KLN Bondsberichten augustus 2012

KLN berichten

Sluiting inschrijving EE show te Leipzig 1 september nadert!
U heeft nog tot 1 september de gelegenheid om uw dieren in te schrijven voor de Europashow te Leipzig en of u aan te melden voor de busreis. De showdagen zijn 7 t/m 9 december. Men verwacht de 70.000 dieren van 2006 ruim te overtreffen. Deze show is echt een aanrader qua dieren, nevenactiviteiten en sfeer!
Als u wilt deelnemen, meldt u dan direct aan want administratief moeten ook nog wat papieren heen en weer en ook dat kost tijd.


Insturen dieren:
Zowel KLN als de NBS staan garant voor gratis transport en dragen € 2,50 bij aan de inschrijfkosten voor maximaal 4 ingezonden dieren. De veterinaire voorwaarden zijn: vaccinatie konijnen tegen RHD, (dwerg)hoenders tegen NCD en sierduiven tegen patamixo. Voor watervogels is een gezondheidsonderzoek nodig. De vaccinatiekosten bij de konijnen worden gecompenseerd met € 2,50, ook weer voorvoor maximaal 4 ingezonden dieren. Kosten voor het inzenden zijn:
-  enkel nummer                                    € 12,00
-  enkel nummer Cavia’s                        €   6,00
-  enkel nummer jeugdshow                  €   6,00
-  paar siervogels                                   € 12,00
-  volière                                                € 31,00
-  stammen en paren                             € 16,00   
-  onkostenkostenbijdrage (verplicht)    € 12,00
-  catalogus “veren” (verplicht)              € 12,00
-  catalogus “haren” (verplicht)              € 10,00
-  fokkersavond     pp                            € 40,00
De catalogus is voor jeugdleden niet verplicht. Europachampion kun je worden met één dier, voor Europameister moet je vier dieren inzenden.
Busreis:
7 december: Vertrek om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats station Ede per touringcar naar Leipzig. Aankomst ca. 17.00 uur in Galleriehotel Leipziger Hof. Gezamenlijk, diner om 19.00 uur.  
8 december: Vertrek naar de Europashow om 8.00 uur, terugreis om 18.30 uur naar hotel. Daarna kunt u zich verpozen in de binnenstad van Leipzig (leuker dan de Züchterabend).
9 december: Vertrek naar de Europashow om 8.00 uur, terugreis naar Ede om 14.30 uur, aankomst ca. 23.00 uur
Kosten: € 228 p.p. o.b.v. tweepersoonskamer en 42 deelnemers.
Bent u geïnteresseerd, neem dan snel en bij voorkeur per e-mail, contact op met de secretaris van KLN. Geef tevens op in welke diergroep u wilt inzenden. Wij sturen u dan gauw de uitgebreide informatiebrief en inschrijfdocumenten toe.

Algemene Ledenvergadering 2012
Op 16 juni jl. werd de Algemene Ledenvergadering van KLN gehouden. We mochten ons gelukkig prijzen met een zeer goed bezochte vergadering, de grote vergaderzaal van het vergadercentrum H.F. Witte te De Bilt was zo goed als vol.
De vergadering verliep, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, in een bijzonder goede sfeer.
Enkele mededelingen uit het openingswoord van voorzitter Jasper Smelt zijn:
-    Aan zowel de Noordshow als Ornithophilia (Championshow) is de toezegging gedaan om daar voor de komende drie jaar de bondsshow veren en haren onder te brengen;
-    Er werd uitleg gegeven wat de status is van de problemen rond de oud-penningmeester;
-    De contacten met de Duitse konijnenbond zijn opnieuw opgepakt;
-    Er is contact geweest met de vertegenwoordiger in de Ententegroep, waartoe Nederland behoort, over onze inzichten en organisatie rond de keuring van Serama’s;
-    De redactiewisseling bij Kleindier Magazine worden genoemd en de toevoeging van een technisch redacteur aan de redactie;
-    De aangegane samenwerking met Boerenvee;
-    De eerste exemplaren van de nieuw uitgegeven standaards voor cavia’s en kleine knaagdieren alsmede gedomesticeerde watervogels werden uitgereikt aan respectievelijk Anneke Vermeulen en Aart Deetman;
-    Er is een intensief overleg met de overheden en de goede samenwerking in deze met de NWPP en Aviornis werkt daarbij zeer positief;
-    Het verloop van het ledenaantal en het aantal abonnee op Kleindier Magazine vraagt duidelijk aandacht.
Naar aanleiding van de notulen van 2011, het verslag van de secretaris en penningmeester over 2011, de verslagen van de commissies van KLN, alsmede het beleid van KLN in de vorm van de uitgezette lijnen door de portefeuillehouders, waren geen opmerkingen.
De jaarrekening werd goedgekeurd en de kascontrolecommissie, bestaande uit Marco Keijzer (Gld), Henk Bakker (Utr) en Jan Ham (ZH), adviseerde de vergadering het bestuur decharge te verlenen, wat met een applaus werd bekrachtigd. 
De bestuursvoorstellen, verenigingsvoorstellen en bestuursverkiezingen werden grote meerderheid van stemmen aangenomen. Dit betrof:
A. Het instellen van een Facilitair Bureau die deels de taken van de FK over gaat nemen met meer nadruk op het adviseren van de tentoonstellingsbesturen in alle provincies;
B. Het instellen van een nieuwe diergroep Serama’s, omdat de speciaalclub wenst dat deze dwerghoenders op een duidelijk andere wijze gekeurd gaan worden dan de normale (dwerg)hoenders;
C. Wijziging reglement standaardcommissies m.b.t. het officieel verspreiden van besluiten inzake erkenningen;
D. Wijziging Reglement erkenning nieuwe creaties hoenders en dwerghoenders;
E. Wijziging Reglement nieuwe creaties konijnen;
F. Vaststelling contributie 2013 (ongewijzigd: leden € 15,00, jeugdleden € 7,50, verenigingen € 20,00 en meerkosten combinatieleden € 3,00 op normaal lidmaatschap senior of jeugd);
G. Herziene raming 2012 en raming 2013;
V1: DFKP club en de StCie sier en watervogels inzake toepassing van zogenoemde parkietenkooien;
V2: Nederlandse Caviafokkersclub en de Nederlandse Knagersvereniging inzake het niet keuren met tussenpunten.
Voorzitter Jasper Smelt en portefeuillehouder kwaliteit en showondersteuning Jan Renes werden met praktisch 100% stemmen herkozen. In de persoon van Arie Tieleman had het bestuur op het laatste moment een opvolger gevonden voor portefeuillehouder keurmeestersaangelegenheden Alex Verhelst. Om procedurele en persoonlijke redenen is Arie ad interim voor een jaar gekozen. Een luid applaus ondersteunde de uitslag van deze bestuursverkiezing.
De Seramafokkers waren zeer verguld met het aannemen van bestuursvoorstel B en vergastte de vergadering tijdens de pauze op bijpassend gebak en gaven zo een feestelijk tintje aan deze uitslag.
In het kader van “eren en waarderen” werden dit jaar maar liefst zeven personen en een plaatselijke vereniging in het zonnetje gezet.
Tot ereleden werden benoemd Henk Geerts te Nieuwleusen, Gerard Tesselaar te Spanbroek, Kor Moree te Vianen en last but not least scheidend KLN bestuurslid Alex Verhelst. Alex werd bedankt voor zijn grote betrokkenheid en bijdrage aan het door het KLN bestuur uitgedragen beleid en het feit dat hij op de achtergrond nog wil blijven meewerken wordt zeer gewaardeerd.
Leo van Bochoven te Nieuw Lekkerland en Jan Hendriks te Vaassen werden benoemd tot lid van verdienste, Hennie Averdijk werd geëerd in de categorie fokkerij en tenslotte KSV Uden e.o. te Uden kwam de PR prijs toe.

Nieuw in 2012 voor uw vraagprogramma
Nog even een geheugensteuntje ten aanzien van de nieuwe richtlijn voor KLN-prijzen.
Door het vervallen van de toeslagen op het tatoeëergeld en de ringenprijs zijn per 1 april 2012 de KLN-prijzen gewijzigd;
-    Niet alleen KLN prijzen voor de vanwege KLN gemerkte diergroepen maar nu voor alle diergroepen;
-    Geldt onveranderd alleen voor goedgekeurde shows;
-    De KLN prijzen mogen alleen toegekend worden aan dieren met een minimum predicaat ZG.
De PP-stroken zijn vervallen. De secretaris moet nu al deze KLN prijzen op het prijzenformulier van de keurmeesters vermelden.
Nu niet meer allen KLN-prijzen voor dieren waarvoor via tatoeëren en ringenprijs een toeslag is betaald zoals konijnen (dwerg)hoenders, sier en watervogels, maar ook voor:
-    Cavia’s, kleine knaagdieren en de in de ALV 2012 ingestelde diergroep Serama’s, dus alle KLN diergroepen;
-    Oorspronkelijke watervogels met een Aviornisring;
-    KLN erkende rassen met ringen van Vogelbonden (oorspronkelijke sier en watervogels en oorspronkelijke duiven);
-    KLN erkende rassen met buitenlandse merken of ringen uit EE erkende landen.
In het KLN jaarboek en de FK almanak kunt u de KLN prijs vinden onder ereprijsnummer 500. Die prijs bedraagt € 7,00 per 20 ingeschreven dieren. Dat lijkt niet veel maar bij elkaar keert KLN voor deze prijs ruim € 30.000,00 uit.
Daarom verwachten wij ook een volledige vermelding van deze KLN-prijs in uw vraagprogramma. Daarom graag de volgende tekst letterlijk overnemen.

Ereprijs 500 - Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 7,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren (minimumpredicaat ZG). Ook dieren met buitenlandse merken (alleen de bij de Entente Européenne (EE) erkende) of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking.
Aan het beste dier van de keurmeester moet een KLN-prijs toegekend worden. Indien een keurmeester in meer dan één diergroep keurt, moet aan het beste dier van elke groep een KLN-prijs toegekend worden, mits daarin minimaal 11 dieren ingeschreven zijn.

Secr. G.J. Glastra, Soetendaalseweg 14, 6721 XB Bennekom. Tel: 0318-416953

Hoogendijk-Wiltonbeker
De commissie Hoogendijk-Wiltonbeker is destijds op voordracht van de NHDB, NKB en NBS benoemd door de FK. Nu de FK niet meer bestaat, is door KLN aan de commissie toegezegd dat de commissie kan blijven bestaan en de kosten van de commissie door KLN worden gedragen. Daarmee is voldaan aan de wens van de commissie om de toekenning van de Hoogendijk-Wiltonbeker in stand te houden.
De commissie die bestaat uit de heren J.de Jong (Avicultura) A.J van Wel (NBS) W.Voskamp ( KLN veren ) E.J.Meutstege(KLN haren) heeft in overleg met de voormalige FK de beker in beheer gegeven aan de Koninklijke Nederlandse vereniging Avicultura.

Geri Glastra