KLN Bondsberichten juni 2012

Aankondiging ALV
Op 16 juni a.s. is onze Algemene Ledenvergadering. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd!
Verenigingen, commissies en personen die daarvoor met name uitgenodigd zijn, hebben inmiddels het jaarboek over 2011 ontvangen, waarin ook de uitnodiging en agenda voor deze vergadering is opgenomen. Aansluitend aan de agenda zijn de spelregels voor deze vergadering beschreven. Een ieder, zeker degene met wat minder ervaring, doen er goed aan deze spelregels nog eens goed te lezen. Tot 16 juni!


Hoe lang koesteren we nog de vergadercultuur?
Veel verenigingen, zeker de plaatselijke verenigingen, koesteren nog altijd een vergadercultuur. Deze cultuur, ingegeven door de gewoontes uit het verleden, vormt nog steeds de hoofdmoot tijdens de clubavonden van onze plaatselijke verenigingen. Clubleden die al lang lid zijn, storen zich daar niet aan. Zij weten niet beter en scheppen hoofdzakelijk hun genoegen aan het treffen van de andere clubleden. Maar hoe zit dat bij de nieuwelingen? Zij kennen de meeste nog niet en moeten een kick krijgen van agendapunten als mededelingen, ingekomen stukken, de organisatie van de jongdierendag of clubshow en ga zo maar door. Allemaal niet erg interessant of zelfs saai om aan te horen.
Als u niet begrijpt, waarom nieuwe leden het na een korte tijd voor gezien houden, evalueer dan de clubavonden en vraag je dan eens af, zijn de clubavonden wel interessant genoeg? Een goede clubavond is gezellig en informatief. Zoekt u sprekers, kijk dan eens in de sprekerslijs op KleindierPlaza.nl. Heeft u zelf wat leuks ontdekt, laat het ons dan weten of nog liever, via Kleindier Magazine.

Ook zelf uw dieren vervoeren en inkooien op de Europashow is mogelijk
Inschrijven op de Europashow te Leipzig is alleen collectief moegelijk. Dat schrijven de regels van de entente voor. KLN en de NBS bieden de mogelijkheid uw dieren gratis collectief naar de Europashow te laten vervoeren. Zelf vervoeren en inkooien mag echter ook. Heeft u interesse om in te sturen naar de Europashow of de busreis, bel of stuur dan een mailtje naar Geri Glastra (zie boven aan deze pagina). U krijgt van ons dan uitgebreide informatie.

Workshop kippen houden
In maart en april zijn door Boerenvee, Kasper Faunafood en Hans L. Schippers een aantal workshops “Kippen houden” georganiseerd in het Pluimvee Museum te Barneveld en bij Arie Blok te Woerden. Deze workshops werden unaniem als zeer interessant ervaren! Onze gezamenlijke PR stand was op alle workshops aanwezig en ook KLN heeft een lezing gehouden over haar plaats en die van Kleindier Magazine en Boerenvee binnen onze liefhebberij. Er wordt over gedacht, na evaluatie, weer nieuwe workshops te plannen. Als het aan ons ligt: wordt vervolgd!

Keurmeester Evert Visser verhuisd
Hoender en dwerghoenderkeurmeester Evert Visser is verhuisd naar Bûtewei 28, 8408 HC Lippenhuizen. Vooralsnog is hij alleen op zijn mobiele telefoonnummer bereikbaar: 06-83990248

Kort verslag vergadering Raad van Advies
Tijdens de opening werd voorgesteld de maartvergadering van de RvA te combineren met de vergadering van de Diertechnische Raad. De ruimte tussen die twee vergadering is maar ca. een maand, je ziet veel dezelfde gezichten en bovendien is dit een zeer drukke periode. Er werd instemmend op gereageerd.
De standaardcommissie sier en watervogels en de DFKP club willen de ALV voorstellen om op shows siervogels, die gerings zijn t/m 5 mm, in zogenoemde parkietenkooien aan te kunnen voeren en daarin ook te showen. Vooralsnog lijkt 5,5 mm een beter uitgangspunt, zodat de vergadering de StCie en de DFKP club vraagt om een gezamenlijk uitgewerkt voorstel aan de ALV te doen. De kostenbesparende zaken moeten hierin niet meegenomen worden, omdat dat des showorganisaties is.
Rinus Verhelst ziet weinig voordelen in het naar Nederland halen van het EE keurmeesterscongres voor konijnen en vindt dat Nederland die hoge kosten niet moet maken. Ondanks de voordelen die daardoor ontstaan (betere onderlinge contacten, die nodig weer aangehaald moeten worden om “Nederlandse onderwerpen” beter bespreekbaar te maken) en de mededeling dat het congres ons nauwelijks wat kost omdat het zichzelf bedruipt, blijft Verhelst in zijn standpunt volharden.
Op voorstellen vanuit de vergadering zal het bestuur te raden gaan bij internationaal georiënteerde keurmeesters en de Ned. polen en kleurdwergenclub voor advies. Afsluitend t.a.v. dit punt wordt nog gemeld, dat er kennelijk een brede belangstelling is voor Europa, omdat momenteel vele Europese standaards aangeschaft worden.
In antwoordt op vragen n.a.v. vragen de notulen meldt de voorzitter, dat de Championshow is ondergebracht bij Ornithophilia en niet bij één van de twee andere betrokken organisaties. Het KLN bestuur heeft binnenkort een gesprek met het bestuur van “O” om de CS te evalueren en te kijken naar de toekomst.
Vervolgens wordt de status van Boerenvee uitgelegd en toegelicht. Het eerste nummer van het samenwerkingsverband werd aan Staatssecretaris Bleker overhandigd tijdens de opening van de Championshow. Met dit blad hoopt KLN de gewone liefhebber beter te kunnen bereiken. Het blad is echter ook interessant voor veel fokkers, omdat er ook andere boerderijdieren ruimschoots in aan de orde komen (van schaap tot paard). Daarvoor loopt er een actie voor de abonnees op Kleindier Magazine; die kunnen zich abonneren voor €19,95 i.p.v.€ 29,95.
Het KLN bestuur is van plan de automatisering van de digitale keurcontracten en het ringenbureau uit te besteden aan een softwarebureau, enerzijds vanwege de kennis en ervaring, maar anderzijds ook vanwege de bestendigheid t.o.v. goedwillende leden met kennis van software schrijven. Tevens is dan een goede koppeling met ons ledenbestand mogelijk.
De laatste stand van zaken t.a.v. de nieuw te vormen diergroep Serama’s wordt toegelicht. De standaardcommissie  heeft  op de Noordshow de ter erkenning ingestuurde Serama’s in alle variëteiten erkenningswaardig bevonden. Aan onze vertegenwoordiger in de diergroep hoenders in de Entente is onze werkwijze met een separate diergroep ook toegelicht, zodat onze ideeën beter toegelicht en ondersteund kunnen worden op het Ententecongres. Ook de keurmeestersopleidingen voor deze diergroep zijn gepland. Alleen het bestuursvoorstel t.a.v. de Serama’s  moet nog aangenomen worden op de ALV. Dan zijn ze direct erkend en gaat ook een specifiek prijzenschema voor deze diergroep in.
Er was tussen KLN enerzijds en de NBS en FK anderzijds wat onduidelijkheid over de organisatie van het facilitair bureau. Na een goed gesprek is de miscommunicatie weggenomen.
Het FB is primair voor de kwaliteitsbewaking van de TT’s en de adequate opleiding, training en bijscholing van de gedelegeerden, waarbij dierenwelzijn een nog belangrijkere rol moet gaan spelen. De PA’s dragen gedelegeerden voor en het FB wijst ze aan, ook als een PA’s geen gedelegeerden voordraagt. De PA wijst een contactpersoon aan die het contact onderhoud tussen het FB en de PA. Het FB betaalt de onkosten van de gedelegeerden. Voor het komende seizoen heeft de FK nog alles geregeld.
Aftredend in het KLN bestuur zijn Jasper Smelt, Jan Renes en Alex Verhelst. Jasper, vooralsnog beschikbaar voor een jaar, bevalt het goed en stelt zich nu beschikbaar voor een volle periode. Ook Jan Renes is herkiesbaar, alleen Alex Verhelst, zoals reeds eerder gemeld, is niet herkiesbaar. Het KLN bestuur is in onderhandeling met een kandidaat.
Door het vervallen van de toeslag op de ringen en merken verandert er nogal wat in het KLN prijzensysteem. Dit werd uitgebreid besproken en alle provinciale afdelingen hebben van de nieuwe systematiek een power point gekregen om dat ook in de provincies te bespreken. Een belangrijke wijziging is dat nu alle KLN diergroepen een KLN prijs kunnen winnen, ook die van Aviornis, de vogelbonden en buitenlandse dieren.
Desgevraagd wordt tenslotte meegedeeld dat leerboeken voor konijnen en hoenderkeurmeesters zwaar gesubsidieerd zijn en voor keurmeesters maar € 15 kosten. Zo’n cursusboek is ook voor niet-keurmeesters te koop, maar dan voor de kostprijs € 44 (bij Pieter Boskma).

Wat blijft gehandhaafd na het vervallen van de toeslag op het merken?
Conform het aangenomen bestuursvoorstel in de ALV van 2011 is de toeslag op de merkenregistratie per 2012 vervallen. Wat echter blijft is:
-    Er moeten nog steeds tatoeëerlijsten ingestuurd worden;
-    Wij moeten namelijk weten welke dieren in naam van KLN zijn getatoeëerd;
-    Wij vragen van de verenigingsbesturen er op toe te zien, dat de tatoeëerders de lijsten maandelijks insturen naar het merkenbureau, ook net als in het verleden als er niet getatoeëerd is.
De controle daarop blijft en wordt eventueel zelfs breder en gerichter.

Geri Glastra

Nieuwe meetlatten

 

KLN heeft nieuwe meetlatten voor het meten van de oren van konijnen laten maken. Onze materiaalman heeft daarbij dankbaar gebruik gemaakt van een zelfontwikkelde meetlat van Piet van Lune. De nieuwe meetlatten zijn doorzichtig en voorzien van de tekst "KLN". De opdruk is met laser in het kunststof gebrand. Ze zijn bovendien voorzien van een gaatje zodat ze aan een haakje of (hals)koord kunnen worden opgehangen.
De meetlatten kosten (excl. verzendkosten): model 23 cm € 8,50, model 15 cm € 5,50 en per set € 14. Tijdelijk tot 1 augustus geldt een aanbieding van 12,50 per set zodat iedereen voor de a.s. jongedierendagen over goede meetlatten kan beschikken.

Evert van der Waerdt