KLN berichten oktober 2012

Ringenbureau
27 mm ringen uitverkocht
De 27 mm voetringen zijn definitief uitverkocht en kunnen dit jaar niet meer geleverd worden. 

Wilma Smelt

Inleveren tatoeerlijsten
Er blijken een groot aantal verenigingen te zijn, die de nieuwe afspraken met betrekking tot het inleveren van tatoeëerlijsten niet hebben begrepen. Zij hebben nog steeds geen lijsten ingeleverd bij mevrouw de Gooijer, ondanks dat die nog steeds ingeleverd moeten worden. De shows komen er weer aan en zonder uw lijsten hebben zij een probleem. Voorkom een boete voor uw vereniging.
Betty de Gooijer

Opvallend zo in de zomer periode
Uit onderzoek blijkt dat de AI varianten, die gevonden worden in spreeuwen, kauwen en diverse kleinere zangvogels niet meer overeenkomen met die, die gevonden worden bij bedrijfspluimvee, ganzen, eenden en meeuwen. Daarom is een afschermen van uw pluimvee tegen vogels geen overbodige luxe.
Sible Westendorp

Paramyxo infectie bij Duiven
Paramyxo virose bij duiven (PMV-1) wordt door een bijzondere virusvariant van vogels veroorzaakt, die pas sinds 1978 is ontdekt. PMV-1 virus is een zeer besmettelijke ziekte bij alle soorten duiven, zo ook sierduiven, en komt voor op alle leeftijden. De ziekte is wereldwijd verspreid.
Deze ziekte is niet te genezen en veroorzaakt veel dode duiven en vermindert de vitaliteit van de sierduiven, zodat de mogelijkheid tot tentoonstellen van de sierduiven sterk vermindert.
Het virus is een ParaMyxoVirus type 1, wat verwant is aan het kippen NcD virus. De infectie wordt verspreid direct van duif naar duif via de mest, traanvocht en neusuitvloeiing. Ook via het voer en drinkwater wat door zieke duiven besmet is, wordt het overgedragen. Indirect kan het virus meegedragen worden door materiaal in de duivenhokken, door insecten, door ongedierte zoals ratten en muizen en door de mens zelf.
Het PMV-1 virus is voor alle duiven schadelijk. Ook kippen en verschillende andere vogelsoorten zijn voor het virus ontvankelijk. Omgekeerd kan het NcD virus van de kippen de sierduiven infecteren met of zonder klinische verschijnselen.
De symptomen:
Drie dagen tot vier weken na infectie kunnen duiven ziekteverschijnselen laten zien. Verschillende beelden zijn bekend:
a.    Klinisch suffe, symptoomloze duiven scheiden het virus met de mest uit en infecteren de stal en omgeving.
b.    Klinisch bekende ziektebeelden: duiven gaan 3 tot 5 dagen na infectie zeer veel drinken en zijn gedesoriënteerd. Ze staan plotseling stil, ze lopen en vliegen tegen de wand, ze pikken naast de voerkorrels en later krijgen de duiven dunne mest en mestflatsen in het hok. 1 tot 2 weken na infectie raken de poten en de vleugels verlamd. De duiven zullen verhongeren en verdorsten als ze niet met de hand gevoerd worden. Vanaf de 3e week na infectie hebben ongeveer 5 tot 30 % van de duiven zenuwafwijkingen zoals draaihals, scheefvliegen, snel schrikken en vluchtgedrag.
c.    Vaak treden bovenstaande beelden niet gelijktijdig op bij alle duiven in het hok. Een deel van de duiven gaat ongeveer 4 tot 7 dagen na het begin van de ziekte dood.
Meestal treedt na 2 tot 4 weken na begin van de symptomen herstel op in het hok, echter de verlammingen en draainekken worden niet beter.
Hoe is de ziekte vast te stellen:
De ziektebeelden geven op zich al aan of de oorzaak het Paramyxovirus is. Een duidelijke bevestiging kan alleen door viruskweek te laten doen bij zieke duiven bij Uw dierenarts.
Hoe is de ziekte paramyxo te voorkomen:
Sinds enkele jaren bestaat al een wettelijk verplichte enting bij vliegduiven om ze te enten tegen paramyxo. Een regelmatige herenting zorgt voor een optimale bescherming van zowel de jonge als de oude duiven. De enting heeft een maximale beschermingsduur aangetoond van 1 jaar na enting en begint ongeveer 2 weken na de enting.
Voor duiven zijn verschillende entstoffen beschikbaar:
Nobilis paramyxo p201, Columba en Colombovac PMV
In deze entstoffen zijn de veldstammen van het duivenparamyxovirus type I aanwezig en geven optimale bescherming.
Jonge duiven moeten voor de eerste keer  als ze 6 weken oud zijn geënt worden via injectie. Daarna volgt een jaarlijkse herenting. Bij elke enting uitgevoerd door de dierenarts zal een paramyxo entverklaring uitgeschreven worden, die dan gebruikt kan worden voor tentoonstellingen, voor verkoop en voor duivenvluchten.
Sierduiven voor tentoonstelling kunnen het beste minimaal 4 tot 6 weken voor het begin van het tentoonstellingseizoen geënt worden.
BELANGRIJK is dat alle duiven in een bestand gevaccineerd worden, want ook gevaccineerde duiven kunnen het veldvirus PMV-1 toch opnemen en verspreiden, zonder er zelf ziek van te worden.
Harry Arts

FK beoordelingskaarten (keurkaarten)
Dit tentoonstellingsseizoen heeft de FK nog alles m.b.t. de tentoonstellingen geregeld. Daarom blijven we dit tentoonstellingsseizoen nog de FK-beoordelingskaarten gebruiken.
Na 1 april 2013 mag het drukwerk met het FK-logo niet meer gebruikt worden. Vanaf dat moment moeten FB beoordelingskaarten gebruikt worden. U moet er ook rekening mee houden dat er vanaf dat moment ook geen beoordelingskaarten voor matrixprinters beschikbaar zijn.

Nieuwe vereniging “Konijnen en Sierduiven Vereniging De Veenstreek”
Deze nieuwe vereniging deelt ons bij monde van Gezinus Dermois mee dat per 01-01-2013 de Verenigingen De Sportfokkers K&O Klazienaveen en Sport Veredelt Barger-Compascuum gaan
fuseren. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter  J. B. L. Lammers, secretaris  K. Trip,  Foxel 64, 7881 PL, Emmer-Compascuum.  Tel: 0591-353246 en Penningmeester  A. Duetz.
De verenigingen verzoeken alle berichten, die van belang is voor 2013 e.v. naar de heer Trip te sturen.
 
Lijst keurmeesters met bevoegdheid Serama’s
De keurmeesterslijst op kleindierplaza.nl is aangevuld met de keurmeesters die de bevoegdheid hebben gekregen voor de Serama’s.

Enquête onder hen die hun KLN-lidmaatschap opzegden
Omdat zij die het lidmaatschap van KLN (en abonnement op Kleindier Magazine) opzeggen meestal maar één of enkele jaren lid zijn, heeft KLN een enquête onder de opzeggers gehouden. Enerzijds heeft dat bevestigd wat we al vermoedde, maar er is ook een nieuw beeld van de oorzaken ontdekt.
Van de ondervraagde opzeggers waren 50% konijnenfokkers, 40% hoender en dwerghoenderfokkers, 4% siervogelfokkers, 4% watervogelfokkers, 2% caviafokkers en 0% fokkers van kleine knaagdieren en oorspronkelijke duiven.
Bevestigde vermoedens waren: Nogal eens onvoldoende aandacht en steun in de plaatselijke vereniging. Kleidier Magazine wordt over het algemeen als een mooi informatief blad gezien, maar er zijn ook notoire niet-lezers, die niet kunnen aangeven wat ze wel interessant vinden. Heel vaak gaat het op verenigingsavonden praktisch alleen over organisatorische zaken en dat vind men niet interessant.
Nieuw voor ons was: Van de ondervraagde opzeggers was 50% vrouw. Zij melden zich dus wel aan maar voelen zich al gauw in ons mannenwereldje niet thuis! Daar moet toch wat aan te doen zijn! Bijna iedereen stuurde in op shows en de ervaringen waren over het algemeen heel positief.
Op onze vraag waarom men gestopt was, scoorde “geen dieren meer” en “tijdgebrek” heel hoog en verder een diversiteit van vele redenen. Daar konden we o.a. uit opmaken dat dieren vaak impulsief aangeschaft worden en men dan ook gauw de behoefte heeft om zich te organiseren vanwege behoefte aan informatie. Als dat echter wat tegenvalt door weinig aandacht, oninteressante clubavonden in combinatie met wat tijdsdruk, krijgt de hobby al gauw geen prioriteit meer…

Erkenning van nieuwe rassen, variëteiten en kleuren in het kort
De wijze van erkenning en de in acht te nemen termijnen voor de aanvraag verschilt sterk per diergroep. Dat heeft vooral te maken met de mate van afstemming binnen de Entente.
Hieronder in het kort per diersoort de termijnen etc. Voor de complete informatie gaat u naar onze website Kleindierliefhebbers.nl, Organisatie / Statuten en Reglementen en u kiest het betreffende reglement.
Konijnen / cavia’s en kleine knaagdieren
De aanvraag moet ten minste 8 weken voor de bondsshow van de haren (Championshow) bij de standaardcommissie worden ingediend met een beschrijving van het ras, variëteit of kleur. Na de aanmelding wordt eerst de nieuwe standaardbeschrijving met de aanvrager en de speciaalclub afgestemd. Als de beschrijving definitief is, worden de dieren op de bondsshow beoordeeld door de standaardcommissie.
Erkenning is dan of direct definitief of vaak voorlopig voor één of twee jaar. De voorlopige erkenning kan later eventueel worden verlengd.
Alleen bij cavia’s en kleine knaagdieren hoeft niet per ras opnieuw erkenning aangevraagd te worden voor erkende kleuren. Neem bij twijfel contact op met de standaardcommissie of de speciaalclub.
Hoenders en dwerghoenders
Hier is afstemming binnen de Entente maximaal, wat ook terug te vinden is in de erkenningsprocedure. Ook is de speciaalclub nauw betrokken bij de procedure en termijnen.
Er zijn twee procedures namelijk de gewone erkenningsprocedure en de kennismaking. De kennismaking geldt voor bepaalde nieuwe rassen/kleuren en eerst nadat deze zijn goed bevonden, kan daarna pas de eigenlijke erkenning worden aangevraagd. Lees vooral artikel 3 van het erkenningsreglement goed door.
De fokker stelt de betreffende speciaalclub voor 1 januari voorafgaande aan het tentoonstellingsseizoen op de hoogte van zijn voornemen. Voor erkenning op de Noordshow januari 2014 is dat dan vóór 1 januari 2013! Voor 1 maart (in dit voorbeeld 2013 en dus binnen 2 maanden) meldt de speciaalclub aan de secretaris van de standaardcommissie of zij hiermee instemt. Bij afwijzing door de speciaalclub of wanneer er geen speciaalclub bestaat voor het ras kan de fokker toch voor 1 maart zelf de aanvraag indienen bij de secretaris van de standaardcommissie.
Sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven
Deze moeten ter erkenning worden ingeschreven op de bondsshow van de veren (Noordshow) . Voor alle binnen de Entente erkende rassen en bij die rassen erkende kleuren is de erkenning direct definitief. Bij de overige rassen en kleuren duurt de erkenning twee jaar.
Zorg dat u de standaardcommissie voor sier- en watervogels tijdig op de hoogte stelt van uw voornemen en de beschrijving of buitenlandse standaard (plus vertaling) meestuurt. Op het inschrijfformulier van de Noordshow ook duidelijk aangeven dat het om een erkenning gaat.

1139 dieren ingezonden naar Leipzig
Op de valreep; voor deze Europashow zijn een ongekend groot aantal dieren ingezonden, 1139!
Maar liefst 219 konijnen, 24 cavia’s, 112 hoenders, 350 dwerghoenders, 39 watervogels, 28 kleine siervogels, en 367 sierduiven. Dit is door Nederland bij lange na niet eerder bereikt. De vorige show te Leipzig 500 en Wels (Oostenrijk zo’n 750 dieren). We denken dat dit hoge aantal vooral het gevolg is aan het gerichte contact met de verenigingen via e-mail, die daarop kennelijk goed hun best hebben gedaan. Chapeau!

Geri Glastra