• Home

Bondsshow Haren tijdens de Noordshow 2018

Hierbij kan ik u melden dat de KLN-Bondsshow Haren dit jaar wordt ondergebracht bij de Noordshow in Assen. Deze wordt gehouden van donderdag 4 januari tot en met zaterdag 6 januari 2018.

Ook de erkenningsprocedure konijnen en de praktijkexamens voor pelsdierenkeurmeesters vinden plaats op de Noordshow. Waar de erkenningsprocedure voor cavia's en kleine knagers wordt georganiseerd is nog niet bekend. Meer informatie hierover volgt t.z.t. via de betreffende commissies.

De totale KLN-Bondshow Veren + Haren wordt dit jaar dus ondergebracht bij de Noordshow.
Natuurlijk beseffen wij dat dit voor onze leden uit het zuiden van het land geografisch qua reistijd niet optimaal is. Toch verdient het Nederlands kampioenschap uw topdieren in de kooien. Alleen met uw bijdrage blijven onze grote tentoonstellingen een plaats van ontmoeten, verbinden en een plaats om onze liefhebberij groots te promoten. Ik verzeker u dat dit de reistijd meer dan waard maakt.

Ik ontmoet u graag op onze Bondsshow 2018!

Namens Kleindier Liefhebbers Nederland,
Ronald Tiemes
secretaris

Champion Show 2018 afgelast!

Beste KLN-leden,

Helaas heeft de organisatie van de Champion Show moeten besluiten dat haar tentoonstelling in 2018 niet kan doorgaan.

Vanaf het ontstaan van de tentoonstelling heeft KLN haar Bondshow Haren naar grote tevredenheid bij de Champion Show ondergebracht.
Er hebben zich echter enkele vervelende ontwikkelingen voorgedaan waar rekening mee moest worden gehouden voor de toekomst. Zo was het resultaat van de recent gehouden tentoonstelling negatief en ook was de dreiging van vogelpest een rol van betekenis. 

Tot voor enkele dagen terug was het bestuur van de voor de Championshow verantwoordelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia in de veronderstelling dat er wellicht een uiterst acceptabele huurovereenkomst met de Beursfabriek afgesloten zou kunnen worden voor de show in januari 2018. Daaromtrent is in hoofdlijnen met De Beursfabriek gesproken. Die besprekingen waren voor het bestuur van K.N.V. Ornithophilia de basis om met een gerust hart de betrokkenen bij de show te vragen om de voorbereidingen voor deze prachtige tentoonstelling te kunnen starten en is men daar zeer voortvarend mee aan de gang gegaan.

In de recent ontvangen gebruiksovereenkomst van De Beursfabriek bleek echter dat de gebruiksovereenkomst helaas heel anders geïnterpreteerd was dan is besproken. Met dit uiteindelijk voorgelegde contract ontbreekt naar de mening van de K.N.V. Ornithophilia voldoende basis om een financieel verantwoorde show te organiseren.

K.N.V. Ornithophilia heeft om die reden zowel aan het KLN-bestuur, als aan het bestuur van onze partner NBS (Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen), gemeld dat zij helaas heeft moeten besluiten dat het niet verantwoord is om met de voorbereidingen door te gaan en de Champion Show van januari 2018 wordt afgelast.

Als KLN-bestuur betreuren wij dit begrijpelijke besluit.
De komende dagen gaan wij ons beraden over mogelijkheden om de Bondshow Haren onder te brengen. Tevens zal er gezocht worden naar oplossingen voor de erkenningen bij onze pelsdieren en de komende praktijkexamens voor onze pelsdierenkeurmeesters.
Zo snel hier meer over bekend is zullen wij dit publiceren op onze website.

Hopende u op deze wijze eerst voldoende ingelicht te hebben.

Ronald Tiemes,
secretaris KLN.

Procedure Ringnalda naar andere rechtbank verwezen

De heer J. Ringnalda is tegen KLN een gerechtelijke procedure gestart om de opzegging van het lidmaatschap door het bestuur in 2015 nietig te verklaren. Daarbij is van de zijde van Ringnalda de fout gemaakt door dit bij de verkeerde rechtbank (Arnhem) in te dienen.

Bij een rechtspersoon, zoals KLN, moet dat volgens wettelijke voorschriften worden ingediend bij de rechtbank onder wie de statutaire vestigingsplaats valt, tenzij er een kantoor of een filiaal is. Nu dat bij KLN niet het geval is, is de statutaire vestigingsplaats Utrecht bepalend en valt het onder de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en niet onder rechtbank Gelderland te Arnhem.

In een zgn. “Incidentele conclusie van antwoord houdende exceptie van onbevoegdheid” is van de zijde van KLN aan de rechtbank van Arnhem dan ook verzocht zich onbevoegd te verklaren voor deze zaak.
De rechtbank Arnhem zag in het verweer van de zijde van Ringnalda hiertegen geen aanleiding anders te beslissen.

Het vonnis van de rechtbank Arnhem luidde dan ook dat het zich in deze zaak onbevoegd verklaart, verwijst de zaak door naar de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en heeft de heer Ringnalda, als verliezende partij, tevens veroordeelt in de kosten van dit incident (te vergoeden aan KLN).

De heer J. Ringnalda kan eventueel nog in beroep gaan.

Evert van de Waerdt
Penningmeester

Landelijk AI onderzoek bij KLN leden

Het KLN bestuur vraagt haar fokkers van hoenders, sier en watervogels mee te werken aan het volgende.
 
Wij hebben het sterke vermoeden dat het aantal (HP)AI besmettingen onder hoenders, sier en watervogels van de KLN leden bijzonder klein is of zelfs niet aanwezig is. Dat argument willen wij gebruiken om in gesprek te gaan met de overheid en zo te trachten ons deel van de hobbysector te scheiden van de commerciële sector. Daaraan gekoppeld willen wij bereiken dat we bij een volgende HPAI uitbraak geen tentoonstellingsverbod meer opgelegd krijgen.
Ons sterke vermoeden willen wij staven door een representatief landelijk onderzoek te doen onder onze fokkers naar (HP)AI. Daarvoor willen wij eerst één dier per fokker van de ingezonden hoenders, sier en watervogels bemonsteren op de jongdierendagen van speciaalclubs. Indien dan nog nodig, zal dat aangevuld worden met monsternames in “blinde vlekken” in ons land.
 
Voor de test wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit het vleugelvlies van de vogel. Die bloedmonsters laten wij onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Doordat door de monstername ter plaatse van het prikje enige tijd een knobbeltje of bloeduitstortinkje kan ontstaan, stellen wij richting onze keurmeesters zo’n gevolg in zijn geheel niet tot uitdrukking te brengen in de beoordeling.  
Wij zullen tevens van de gemonsterde dieren wat mest verzamelen, zodat dit, samen met het restant van het bloedmonster, ook gebruikt kan worden voor onderzoek naar andere ziekten, waarvoor de bedrijfsmatige sector altijd meteen naar de Hobbysector wijst.
 
We hopen dat u allen spontaan meewerkt aan dit onderzoek, zodat we met gestaafde argumenten in gesprek kunnen gaan met de overheid.
 
Harry Arts, Dierhouderij aangelegenheden.
 

Wijziging KLN bestuur

Hierbij laat ik u weten dat mevrouw Rolinka Snijders, portefeuillehouder PR en jeugdzaken heeft besloten per direct haar functie binnen het KLN-bestuur neer te leggen. Wij zijn Rolinka zeer erkentelijk voor alles wat zij gedaan heeft om KLN op de kaart te zetten.

Voor activiteiten aangaande PR en jeugdzaken kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Namens het KLN-bestuur,
Ronald Tiemes
secretaris