KLN Bondsberichten mei 2012

KLN logo vaker zichtbaar
In de PR vergadering van KLN bestuur met de provinciale besturen is het idee ontstaan om het KLN-logo vaker te tonen. De provinciale besturen doen dat al, o.a. op hun jaarverslag e.d. Daarom is voorgesteld dat ook de verenigingen in hun clubblad, vraagprogramma, catalogus en op hun website het KLN logo gaan opnemen. Wij stellen voor dat u op een door u gekozen geschikte, maar ook opvallende plaats het logo van KLN opneemt met de tekst: “Een plaatselijke vereniging van KLN “. Wij stellen ook voor, dat u het logo op dezelfde wijze opneemt op uw briefpapier en eventuele reclameborden, als u die nog maken moet.
Het logo kunt u voor dat doel middels een e-mailtje opvragen bij ondergetekende. Wij hebben een kleur en zwart-wit versie voor u.Kort verslag van de vergadering van de Diertechnische Raad
De vergadering werd uitstekend bezocht, 86 aanwezigen waarmee tevens 26 speciaalclubs vertegenwoordigd waren. Je kon merken dat deze vergadering vanouds een “veren”gebeuren is. Voor de “haren” is dit allemaal nog wat nieuw, zodat hoofdzakelijk de grote en actieve harenspeciaalclubs en de NCC aanwezig waren.
Evaluatie bondsshows
Er was veel waardering voor de beide bondsshows, die een geweldige uitstraling hadden en veel belangstelling van bezoekers en de pers.
De Noordshow is bekend met de matige verlichting in de konijnenhal, maar meldt dat de eigenaar van de Bernhardhallen dit helaas niet gaat veranderen. Ook meldt de secretaris van de Noordshow Jaap Solle, dat er nogal wat bestuursvacatures komen. O.a. de voorzitter Roelof Martens stapt op. De Noordshow heeft bijzonder veel waardering voor de Sussex, Orpington en Dorkinsclub, die op voortreffelijke wijze hun rasgebonden Europese show bij de Noordshow organiseerde. Ook de DFKP club was zeer content over de huisvesting van hun soorten en de Nederlandse Leghornclub was blij met de terugkeer van het Infoplein dat nu weer een definitief karakter heeft gekregen.
De speciaalclubstands zijn deze keer beoordeeld door niet fokkende bezoekers. De winnende speciaalclubs zijn:
1.    Hollandse Krielenfokkersclub        248 pnt.
2.    Zijdehoenclub                200 pnt
3.    Nederlandse Kuif en Baardkuifhoenderclub    188 pnt.

KLN aanmoedigingsprijzen werden als volgt toegekend:
1.    Speciaalclub Duitse Hoenderrassen        46 pnt.
2.    Sulmtaler en Altstreierclub            44 pnt
3.    Drentse Hoenderclub            38 pnt
4.    Antwerpse Baardkrielenclub        28 pnt
5.    Minorcavereniging                24 pnt.

De “haren”speciaalclubs worden ook opgeroepen een infoplein in te richten. Dat zou ook de konijnenhal veel aantrekkelijker maken.
De komende Noordshow is op 3, 4 en 5 januari 2013 gepland. Het bestuur beraadt zich nog over de inkooidag die volgens schema op 1 januari (nieuwjaarsdag) zou zijn. Er zijn geen stemmen geteld, maar voor dit voorstel was weinig begrip. Voorgesteld werd o.a. de Noordshow met één dag te verkorten of op te schuiven naar 4 t/m 6 januari, wat inhoud dat de zondag de afsluitende showdag is. De vergadering wenste het Noordshowbestuur veel wijsheid bij het nemen van een besluit in deze.
De Championshow : De opening van de Championshow was voortreffelijk georganiseerd in een passende ambiance. Verder was deze keer de show al om half acht helemaal opgeruimd. Dat was duidelijk anders dan vorig jaar en de organisatie oogstte daarmee veel waardering. Echter aan de toezegging van de speciaalclubs om elk drie personen voor het afbouwen te leveren is nauwelijks gevolg gegeven. Slechts vijf speciaalclubs hielpen mee, waarbij wel bijzonder veel waardering was voor de NCC.
Ondanks de over het algemeen waarderende woorden waarschuwt 2e secretaris Gerard de Bruin er voor, dat het ritme er nog niet helemaal inzit in Nieuwegein, ook al zijn er al veel vorderingen gemaakt. Ook bij de Championshow is een belangrijke bestuurswisseling aanstaande. Voorzitter Kor Moree stapt op en men is in gesprek met een opvolger.
De zevenrassenclub was erg teleurgesteld, dat de showorganisatie niet gastvrij wilde aansluiten bij het ras van het jaar van de SZH, de Gouwenaar. Ook de gezamenlijke PR stand van KLN en de NBS kreeg niet de ruimte, die deze stand nodig heeft, wat de sfeer tijdens de show bepaald niet ten goede kwam.
Keurmeestersaangelegenheden
Middels een power point werd aangegeven wat de afgelopen jaren is gerealiseerd en waar nog aan gewerkt wordt. Ook wordt een samenvatting van de resultaten van de enquête onder de keurmeesters besproken, wat toch een aantal verrassende uitkomsten geeft.
Verdere kwamen de speerpunten voor de komende tijd aan de orde, waaronder de opleiding en het keuren nu en over 10 jaar, met inbegrip van de verkorte leergang tot A keurmeester.
Standaardaangelegenheden
De watervogelstandaard en de cavia en kleine knaagdierenstandaard zijn bijna klaar.
Er zijn ook discussies met de Europese standaardcommissie over de oorstand van de polen en kleurdwergen. Op dit vlak wordt voorzichtig vooruitgang geboekt.
Nieuwe erkenningen
Voor het eerst waren de fokkers van de nieuwe erkenningen uitgenodigd. Voorheen werden de erkenningscertificaten via de speciaalclubs uitgereikt. Veel fokkers gaven graag aan de uitnodiging gehoor en namen nu de certificaten zelf in ontvangst.
Namens de StCie cavia’s en kleine knaagdieren, konijnen en hoenders gaven respectievelijk Anneke Vermeulen (secr. StCie cavia’s en kleine knagers), Roel Schra (voorzitter StCie konijnen) en Wim Voskamp (voorzitter StCie hoenders en dwerghoenders) een technische toelichting op de erkenningen.
Nieuwe diergroep Serama’s
De ter erkenning ingezonden Serama’s zijn op de Noordshow door de standaardcommissie positief beoordeeld. Er werd een uitleg gegeven over de nu te volgen procedure tot het instellen van een nieuwe diergroep Serama’s. Het besluit daarover wordt in de a.s. ALV genomen. Als dat besluit aangenomen wordt, zijn de Serama’s erkend in een diergroep, waarbij de keuring op een andere wijze plaatsvindt dan bij de hoenders en dwerghoenders.
Europashow Leipzig
Uitgelegd wordt wat de plannen zijn voor de a.s. Europashow van 7 t/m 9 december 2012 te Leipzig. Er zal alles aan gedaan worden om het inzenden zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat Nederland daar goed voor de dag komt. Nederland is wel één van de kleinste landen, maar qua aantal georganiseerde fokkers behoren we tot de grotere landen. U leest daar meer over Kleindier Magazine en op onze websites, als het programma rond is.
Rapport commissie beoordelingssystemen
Deze commissie heeft de beoordelingssystemen bij de konijnen, cavia’s, (dwerg)hoenders, sier en watervogels vergeleken en bekeken of het zinvol en uitvoerbaar is om die gelijk te trekken.
De commissie heeft de verschillende systemen onderling en t.o.v. de Europese beoordelingssystemen vergeleken komt in het kort tot de conclusie dat het wel wenselijk is om de systemen gelijk te trekken, hetgeen veel eenduidiger zou zijn, maar dat dit zoveel problemen met zich meebrengt, dat geadviseerd wordt, dit niet te doen. Enkele belangrijke argumenten zijn de significante onderlinge verschillen Europees en het vele werk wat nog niet zo lang geleden in enkele van onze systematieken is gestoken.
Rol speciaalclubs bij het aanleveren van artikelen voor Kleindier Magazine
De nieuwe hoofdredacteur van Kleindier Magazine René Hut vraagt aandacht voor een paar zaken. Speciaalclubs kunnen een:
-    Duidelijke rol spelen in het aanleveren van technisch goed onderbouwde rasartikelen.
-    Een adviserende rol bij aan de redactie aangeleverde artikelen.
De speciaalclubs krijgen zo de gelegenheid zichzelf te presenteren.
En verder, in speciaalclubbladen staan vaak zeer waardevolle artikelen of artikeltjes, die eventueel na wat kleine aanpassingen, ook uitstekend geschikt zijn voor Kleindier Magazine. René vraagt de speciaalclubs ook eens door die bril naar hun artikelen te kijken en ze op te sturen naar de (nieuwe) eindredacteur Henk de Boer.
Speciaalclubprijzen
Frits Calf pleit voor een betere vermelding van de speciaalclubprijzen in de catalogus. Die zouden uitgebreider in een catalogus vermeld moeten worden. Daartegenover moeten ze eenvoudiger worden en de bedragen meer aangepast aan de huidige tijd. Ook pleit hij ervoor dat de keurmeesters voor de keuring de almanak moeten nakijken op de door hen toe te kennen speciaalclubprijzen.   

Keurmeester Wim van der Noll overleden
Op 7 maart 2012 is keurmeester Wim van der Noll te ’s Gravenzande op 75 jarige leeftijd overleden.
Wim was een specialist in Vlaamse Reuzen, maar vooral in de Weners in de wildkleuren zoals blauwgrijs, konijngrijs en blauwgrauw. In die kleuren heeft hij ze ook vaak gekeurd op de clubshows van de Wenerclub tijdens de Bondshows in Den Bosch en Utrecht.
Wim was een aimabel mens waar velen goed mee overweg konden.
Ook vanaf deze plaats wensen wij zijn familie bijzonder veel sterkte met dit verlies.

Verkoop illegale ringen op internet
Op diverse internetsites worden goedkoop ringen aangeboden, die niet voldoen aan de door KLN gestelde voorwaarden. KLN en de NBS zijn lid van de Entente Européenne. Daarom accepteren wij op tentoonstellingen alleen EE goedgekeurde ringen (Nederlandse, buitenlandse en ringen van de vogelbonden met de code EE) en verder oorspronkelijke watervogels met een Aviornisring, Die EE goedgekeurde ringen zijn te herkennen aan de letters EE op de ringen. De niet goedgekeurde leveranciers proberen de klanten te lokken met discountprijzen en geven de indruk dat het Europese ringen zijn door op de ringen de code EU te plaatsen. De nietsvermoedende koper overziet dit verschil makkelijk en wordt daarmee geconfronteerd, als zijn geshowde dieren gediskwalificeerd worden.

Deze ringen met EU code kunnen ook NIET gebruikt worden voor beschermde soorten omdat deze ringen niet erkend zijn door het ministerie.

Geri Glastra