KLN berichten Januari 2013

De beste wensen voor ONS ALLEN
Het KLN bestuur wenst u en de uwen alles wat wenselijk is voor het komende jaar. Gebruikelijk is dat je altijd een ander het beste wenst. Ook aan jezelf denken is op zo’n moment niet op zijn plaats. Toch willen we op deze plek met die regel breken, want we zijn een vereniging van ons allen voor ons allen. Het ons-gevoel, of zo u wilt het wij-gevoel, moet hoog in ons vaandel staan. Dat valt niet mee in een bond waar winnen met je dieren één van de doelen is. Bedenk daarbij dat we elkaar hard nodig hebben, ook in de sport. Zonder mindere dieren geen toppers want alles is relatief.
Ook daaruit blijkt dat we elkaar nodig hebben, hard nodig, zo blijkt steeds duidelijker. Daarom is het goed om mee te denken met noodzakelijke veranderingen, daaraan mee te werken en zeker niet tegen te werken om puur persoonlijke redenen. Steun noodzakelijke veranderingen in onze bond en blijf kritisch op zaken die fout dreigen te gaan en doe dat steeds vanuit het algemene belang. Vanuit die optiek wenst het KLN berstuur ONS ALLEN het beste voor 2013!

Kort verslag vergadering Raad van Advies
De najaarsvergadering van de Raad van Advies werd op 27 oktober 2012 gehouden in een dependance van De Aker in Putten. Alle provincies en KLN commissies waren aanwezig. Alleen PA Friesland en Limburg moesten zich verontschuldigen.
De archiefcommissie kwam bij de inventarisatie van het NKB archief een oude voorzittershamer tegen, waarschijnlijk nog van Cor Went. Niemand van de aanwezigen herkende de hamer. Dus als iemand nog weet hoe de voorzittershamer van Cor Went er uitzag of daar meer over weet, mag zich bij ons melden.

Bij het agendapunt ingekomen stukken een voorstel om de vele kleurslagen, die jaarlijks bij de hoenders ter erkenning worden gebracht en daarna zelden meer worden gezien, te beperken door het instellen van een voorlopige erkenning, Dit werk bij de sectie konijnen goed.
Naar aanleiding van dit agendapunt wordt ook gevraagd naar de lijst van gedelegeerden. In het voorjaar zal de scholing van de gedelegeerden plaatsvinden, waarna de definitieve lijst wordt gepubliceerd.

Het ledental loopt nog steeds terug maar nu ook wat harder. De conclusie is dat op het punt van boeien en binden van nieuwe leden nog veel te verbeteren valt en dat ook de koers om ook de pure liefhebber te binden via een separate commissie ingezet moet worden. Hierin moeten ook personen opgenomen worden met het denkpatroon van de liefhebber. Daarop komt het logo van het Facilitair Bureau (FB) ter sprake. Dit logo staat helemaal los van de uitmonstering van de bonden en werkt daardoor niet mee aan de uitstraling van die bonden. Het logo is ook bepaald niet duidelijk voor alle leden, laat staan voor de buitenstaanders, waarop we meer en meer onze pijlen moeten richten.

Aan de Raad van Advies is door het KLN bestuur over vijf punten preadvies gevraagd:
Jubileumspeld voor keurmeesters bij 25, 40 en 50 jaar. Momenteel is dat alleen weggelegd voor het 50 jarig jubileum, wat haast door niemand te halen is. Je moet dan extreem jong met keuren beginnen en tot hoge leeftijd doorgaan. Daarom wordt voorgesteld bij 25, 40 en 50 jaar respectievelijk een bronzen, zilveren en gouden keurjas uit te reiken op de ALV (en dat aan te passen voor de enkele keurmeesters die al een 50 jarige zilveren jubileumspeld hebben). Na enige discussie is de Raad daar positief over.
Keurmeesters vergoeding. In de Algemene vergadering van de keurmeestersvereniging konijnen is aangenomen om het KLN bestuur te verzoeken de keurvergoeding te verhogen van € 58 naar € 75 per dag ter compensatie van de hoge brandstofkosten. De gedachte daarachter is hiermee niet de belastingvrije km-vergoeding van €0,19 op het spel te zetten. Dit verzoek is door het KLN bestuur ontvangen en beoordeelt.
Het KLN bestuur is van mening dat het een misvatting is om de onkostenvergoeding te kunnen verhogen ter compensatie van de lage km-vergoeding. Ook de belastingvrije dagvergoeding is momenteel gebonden aan een maximum van €4,50 per uur en is €58 keurvergoeding verdedigbaar o.b.v. gemiddelde voorbereidingstijd, keururen en reusuren.
In overleg met de Raad van Advies zal het KLN bestuur de KKV voorstellen hun verzoek nog eens te heroverwegen en e.e.a. te laten toelichten door een financieel deskundige.
Rechtspersoonlijkheid Provinciale Afdelingen. Momenteel zijn er provincies met en zonder rechtspersoonlijkheid. Nu de rol van de FK eindigt en dan geen deel meer uitmaakt van de PA’s, wordt het tijd om de PA qua structuur op één lijn te brengen. De noodzaak voor eigen entiteit vervalt hiermee en daarbij speelt ook de vraag hoe de afdelingen te gaan financieren een cruciale rol. De basisregels moeten formeel vastgelegd worden. Zo moet voor de Afdelingen een reglement opgesteld worden met regels voor het bestuur, stemprocedure en taken die aansluiten bij het begrip “ogen en oren van KLN”. PA’s zijn de stimulator voor PR, spreekbuis en uitvoerder van het KLN beleid en zijn initiator voor besluitvorming en ideeën in de vergadering van de Raad van Advies.
Diverse PA’s vinden het jammer dat de aanvragen voor de tentoonstelling niet meer via de PA lopen maar rechtstreeks bij het FB aangevraagd wordt. Inmiddels heeft het FB al in haar berichten in Kleindier Magazine aangeven dat aanvragen ook via de PA’s mogen lopen, mits die ze maar tijdig (voor 1 november) naar het FB sturen.
De PA’s kunnen een eigen pagina krijgen op de website van KLN om de achterban te kunnen informeren.
Op de vraagt of specifieke Sierduivenclubs lid kunnen blijven van de provincie wordt bevestigend geantwoord.
Een commissie gaat een voorstel voorbereiden over de rol van de PA’s voor de komende ALV, inclusief de taken, het financiële gedeelte en overige zaken. Deze commissie kan aangevuld worden met een afgevaardigde uit elke provincie.
Minimum leeftijd voor jeugdleden. Jeugdleden zijn volgens de Statuten van KLN leden in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar. Jeugdleden kunnen geheel zelfstandig lid worden van KLN, zonder dat één van de ouders lid is van KLN. KLN overweegt echter de minimum leeftijd voor jeugdleden, waarvan een ouder of grootouder lid is van KLN, te laten vervallen en de verantwoording daarvoor bij de ouders neer te leggen. De fokresultaten van jeugdleden worden soms sterk beïnvloed door een ouder of grootouder. Echter soms zijn jeugdleden menig volwassen fokker de baas zijn. Kortom, er zitten vele kanten aan de prestaties van jeugdleden.
De meningen van de vergadering waren zeer uiteenlopend en ook het showen van door volwassenen gefokte dieren op naam van jeugdleden kwam ruim aan de orde.
Het KLN bestuur gaat de meningen analyseren en komt met een nieuw voorstel voor de minimumleeftijd, mogelijk gecombineerd met een zekere controle op de echtheid van de jeugdinzendingen.
AOC-klasse. Nieuwe kleurslagen fokken op bestaande rassen lijkt bij enkele diergroepen een rage te worden, wat veel extra werk voor de betreffende standaardcommissies betekent.
Om deze reden en het tegemoet komen aan de toenemende behoefte van fokkers, die hun creaties zonder erkenning willen showen, wordt voorgesteld de AOC klasse (Any Other Color ) in te stellen.
Bedoeld hiermee wordt een erkend ras met een niet op dit ras erkende kleur of variëteit, die wel bij een ander ras erkend is. De in deze klasse ingestuurde dieren worden dan ook als gebruikelijk van een predicaat voorzien en bij voldoende AOC dieren zijn ook voor de winnaar(s) in deze klasse prijzen te winnen, waaronder KLN prijzen. De naam AOC wordt, omdat deze afkorting ook staat voor diverse Nederlandse instanties (o.a. voor groen onderwijs), door de Raad minder geschikt geacht. Ook wordt voorgesteld dit breder uit te werken, mede om zo de hobby laagdrempeliger te maken. Ook afstemmen met de Spiegel van de Fokkerij wordt genoemd. Voorwaarde is wel dat de dieren conform de regels van KLN gemerkt moeten zijn en voldoen aan de geldende veterinaire voorwaarden.
Het KLN bestuur gaat dit voorstel op basis van de aanvullingen verder uitwerken.

Voor 2014 is bij de Entente het Europese konijnenkeurmeesterscongres aangevraagd op dezelfde datum als die van het geplande caviakeurmeesterscongres (14 t/m 16 maart 2014).  Het zou mooi zijn als beide congressen op dezelfde datum  in Nederland gehouden kunnen worden. Van de sectie konijnen hebben we nog geen antwoord, de sectie cavia’s is positief.

In de rondvraag kwamen de volgende vragen en opmerkingen naar voren:
-    Er werd geconstateerd dat nog niet alle keurmeesters de puntenkeuring goed onder de knie hebben. Mogelijk kan de KKV daar in bijsturen.
-    Alle provincies hebben een KLN vlag ontvangen. Desgevraagd kunnen er op verzoek wat meer verstrekt worden.
-    Er wordt gevraagd hoe e.e.a. loopt met de PR commissie.
-    Desgevraagd kunnen konijnenkeurmeesters dispensatie krijgen om op verenigingstentoonstellingen maximaal 10 cavia’s te keuren. De keurmeester moet daarmee wel instemmen en dan moet daarvoor door de vereniging wel dispensatie aangevraagd worden.
-    Het aantal abonnees op Boeren vee is goed toegenomen in 2012.
-    Er wordt geopperd dat het een grote eer voor Nederland zou zijn als de Europashow naar Nederland gehaald kan worden.
We moeten ons dan wel realiseren dat de Europashow al t/m 2021 is toegekend aan respectievelijk Metz (Fr), Herning (Dk) en Leipzig (D). Nederland komt dan op zijn vroegst in 2024 aan de beurt.

Almanak vanaf 2013 alleen nog digitaal beschikbaar
Zoals eerder aangegeven wordt vanaf 2013 de Almanak niet meer gedrukt en is dan alleen nog digitaal beschikbaar op kleindierplaza.nl onder Tentoonstellingen. Indien gewenst kan (eventueel een deel) zelf geprint worden of u kunt de Almanak door een collegafokker laten printen.
Indien er genoeg belangstelling is bij leden die niet op internet kunnen, kan KLN tegen kostprijs de Almanak printen en toesturen. Zij die dat wensen, kunnen zich tot 1 maart schriftelijk melden bij de secretaris van KLN. Daarna zullen wij de kosten bekend maken en de belangstellende informeren.

Beoordelingskaart Serama’s
De definitieve beoordelingskaart voor de Serama’s kunnen vanaf nu gedownload worden van onze website kleindierliefhebbers.nl onder Downloads. De voor Serama’s bevoegde keurmeesters en verenigingssecretarissen hebben de beoordelingskaart inmiddels per e-mail ontvangen.

Seramakeurmeesters niet A, B of C
De keurbevoegdheid voor Serama’s is niet aan een A, B of C status gebonden. Je bent Seramakeurmeester of je bent het niet. We zien dat in veel vraagprogramma’s en catalogussen de status van de keurmeesters bij de dwerghoenders wordt vermeld. Dat is niet juist, dus graag geen A, B of C meer er achter.

Ronald Tiemes gestopt als coördinator ROC-Oost en LOP
Ronald heeft besloten om per 1 januari 2013 na ruim 12 jaar te stoppen als coördinatorschap ROC Oost alsmede het coördinatorschap en zitting in de commissie LOP.
Redenen zijn onder meer zijn drukke baan, opgroeiend gezin waardoor onvoldoende tijd en
ruimte overblijft om de functies, naar zijn persoonlijke maatstaven, goed te kunnen vervullen.
Maar ook inzicht in visies, besluitvormingen en werkwijzen bij de opleiding tot
keurmeester behoren tot de redenen. Ronald behoudt echter het plezier in onze hobby en stopt niet met het keurmeesterschap. Het KLN bestuur is Ronald bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange prima bijdrage aan de opleidingen, naast zijn eigen studie tot keurmeester.

Hoenderkeurmeester Rem Koster gestopt
Per 1-1-2013 heeft keurmeester Rem Koster zijn keurmeestersambt beëindigd. Hij heeft andere liefhebberijen ontdekt, die meer op één lijn liggen met die van zijn vrouw.
Wij bedanken Rem Koster hartelijk voor de toch wel vrij lange periode (20 jaar), waarin hij zich voor de toenmalige NHDB en nu KLN heeft ingezet.

Geri Glastra