KLN berichten December 2012

Championshow 2013

De Championshow wordt een week eerder gehouden dan gebruikelijk en kruipt daardoor wat dichter naar de Noordshow. Dat wordt door sommige fokkers gezien als een nadeel, omdat nogal wat dieren, die op de Noordshow geshowd worden, ook weer naar de Championshow gaan. Door de één wordt de tussentijd te kort geacht voor de dieren, anderen zijn van mening dat de dieren in een één week kortere tussenpose hun ideale uitstraling beter kunnen vasthouden.Zoveel zinnen, zoveel meningen.

Alleen kan in de huidige situatie de Noordshow niet meer dienen als “voorkeuring” voor de Championshow. We moeten ons echter wel realiseren dat uit de praktijk blijkt dat 84% van de dieren, welke op de Championshow zitten, niet geëxposeerd werden op de Noordshow. Dit varieert wel per ras. Van een aantal populaire rassen was 95% niet op de Noordshow, terwijl bij sommige zeldzame rassen dat percentage lager ligt. Gemiddeld gezien ligt het echter op 84%
De keuze van een week eerder is door de Championshow gemaakt om tegemoet te komen aan de wensen van de beide bonden. Avicultura was het tweede weekend van januari en de KleindierExpo en de vorige Championshows het vierde. Het derde weekend lijkt dan een mooi gemiddelde.
KLN heeft voor de komende 3 jaar de Bondsshow “haren” toegekend aan de vereniging Ornithophilia, één van de organisatoren van de Championshow. Dat betekend dat wij goede contacten onderhouden met Ornithophilia en de Championshow.
Ondanks de wisselende meningen over de datum is en blijft de Championshow onze Bondsshow “haren”. Het KLN-bestuur staat dan ook als vanzelfsprekend volledig achter onze Bondsshow.
Wij vinden het heel belangrijk dat er naast de Noordshow ook een grote show in het midden van het land plaatsvindt. Dat is van cruciaal belang voor onze hobby. We willen u als fokker dan ook vragen ook achter deze Bondsshow te blijven staan en de organisatoren te verblijden met uw inzending.
De Championshow was steeds een prachtige show die de fokkers uitstekend faciliteerde met een fantastische uitstraling voor onze liefhebberij in binnen en buitenland. We zien dat, ondanks de nodige bestuurswisselingen, het nieuwe bestuur de zaken prima oppakt en er alles aan doet om ook deze versie van de Championshow tot een groot succes te maken.
Op 9 maart a.s. komt de Diertechnische Raad van KLN bij elkaar. Dat is de plek waar we met de speciaalclubs, de technische commissies van KLN en de besturen van de Noordshow en Championshow in een breder verband elk jaar o.a. de Bondsshows evalueren. We hebben dan ervaring met een week eerder showen en zijn dan met vele verstandige mensen bij elkaar. Er worden dan vast hele verstandige dingen gezegd, die het nemen van de juiste beslissingen voor de toekomst zullen ondersteunen. Het doel moet in ieder geval zijn: vasthouden wat goed ging en de minder goede zaken bijsturen. Zolang we dat blijven doen, komen we heel ver. En vergeet niet, het bestuur van de Championshow zal vast niets liever doen, dan het zoveel mogelijk fokkers naar de zin te maken. Dat is de basis van hun bestaan.
Ik vertrouw er dan ook op dat u net als wij de Championshow en de Noordshow alle steun geeft om er  shows van de maken met een grote uitstraling, zodat we op een positieve wijze onze prachtige hobby onder de aandacht kunnen brengen!

Jasper Smelt

Examens Pelsdieren
In het nieuwe seizoen is op 6 april 2013 het volgende theorie-examen gepland. Het tweede theorie-examen voor B keurmeesters konijnen is op 3 september 2013.
Beide examens worden in gebouw “De Bron”,  Vogelplein 1, 3815GV te Amersfoort gehouden.
De kunt zich voor de theorie examens uiterlijk 1 maart 2013 opgeven. Dat moet u schriftelijk doen bij de secretaris van de examencommissie pelsdieren.
Ook moeten dan de verschuldigde examenkosten bij de penningmeester van de KLN zijn voldaan.
Misschien ten overvloede, met ingang van 2012 zijn de nieuwe extra mogelijkheden voor theoretische examens van kracht.
Voor de praktijk examens in januari 2013 moeten de kandidaten zelf voor een degelijke weegschaal zorg dragen.

Secretaris  A.G.Oomen

Praktijkexamens Pluimvee 2012/2013
Dit jaar zijn er maar liefst elf nieuwe kandidaten en velen die een uitbreidend examen doen. De examencommissie “veren” kampt daardoor met een overvol programma. Kandidaten die praktisch examen gaan doen voor de diergroepen watervogels, siervogels en oorspronkelijke duiven zullen dit doen op vrijdag 4 januari op de Noordshow.
Na de nodige probeersels voor de kandidaten in de diergroepen hoenders en dwerghoenders, blijkt dat de meeste kandidaten niet op Oneto en de Championshow examen willen doen. Dit waarschijnlijk omdat daar vast minder rassen aanwezig zullen zijn. De examencommissie heeft er vervolgens voor gekozen alle examens op de Noordshow te doen plaatsvinden.
Om toch alle kandidaten op de Noordshow te kunnen examineren worden ook al donderdag ’s avonds 3 januari na de keuring twee rondes examens afgenomen. De kandidaten kunnen dus in beperkte mate kiezen tussen donderdagavond 3 januari en vrijdag 4 januari.

Secretaris H.L. Timmer

Konijnenkeurmeester R.van Willigen Overleden
Op 30 oktober is keurmeester Ruth van Willigen uit Gorinchem na een ernstig ziekbed toch nog onverwachts overleden. Hij was al sinds 1970 keurmeester, dus al meer dan 40 jaar! In het verleden de NKB en nu KLN zijn Van Willigen bijzonder veel dank verschuldigd.

Siervogelkeurmeester A.B.G. Collet gestopt
Keurmeester Ton Collet verlaat onze hobby en stopt per 1-1-2013 als keurmeester. Wij bedanken keurmeester Collet hartelijk voor de ons bewezen diensten.

Ringen 2013 bestellen
Vanaf december 2012 kunnen KLN-ringen voor 2013 bij het Ringenbureau van KLN besteld worden op de gebruikelijke wijze. De uitlevering start vanaf 15 januari 2013.
Fokkers die dat nog altijd via de vereniging doen, kunnen ook overwegen dit in het vervolg zelf rechtstreeks bij het Ringenbureau te doen. Dit is heel eenvoudig en gaat bovendien meestal sneller.
Ga naar www.kleindierliefhebbers.nl en u vindt linksboven in het menu “Ringen bestellen”. Klik daarop en volg verder de instructies. Het is handig als u uw fokkersnummer al bij de hand heeft.
 
Stalboekje Pluimvee: Natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
Op de website van Groen Kennisnet vindt u een PDF van een interessant boekje met de bovenstaande titel. Onze oosterburen gebruiken veel meer producten uit de natuur dan wij, maar met dit boekje wordt u misschien enthousiast om ook meer natuurproducten voor uw dieren te gaan gebruiken. Klik maar eens op de link. Rechts onderaan vind u (momenteel) “Stalboekje pluimvee (172)”.
http://www.groenkennisnet.nl/dierenwelzijnsweb/Pages/default.aspx

Symposium Vogelgriep, 10 jaar later
Op 24 oktober werd in Ede een interessant symposium over AI gehouden. Daarin werd de evaluatie van 10 jaar onderzoek naar het ontstaan van het virus, de handelwijze tijdens de uitbraken en het voorkomen in de toekomst centraal stonden.
Een speciaal daarvoor uit de bekende Nederlandse instituten (WUR, GD, Erasmus universiteit, Universiteit Utrecht en het RIVM) samengesteld team van wetenschappers onder de naam FES-AI, heeft zich in die periode bezig gehouden met dit onderwerp met als belangrijkste doe: Dit nooit meer!
Een voor ons belangrijke conclusie was, hobbydieren hebben geen of nauwelijks invloed op de verspreiding en zullen in principe niet meer geruimd worden.
Ook bleek dat door verspreiding van stalstof nagenoeg geen versleping van de ziekte plaatsvond. Na het ruimen van het laatste AI besmette bedrijf was er geen AI meer in Nederland, terwijl de stallen nog schoongemaakt moesten worden. Stof heeft dus weinig invloed op de individuele dieren, wel op zwaar geventileerde stallen met heel veel dieren.
Wel kunnen hygiënische maatregelen zoals omkleden en handen wassen verdere besmetting voorkomen. Dus zo weinig in contact komen met commercieel pluimvee en indien toch, is wassen en omkleden het devies.

Beste wensen voor de feestdagen
Dit zijn al weer de laatste KLN berichten voor 2012. Dat betekend dat binnenkort de feestdagen er weer aankomen. Dat is een tijd waarin wij ons bezinnen op het afgelopen jaar en wij de wens uitspreken dat onze plannen voor de komende tijd in positieve zin bewaarheid zullen worden.
Het KLN bestuur wenst u bijzonder fijne feestdagen en een goed uiteinde.

Geri Glastra

Mededeling van het Facilitair bureau
Het nieuwe Facilitair Bureau, kortweg FB, is benoemd en geïnstalleerd en staat er helemaal klaar voor om de tentoonstellingen vanaf 2013/2014 te gaan regelen. Het is de bedoeling dat alle tentoonstellingsaanvragen voor 2013/2014 en later opgestuurd worden naar het FB, afdeling tentoonstellingszaken.
Aanvragen werden in het verleden naar de provinciale secretariaten gestuurd en naar het blijkt nog steeds. Op zich is dat wel handig, want zo weten de PA’s  ook waar en wanneer er shows in hun provincie zijn. Zij moeten de aanvragen dan wel tijdig naar het FB sturen en kunnen een kopie van de aanvragen behouden.
Her FB heeft heden (eind oktober) nog maar zo’n 200 van de 350 te verwachten aanvragen ontvangen terwijl officieel 1 november de sluitingsdatum is. Daar zullen we nu niet te zwaar aan tillen maar het is wel de bedoeling dat dit zo snel mogelijk correct verloopt. Uiteindelijk zal het zo zijn, dat als de aanvraag niet ingediend wordt, er ook geen tentoonstelling gehouden kan worden.

Bij vragen stuur mij even een mailtje of bel mij even.
FB Tentoonstellingszaken,
Sytze de Bruine,
Burg. Dusarduijnstraat 7
4551SV  Sas van Gent
Tel: 0115-453003
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.