij vragen u daarom ons te melden waar een speciaalclub terecht kan, inclusief huur van kooien en lunch en men eventueel ook kan vergaderen. Wij leggen er dan een lijst van aan en zetten die op onze website. Handig toch?!

Geri Glastra


Preventieve maatregelen tegen Marek
Als u dit leest, mogen we hopen dat de sneeuw weer tot verledentijd behoort. De nodige broedeitjes zijn dan al gelegd en bij de meeste fokkers zijn de eerste kuikens al in opfok.
Helaas loert bij uitkomst, zo gauw de kuikens de snavel uit de eischaal steken, het marekvirus om het kuiken te infecteren. De infectie vindt namelijk in de eerste dagen na uitkomst plaats. Daarna, vanaf ongeveer 6 weken, ontstaat een leeftijdsresistentie tegen de infectie met het marec virus.
Ter voorkoming van Marek bij de kippen zijn de volgende preventieve maatregelen nodig. De kuikens moeten:
-    zo gauw mogelijk na uitkomst gevaccineerd met het HVT vaccin.
-    zo snel mogelijk gescheiden worden van de ouderdieren.
-    zo schoon mogelijk en liefst zo ver mogelijk van de ouderdieren opgefokt worden.
Het venijn van Marek is, dat de ziekte zich pas openbaart als de dieren 8 weken of nog ouder zijn. De gevolgen van de infectie met het marecvirus zoals oogmarec, buikmarec en marecse verlamming worden dan pas zichtbaar.
Dieren, die de verschijnselen laten zien, zijn niet meer te genezen en moeten daarom zo snel mogelijk opgeruimd worden.
Het marecvirus wordt geproduceerd door de veerfollikels. Via het verenstof verspreidt de ziekte naar de kuikens en blijft vastplakken op de broedeieren net na het leggen.
Immers als een ei net gelegd is, moet de natte cuticula nog opdrogen. Ook heeft het ei tijdens het leggen nog  een temperatuur van 40⁰C en zal tijdens de afkoeling het verenstof in de eiporiën zuigen. Daarmee wordt het marecvirus mee in de eischaal gezogen. Zo komt het virus ook in de broedmachine terecht.
Kuikens net uit het ei moeten zo snel mogelijk voer en water opnemen.
Uit onderzoek met camera’s blijkt dat kuikens net uitgekomen snel iets gaan eten en drinken en daarna nemen ze een rustperiode van ongeveer 10 uren. Kuikens hebben een sensor voor water. Het is alsof ze ruiken waar water te vinden is. De dooier met daarin de antistoffen tegen verschillende virussen kan zo beter verteren en zorgen voor fittere kuikens.
Het is zelfs slecht om de kuikens lang in de uitkomstkast te laten zitten zonder voer en water. De resorptie van de dooier is dan veel minder.
Na uitkomst is het verstandig met een thermometer in de cloaca de temperatuur van het kuiken te meten. De kuikens hebben een normale temperatuur tussen de 40 en 41⁰C. Bij lagere temperaturen is het verstandig de kuikens in  een hogere ruimtetemperatuur op te vangen.

Harry Arts, Dierhouderij aangelegenheden.