KLN berichten februari 2017

Vergadering Diertechnische Raad en Raad van Advies 25-02-2017
Om 09.30 uur is de vergadering van de Diertechnische Raad en om 13.30 uur de vergadering van de Raad van Advies. Voor de DtR worden in de basis de speciaalclubs uitgenodigd en voor de RvA de provinciale besturen. Zowel de speciaalclubs als de provinciale besturen worden verzocht uiterlijk een week voor de vergadering hun eventuele agendapunten door te geven aan de secretaris. Met name de ingebrachte voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering op 17 juni komen dan aan de orde.
De vergadering wordt gehouden in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.

Gewijzigde ringenprijzen 2017
Met ingang van het jaar 2017 zijn de ringenprijzen voor de KLN diergroepen als volgt gewijzigd:
Voor leden van € 0,26 verhoogd naar € 0,28.
Voor niet leden van € 0,60 verhoogd naar € 0,80.
De verzendkosten zijn van € 1,50 verhoogd naar € 1,75.
De kosten voor bankoverschrijvingen (niet via iDeal) zijn van € 1,50 verhoogd naar € 1,75.

Proeven met ingevroren sperma van konijnen positief
Zoals al eerder gemeld is in 2014 is sperma ingevroren van de meest zeldzame Nederlandse konijnenrassen en opgeslagen in een genenbankcollectie. In 2015 is daarvan in een inseminatieproef het bevruchtend vermogen onderzocht.
Uit deze proef, waarvan de evaluatie in 2016 werd afgesloten,  bleek hoe hoger de beweeglijkheid van het sperma na ontdooien, hoe hoger het drachtigheidspercentage was. Ruim de helft van de voedsters werd drachtig van het diepvriessperma. Ter vergelijking zijn ook andere voedsters geïnsemineerd met vers sperma. Zoals verwacht leverde dit een hoger drachtigheidspercentage. Het aantal jongen per worp lag voor beide spermasoorten tussen de zeven en acht.
De houdbaarheidsproef is hiermee voorlopig afgesloten.
Het opgeslagen sperma levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het lange-termijnbehoud van de diversiteit van zeldzame konijnenrassen. Deze rassen van Nederlandse oorsprong hebben een unieke genetische en cultuurhistorische waarde.

Resultaten van verplicht enten tegen RHD 2
Het besluit tot het verplicht enten van konijnen tegen RHD2 is genomen n.a.v. een overgrote meerderheid die voorstemde in de afstemvergadering van 1 augustus 2016. Ofschoon nog niet iedereen het met dat besluit eens was, heeft toch de overgrote meerderheid zijn konijnen ook daadwerkelijk laten enten. Het resultaat daarvan kunnen we zien op de tentoonstellingen die ondanks het TT-verbod vanwege het HPAI besmettingsgevaar, toch nog door zijn gegaan. Er waren wat tentoonstellingen die wat minder konijnen hadden dan voorgaande jaren, m.n. in de periode toen er nog geen TT-verbod was. Daar staat echter tegenover dat er ook genoeg shows waren met meer konijnen.
Dat is verheugend en toont aan dat ook de konijnenfokkers hun principes opzij kunnen zetten als de noodzaak tot niet gebruikelijk handelen zich aandient.
Tot nu toe hebben zich geen calamiteiten voorgedaan met RHD2 op tentoonstellingen, maar de ziekte is nog niet tot rust gekomen. Daarom geldt de entverplichting voor tentoonstellingskonijnen ook voor het komende tentoonstellingsseizoen 2017-2018. Het advies om alle konijnen te laten vaccineren blijft ook onverminderd van kracht.

Themabijeenkomst HPAI en RHD2 op de Noordshow
Nu ook de bondsshow van hoenders, sier en watervogels op de Noordshow niet door kom gaan vanwege het van overheidswege opgelegde tentoonstellingsverbod, hebben wij besloten daar samen met het Noorshowbestuur een themabijeenkomst te houden over deze twee ziektes. Het doel was informatie verzamelen voor een gepland overleg met de overheid inzake hoe we in de toekomst met HPAI verder kunnen.
Aan de uitnodigingen aan de provinciale en verenigingsbesturen is ruim gevolg gegeven zodat in een overvolle ontvangstruimte op de Noordshow een interessante en interactieve bijeenkomst gehouden kon worden. U treft daarover later een uitgebreid verslag aan in Kleindier Magazine.

Keurmeester Gerrit Ligtenberg gestopt
Konijnenkeurmeester Gerrit Ligtenberg keurde in feite al niet meer. Daarom hebben wij in goed overleg besloten de keurbevoegdheid per 1 januari 2017 te beëindigen. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode van 32 jaar. Gerrit was sinds 1984 keurmeester van een aantal rassen die hem na aan het hart lagen. Zo was hij een graag geziene keurmeester bij de hangoordwergen.
Het KLN bestuur dankt Gerrit Ligtenberg bijzonder voor zijn lange staat van dienst en inzet als keurmeester bij de hangoren.

Keurmeester Bep Jansen gestopt
Per 1 januari 2017 is A-keurmeester gedomesticeerde en oorspronkelijke watervogels en oorspronkelijke duiven Bep Jansen gestopt. Dat houdt ook in dat hij zijn lidmaatschap van de standaardcommissie sier en watervogels per die datum heeft beëindigt. Hij  was keurmeester sinds 1995 en daarmee een staat van dienst van 22 jaar. Het KLN bestuur is Bep Jansen bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn dubbelfunctie in de sier en watervogelsectie.

Nieuwe Natuurwet
Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de drie wetten:
-    Natuurbeschermingswet 1998;
-    Boswet;
-    Flora- en Faunawet.
Deze ene wet pretendeert minder regels en zou overzichtelijker moeten zijn. De wet beschermt dier en plant, met name de zwakkere
In een dichtbevolkte samenleving als Nederland is een goede natuurbescherming belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.
Er is nu meer bij de provincies neergelegd omdat die beter kunnen oordelen over de gebieden in hun provincie en zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes.
Wanneer u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt de aanvraag net als voorheen getoetst aan de Wet natuurbescherming. Bij de provincie kan nog steeds een aparte natuurvergunning worden aangevraagd.
Bij RVO.nl kunt u nog terecht voor ontheffingen en vergunningen die provincie-overschrijdend of – stijgend zijn.

Gerie Glastra
Secretaris a.i.


Kooien, drink en voerbakjes ontsmetten
De vogelgriep AI beheerst(e) ons land en onze tentoonstellingen. RHD bij de konijnen was een bedreiging, maar dankzij goede ent-maatregelen is dit beheersbaar en kunnen de konijnen toch naar de tentoonstellingen.
Desondanks is het ontsmetten van kooien, voer en drinkbakjes nog steeds belangrijk, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden en buiten onze hokken blijft.
Zoals in de tentoonstellingsreglementen ROT en RVT paragraaf 9 lid 2 is aangegeven, blijft het belangrijk om voor de show, voordat de kooien en de bodems in gebruik genomen worden, deze te ontsmetten. Dat geldt ook voor de drinkbakken en eventuele voerbakjes, voor die geplaatst worden. Gezien de ontwikkelingen met besmettelijke ziektes hecht het KLN bestuur daar veel waarde aan en gaan de gedelegeerden hier het komende tentoonstellingsseizoen meer op toezien. Het ontsmetten kan effectief gedaan worden met een sprayapparaat (max 3 bar oppompen bij het sprayen) gevuld met oplossing van Virkon S (1 zakje van 50 gram op 10 liter). Deze oplossing wordt over de schone bodems en kooien gesprayd, alvorens ze van de stapel gepakt worden of de kooien worden opgezet. De kleurstof in het desinfectiemiddel laat zien welke delen geraakt zijn en welke delen niet.
De werkzame stof zal de aanwezige bacteriën en virussen doden en de dieren gaan zo in een virus en bacteriearme kooi.
Halamid is een oud vertrouwd middel, maar werkt alleen in een schone omgevingen zoals in schone drinkwaterflessen of -waterbakjes.
Het verdient ook aanbeveling na de show het kooienmateriaal de ontsmetten zodat ze ook gebruiksklaar zijn voor eventueel tussentijds gebruik. Het middel blijft werkzaam gedurende de opslagperiode tot de volgende tentoonstelling.
Als in de toegang tot de tentoonstellingen ontsmettingsmatten neergelegd worden, is daarmee ook de insleep van smetstof via het schoeisel voorkomen. Deze matten moeten wel enige malen per dag met nieuwe Vikron S oplossing ververst worden om de werking te garanderen. Het geeft ook een goed beeld van serieuze hygiënemaatregelen.

Portefeuillehouder Dierenaangelegenheden
Harry Arts

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Bondsberichten KLN berichten februari 2017