Nieuws

Procedure Ringnalda naar andere rechtbank verwezen

De heer J. Ringnalda is tegen KLN een gerechtelijke procedure gestart om de opzegging van het lidmaatschap door het bestuur in 2015 nietig te verklaren. Daarbij is van de zijde van Ringnalda de fout gemaakt door dit bij de verkeerde rechtbank (Arnhem) in te dienen.

Bij een rechtspersoon, zoals KLN, moet dat volgens wettelijke voorschriften worden ingediend bij de rechtbank onder wie de statutaire vestigingsplaats valt, tenzij er een kantoor of een filiaal is. Nu dat bij KLN niet het geval is, is de statutaire vestigingsplaats Utrecht bepalend en valt het onder de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en niet onder rechtbank Gelderland te Arnhem.

In een zgn. “Incidentele conclusie van antwoord houdende exceptie van onbevoegdheid” is van de zijde van KLN aan de rechtbank van Arnhem dan ook verzocht zich onbevoegd te verklaren voor deze zaak.
De rechtbank Arnhem zag in het verweer van de zijde van Ringnalda hiertegen geen aanleiding anders te beslissen.

Het vonnis van de rechtbank Arnhem luidde dan ook dat het zich in deze zaak onbevoegd verklaart, verwijst de zaak door naar de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en heeft de heer Ringnalda, als verliezende partij, tevens veroordeelt in de kosten van dit incident (te vergoeden aan KLN).

De heer J. Ringnalda kan eventueel nog in beroep gaan.

Evert van de Waerdt
Penningmeester

Verantwoord houden van gezelschapsdieren

Bijdrage KLN in het inventarisatierapport kennislandschap inzake het op welzijnsverantwoorde wijze houden van gezelschapsdieren
In het kader van een mastertrack Bestuur en beleid van de opleiding Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) liep mevrouw Nikky Kok drie maanden stage bij de Raad voor Dierenaangelegenheden. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de staatssecretaris en minister van Economische Zaken gevraagd of op eigen initiatief adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken.

Aan de hand van meerdere interviewen heeft KLN een bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoek.
Doel van het onderzoek was een inventarisatie van beschikbaarheid, behoefte en effectiviteit van informatie gericht op het welzijnsverantwoord houden van gezelschapsdieren.Onder andere is gevraagd naar de rol die de overheid, dierenartsen en de huisdierenbranche spelen bij de informatievoorziening over het houden van dieren.

Meer informatie op maat nodig
De conclusie is dat er meer dan genoeg goede informatie beschikbaar is en dat verschillende organisaties een eigen rol hebben in het verspreiden hiervan. Knelpunten lijken vooral te liggen bij het enorme aanbod van  informatie, waarvan veel door de deskundigen in twijfel getrokken wordt. Daarnaast blijkt het onduidelijk in hoeverre de verantwoorde informatie ook daadwerkelijk de gezondheid en het welzijn van huisdieren ten goede komt. Wel blijkt dat met goede, op specifieke doelgroepen, toegespitste methodes van informatievoorziening nog veel aan effectiviteit te winnen valt.

Verslaglegging
Nikky Kok heeft haar bevindingen uitgewerkt in een verslag welke u bijgaand kunt downloaden.

https://www.rda.nl/publicaties/publicaties/2017/08/03/nikky-kok-verantwoord-houden-van-gezelschapsdieren 

Wijziging KLN bestuur

Hierbij laat ik u weten dat mevrouw Rolinka Snijders, portefeuillehouder PR en jeugdzaken heeft besloten per direct haar functie binnen het KLN-bestuur neer te leggen. Wij zijn Rolinka zeer erkentelijk voor alles wat zij gedaan heeft om KLN op de kaart te zetten.

Voor activiteiten aangaande PR en jeugdzaken kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Namens het KLN-bestuur,
Ronald Tiemes
secretaris

Landelijk AI onderzoek bij KLN leden

Het KLN bestuur vraagt haar fokkers van hoenders, sier en watervogels mee te werken aan het volgende.
 
Wij hebben het sterke vermoeden dat het aantal (HP)AI besmettingen onder hoenders, sier en watervogels van de KLN leden bijzonder klein is of zelfs niet aanwezig is. Dat argument willen wij gebruiken om in gesprek te gaan met de overheid en zo te trachten ons deel van de hobbysector te scheiden van de commerciële sector. Daaraan gekoppeld willen wij bereiken dat we bij een volgende HPAI uitbraak geen tentoonstellingsverbod meer opgelegd krijgen.
Ons sterke vermoeden willen wij staven door een representatief landelijk onderzoek te doen onder onze fokkers naar (HP)AI. Daarvoor willen wij eerst één dier per fokker van de ingezonden hoenders, sier en watervogels bemonsteren op de jongdierendagen van speciaalclubs. Indien dan nog nodig, zal dat aangevuld worden met monsternames in “blinde vlekken” in ons land.
 
Voor de test wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit het vleugelvlies van de vogel. Die bloedmonsters laten wij onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Doordat door de monstername ter plaatse van het prikje enige tijd een knobbeltje of bloeduitstortinkje kan ontstaan, stellen wij richting onze keurmeesters zo’n gevolg in zijn geheel niet tot uitdrukking te brengen in de beoordeling.  
Wij zullen tevens van de gemonsterde dieren wat mest verzamelen, zodat dit, samen met het restant van het bloedmonster, ook gebruikt kan worden voor onderzoek naar andere ziekten, waarvoor de bedrijfsmatige sector altijd meteen naar de Hobbysector wijst.
 
We hopen dat u allen spontaan meewerkt aan dit onderzoek, zodat we met gestaafde argumenten in gesprek kunnen gaan met de overheid.
 
Harry Arts, Dierhouderij aangelegenheden.
 

Vakantie Ringenbureau KLN

Het Ringenbureau van KLN is in verband met vakantie twee perioden niet bereikbaar.
Dit is van: vrijdag 21 juli tot en met zondag 30 juli 2017 en van: zaterdag 5 augustus tot met woensdag 30 augustus 2017.

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Nieuwsberichten