KLN berichten maart 2013

KLN berichten

Tentoonstellingszaken naar de sites van de Bonden en diverse andere wijzigingen
In de tijd van de FK stonden de FK-zaken, die voor een belangrijk deel uit tentoonstellingszaken bestonden, op de neutrale website KleindierPlaza.
Nu de FK is opgeheven, worden de tentoonstellingszaken door de bonden geregeld via een gezamenlijke commissie van KLN en NBS, het Facilitair Bureau (FB). Daarom zijn alle zaken aangaande de tentoonstellingen nu verhuisd naar de websites van de bonden. Bij KLN vindt u die in het menu Tentoonstellingen. De komende maanden blijft de tentoonstellingsinformatie ook nog even op KleindierPlaza staan, maar dat is alleen om aan de migratie te wennen.
Verder hebben we gekeken hoe we de website Kleindierliefhebbers.nl gebruikersvriendelijker konden maken en we vinden dat we daar goed in geslaagd zijn. Daarvoor zijn de menu’s her en der flink veranderd en is het geheel naar onze mening veel duidelijker en makkelijker te vinden. U moet er natuurlijk wel weer even aan wennen.
Ook vindt u nu onder Organisatie alle provinciale afdelingen, nu alleen nog maar met de adresgegevens van de secretaris, maar straks vast meer als de beheerders van de provincies medio maart instructie hebben gehad.

Fokkersparken
In Kleindier Magazine 2012-11 wordt de opening van sportfokkerspark de Elzenhof uitvoerig beschreven door Nico van Wijk. In Kleindier Magazine 2013-1 doet Jan de W.., oh sorry Jean le Blanc uitvoerig verslag van een dergelijk park in Duitsland, de zogenoemde Züchtanlage en de vele voordelen die zo’n park biedt.
Het houden van kleindieren in de bebouwde kom wordt er bepaald niet makkelijker op, zodat je je kunt afvragen, waarom er al niet veel meer van dergelijke parken zijn. Waarschijnlijk komt dat, omdat er toch heel wat bij komt kijken om zo’n park te realiseren. Het is een project voor aanpakkers en doorzetters en het is ook niet een eenmalige inspanning. Als het park eenmaal klaar is, moet het beheerd en onderhouden worden. Ook dat vergt veel van een plaatselijke vereniging, want die zullen het toch moeten doen. Wij kunnen daarin slechts een helpende hand toesteken en zonder een stevige hand van de gemeente gaat het zeker niet lukken. Maar steek voor je begint eens je licht op bij een vereniging die er al ervaring mee heeft. Dat heeft trouwens NPKV Nieuw Lekkerland van het Park de Elzenhof al aangeboden. Ook een bezoek aan een Duitse Züchtanlage is heel interessant.
Wij hopen nog veel verslagen van de openingen van Fokkerparken in Kleindier Magazine aan te treffen.

Leewieken
Slecht nieuws voor met name oorspronkelijkewatervogelfokkers. De staatssecretaris heeft besloten om het leewieken te verbieden met ingang van 1 januari 2018. Het vermoeden bestaat dat er vanuit de Tweede Kamer, tijdens het Algemeen Overleg op 14 februari, niet zoveel tegenwerpingen zullen komen, omdat ook vanuit de Tweede Kamer druk kwam om het leewieken als ingreep te verbieden.
Het Besluit diergeneeskundigen (waarin ook het verbod op leewieken staat opgenomen) wordt na de behandeling in de Tweede Kamer voorgelegd aan de Raad van State. Indien ook de RvS positief adviseert, zal het Besluit vastgesteld worden en in werking treden. Verwacht wordt dat dit medio dit jaar zal zijn.

Keurmeester Abe Hijma gestopt
Hoenderkeurmeester Abe Hijma uit Hurdegaryp heeft via de keurmeestersvereniging ons in de eerste week van januari mondeling meegedeeld, dat hij per direct stopt als keurmeester hoenders en dwerghoenders. Hij is 27 jaar keurmeester geweest en KLN is Abe dan ook veel dank verschuldigd voor deze lange staat van dienst.

Historisch materiaal
Als personen of verenigingen historisch materiaal uit onze kleindierenliefhebberij in bezit hebben en zij hebben daarvoor geen zekere bestemming, dan wil KLN die graag in zekere en passende bewaring stellen en gaan beheren.
Wij gaan mogelijkheden zoeken om regelmatig deze materialen tentoon te stellen zoals bijvoorbeeld in het Pluimvee Museum te Barneveld, waarmee we hierover al in contact zijn. Maar ook mogelijkheden om zaken uit de pelsdierenliefhebberij tentoon te stellen gaan we onderzoeken.
Wij zoeken boeken, bijzondere bekers en medailles e.d. maar ook gebruiksvoorwerpen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar een historisch foktoomhokje in redelijke staat van enkele vierkante meters.
Als u zaken beschikbaar heeft, wilt u dan daarvan een korte beschrijving met foto opsturen naar het KLN secretariaat? Graag ook aangeven of u die zaken in tijdelijk of eeuwig duren bewaring wilt stellen.

Originele tekeningen en aquarellen van Van Gink
Van Gink heeft vele aquarellen in kleur en zwart-wit van kleindieren gemaakt, hoofdzakelijk pluimvee en sierduiven. Daarvan maakte hij ook ontelbare pentekeningen. Een groot deel van de aquarellen in kleur zijn eigendom van Stichting Fonds Pluimveebelangen en in beheer bij het Pluimvee Museum. Veel zwart-witaquarellen, alsmede vele pentekeningen zijn in bezit van KLNm maar we hebben ook een aantal kleurenaquarellen. We hebben alles geïnventariseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat we nog veel missen. Waarschijnlijk zijn die in particulier bezit. KLN zou graag haar collectie compleet willen maken of in ieder geval completer. We zoeken daarom contact met bezitters van origineel Van Gink materiaal, die daar nu of op termijn afstand van willen doen of het bij KLN in bewaring willen geven, zodat de collectie van Van Gink zo compleet mogelijk blijft.

Spelregels voor combinaties
KLN-leden, die al onder hun officiële naam geregistreerd zijn in het verenigingsregister van KLN, kunnen ons gezamenlijk verzoeken zich ook te laten registreren onder een combinatienaam. Zij betalen allen dus hun gebruikelijke persoonlijke contributie en samen voor de extra registratie van die combinatienaam een kleine bijdrage aan lidmaatschapsgeld. Een voorwaarde is, dat de combinatie uit twee of meer combinatieleden bestaat die al persoonlijk lid van KLN zijn.
KLN kent al geruime tijd geen leden onder schuilnaam meer. Onder een schuilnaam wordt verstaan een (geregistreerde) fantasienaam als werknaam voor één KLN-lid, anders dan zijn eigen naam of die van de rechtspersoonlijkheid.
De personen met een schuilnaam krijgen of hebben bericht gehad, dat hun schuilnaam is opgeheven. Tentoonstellingen mogen ook personen onder schuilnaam niet meer inschrijven. Het tentoonstellingsreglement zal daarop aangepast worden. Bij twijfel kunnen zij contact opnemen met het secretariaat van KLN.

Geri Glastra

De beide bondsshows
De beide bondsshows “Veren”en “Haren” liggen weer achter ons en we kunnen stellen dat beide
shows, die bestuurd worden door nieuwe voorzitters, prima zijn verlopen.
De voorzitter van de Noordshow, Gerard Schenkel, bijgestaan door zijn ervaren medebestuurders, hebben weer een spetterende show neergezet. Ook de opening door ex voetbaltrainer van Heerenveen Foppe de Haan was showwaardig. Er waren ruim 9500 dieren te bewonderen inclusief de trio’s.
Aangezien deze 34e editie een dag korter was i.v.m. de jaarwisseling, kan men toch terugkijken op een geweldige show, die door heel veel fokkers en toeschouwers werd bezocht. Ook de promotieboulevard midden in de kippenhal trok weer veel bezoekers en er werd door de speciaalclubs veel informatie verstrekt aan de geïnteresseerde liefhebbers.
Bij de informatiestands waren weer showkooien neergezet met dieren die door keurmeester Brinkman op zicht werden beoordeeld. Mooiste toom werd die met Hollandse Krielen, predicaat F 96
en op één na mooiste een trio Witte Zijdehoenders met ZG 95. Op de derde plaats eindigde de toom Sussex krielen met ZG 95 punten en de Wyandotte Hoenders met ZG 94 op de 4e.plaats.
In totaal hadden 26 speciaalclubs zich aangemeld voor dit door KLN opgezette promotieplein met medewerking van de Noordshow organisatie.
Ook in de andere hal waren speciaalclubs aanwezig, namelijk de Nederlandse DFKP club, de Gedomesticeerde Watervogelvereniging en de Seramaclub, allen met een stand. Ook de Groninger Slenkenclub en Aviornis waren hier vertegenwoordigd. Onze complimenten!
Door het wijzigen van data’s en overleg met de Bondsshow “Veren”, werd de Bondsshow “Haren” gehouden op 17 – 19 januari, samen met de Bondsshow voor de Sierduiven van de N.B.S.  In eerste instantie kreeg de Bondsshow “Haren” veel kritiek en werden de nodige onjuistheden de wereld ingebracht. Ook deze show had een nieuwe voorzitter in haar gelederen. Dick de Boer had het stokje overgenomen van Kor Morree en diverse andere bestuursleden waren door onvrede opgestapt, waardoor diverse vacatures opnieuw moesten worden ingevuld. We kunnen stellen dat ook deze show uitstekend is geslaagd. Er werd een mooie show neergezet met ongeveer 7000 dieren in een prima sfeer. Helaas was het jammer dat een grote speciaalclub had besloten hun clubshow bij de Championshow te annuleren  i.v.m. de korte periode van 11 dagen tussen de beide Bondsshows.
De opening door Jhr. Beelaerts van Blokland was, zoals gebruikelijk in de fraai aangeklede zaal van het Home Box Centre, weer uitstekend.
De kooien waren ruim opgesteld en de verzorging was prima, zowel voor dier als mens, zodat we ook hier met plezier kunnen terugkijken op een zeer drukbezochte show met een uitstekende uitstraling,. De bestuursleden van de Campionshow komt daarom een welgemeend compliment toe voor de wijze waarop ze van deze Championshow een bondsshowwaardige show hebben gemaakt.

Jan Renes

Cursus Beginnende konijnenfokker
We zien vaak dat de start van nieuwe leden in onze hobby moeizaam verloopt, zo moeizaam zelfs, dat men er na een paar jaar weer de brui aan geeft. Daarom heeft KLN een workshop voorbereid voor geheel nieuwe leden of zij die het gevoel hebben nog te zweven in onze hobby.
In deze workshop komen alle onderwerpen aan de orde, die belangrijk zijn voor een goede start zoals:
Aanschaf van fokdieren
Dierenwelzijn  
Huisvesting  
Voeding en verzorging
Gezondheid en aanpak ziektes bij konijnen  
Fokken en vererving
Opfokken van jonge dieren
Selectie  
Showen en conditioneren
Organisatie
Met deze onderwerpen en de praktijkdag hopen we de deelnemers een goede ondergrond te geven om hun weg te kunnen vinden in onze hobby en goede showdieren te kunnen fokken. De onderwerpen worden door cursusleiders behandeld, maar moeten vanwege het relatief korte tijdsbestek vooraf door deelnemers al bestudeerd zijn.
In het najaar zal gezamenlijk een tentoonstelling worden bezocht waarbij vele praktische zaken aan de orde zullen komen om goede showdieren te kunnen brengen.

We willen de cursus laagdrempelig houden, vandaar dat de kosten inclusief het leerboek (digitaal in PDF) de broodmaaltijd en de praktijkdag maar € 15 zijn. De lunch op de tentoonstellingsdag is voor eigen rekening.
Datum    : zaterdag 20 april
Tijd    : 09.00 uuraanwezig om kennis te maken, aanvang 09.30 uur.
Plaats    : Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te Barneveld.
Voor wie het cursusboek geprint wil ontvangen dan zijn de kosten € 5.
Om 12.30 uur is een lunch gepland
Het einde van de cursus is gepland om ongeveer 16.00 uur.
U kunt zich tot 13 april a.s. schriftelijk of per e-mail opgeven bij de secretaris van KLN, secretaris@kleindierliefhebbers,nl onder opgave van naam, fokkersnummer, adres en banknummer.
Deelneming is alleen mogelijk middels een eenmalige machtiging voor het overschrijven van de kosten. Tevens aangeven of u het cursusboek geprint wilt ontvangen.

Co Korsuize