KLN berichten januari 2017

Een goede start in het nieuwe jaar
Het KLN bestuur wenst u van harte alles wat wenselijk is voor het nieuwe jaar 2017, in het bijzonder een jaar zonder confrontaties met nare dierenziektes en een fijn opfok en tentoonstellingsjaar. Dat hebben we wel nodig na de domper op onze liefhebberij door de RHD2 en de vogelpest in 2016.

HPAI 2016
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er al drie besmette vleeseendenbedrijven en zitten we na twee jaar al weer opgescheept met een tentoonstellingsverbod voor hoenderachtigen en watervogels. Vele shows zijn al afgelast of gaan alleen als konijnen en sierduivenshow door, We vrezen op dit moment ook al voor de bondsshows.
In zuidoost Azië wordt weinig aan de bestrijding van vogelpest gedaan en zo trekken besmette vogels uit die omgeving naar plaatsen waar ook “onze vogels” komen. Die nemen de besmetting vervolgens weer mee en zo zitten wij weer in de ellende.
De konijnenfokkers hebben massaal hun konijnen gevaccineerd, maar evengoed zitten de showorganisaties hierdoor toch weer met de handen in het haar.
De vraag roept zich op of we nog wel in de maanden november t/m zo’n half januari shows moeten organiseren en we niet de tentoonstellingskalender moeten aanpassen richting maart? Het klinkt heftig, maar zo door blijven tobben is ook heel erg demotiverend.
We constateren gelukkig dat de meeste verenigingen onze website snel weten te vinden voor de meest actuele berichtgeving. Dat de berichtgeving niet altijd even duidelijk is, komt doordat op dat moment het ministerie ook niet meer informatie geeft.

Verkoop hoenders, sier en watervogels
Dat veel tentoonstellingen voor de hoenderachtigen en watervogels niet doorgaan is voor de fokkers een enorme domper op hun hobby. Het KLN bestuur roept u toch op om niet een groot deel van uw dieren weg te doen en zeker niet voor belachelijk lage prijzen. U heeft uw dieren 365 dagen per jaar en ze gaan maar een paar dagen per jaar naar een tentoonstelling. Geniet daarom evengoed het hele jaar door van uw dieren.

Keuring afzeggen via DigiKeur
Een enkele keer komt het voor dat een e-mailtje over het hoofd gezien wordt en de keurmeester ongewenst toch op de keuring verschijnt. Zorgvuldigheid van twee kanten is in deze noodzakelijk.
Het mag als fatsoenlijk verondersteld worden dat als een showorganisatie op het laatste moment een keurmeester afzegt, zij hem ook even telefonisch informeren.
Het eerste voorteken voor een keurmeester of de keuring doorgaat is de lijst met te keuren rassen, die hij normaliter ongeveer een week van te voren van de tentoonstellingssecretaris krijgt. Als hij die al niet krijgt, kan hij zich niet voorbereiden op de keuring en moet hij gewoon zelf even informeren hoe het zit.
Als de keurlijst is verstuurd en de keurmeester wordt dan toch op een onmogelijk moment alleen per mail afgezegd, dan heeft de keurmeester tenminste recht de kilometervergoeding, als hij de reis voor niets heeft gemaakt en ook op de keurvergoeding als hij er een snipperdag voor heeft opgenomen.

Keurmeester Cees Visser gestopt
Hoenderkeurmeester Cees Visser uit Emmeloord heeft te kennen gegeven dat hij om gezondheidsredenen per direct stopt als keurmeester. Cees is op zijn 25e in 1985 keurmeester geworden en beperkte zich daarbij tot de rassen waarmee hij een echte binding heeft.
Het KLN bestuur is Cees vanwege zijn lange staat van diens veel dank verschuldigd.

Kort verslag van de Raad van Advies
Op 29 oktober jl. werd in voorbereiding op de ALV in 2017 met de provinciale besturen de eerste vergadering van de Raad van Advies gehouden. Aansluitend op de vorige ALV was het agendapunt Financieel natuurlijk een zwaar punt.
Ook met andere zaken is het KLN bestuur druk geweest. Vooral betreffende de beslissing om de konijnen te laten enten tegen RHD2 heeft veel energie gekost. Er komt ook een gesprek met de gezondheidsdienst, We willen kijken wat de kosten voor onderzoek naar RHD1 en RHD2 zijn.
Eind oktober tekende zich het aantal inzendingen bij de konijnen gelukkig niet significant ongunstig af bij voorgaande jaren.
Een commissie die speciaal is samengesteld om de organisatie van KLN te beoordelen, heeft middels een rapport “Op weg naar 2019” aanbevelingen tot organisatiewijziging gedaan. Een belangrijk advies is de organisatie afstemmen op een afnemend ledental. Na evaluatie door het KLN bestuur zal dit voorstel verder behandeld worden in de RvA, die het eerste gedeeld zal worden in de voorstellen waardoor onze organisatie gesteld wordt.
PA Zeeland vraagt wat KLN doet met de open brief van Aviornis inzake de positieflijst. Zoals bekend verondersteld mag worden is KLN niet meer aangesloten bij het PVH, maar KLN ondersteunt wel Aviornis en wij zullen onze bevindingen t.a.v. de nieuwe positieflijst melden aan het Ministerie. Overigens rammelt de laatste positieflijst weer qua wetenschappelijk onderzoek. Wat wel duidelijk is, is dat vooral de sier- en watervogels het moeilijk zullen gaan krijgen.
De Noordshow wil graag beoordelingskaarten bij dieren in de zichtklasse, omdat bezoekers zich storen aan het gebrek aan deze informatie. Te erkennen dieren komen in de zichtklasse als het om een nieuw ras of nieuwe kleurslag gaat, die nog niet Europees erkend is of een creatie van een kleurslag waar geen speciaalclub achter staat.
De standaardcommissie legt uit dat er eerst vergaderd wordt over het aangebodene in die klasse, alvorens zij de beoordeling bekend maken. De fokkers en speciaalclub worden daar overigens uitgebreid geïnformeerd. Door deze klasse apart op te stellen met daarbij duidelijk aangeven dat het om een zichtklasse gaat, kan meer duidelijkheid gegeven worden waarom de beoordeling ontbreekt.
Het ledenverloop wordt uitgebreid besproken. Het negatieve verloop is in Groningen het grootst met  7,3% en het kleinst is dat in Noord-Holland met  1,6%. Alleen in Zeeland was er een positieve stijging van 3,9%. Jammer dat die provincie maar 107 leden heeft. De totaal gemiddelde achteruitgang is  3,8% en daarmee zijn we met 6962 leden net onder de zevenduizend gezakt.
Bij welke diergroep de daling het grootst is, is niet bekend omdat (nog) niet wordt bijgehouden wat onze leden fokken.
Financieel: De inkomsten uit contributie e.d. blijven achter, maar er is een meevaller op de aankoop van de ringen. De geraamde kosten voor keurmeestersaangelegenheden lijken toereikend te zijn. Ook de NKP zal weer een positief resultaat laten zien. De algemene kosten zullen waarschijnlijk een tekort laten zien, o.a. door juridische kosten. Er zal bezuinigd worden op het prijzenpakket (rozetten) en de PR kosten. Verder zullen voor het infoplein op de Noordshow geen gratis eet en drinkbonnen meer verstrekt worden aan de speciaalclubs.
De PR-subsidiepot is bijna leeg zodat de laatste aanvragen niet of maar ten dele gehonoreerd kunnen worden. Het bestuur gaat bezien hoe we in de toekomst de subsidie over het hele jaar kunnen verdelen.
De KLN commissies worden geïnformeerd over hoe hun financiële situatie is en waar bijstelling noodzakelijk is. Binnen de KLN commissie wordt een penningmeester aangesteld, die het commissiebudget gaat beheren. Verder worden regels voor het opstellen van een jaarrekening nauwkeuriger opgevolgd. Welke kosten en overlopende kosten in welk jaar horen te vallen, moet nauwkeuriger op basis van de daarvoor in de financiële wereld gelden regels opgevolgd worden, zodat bepaalde kosten zoals in 2015 niet twee keer in hetzelfde jaar vallen.
Bij het voorstel van Frisia Dokkum e.o. om de financiële controle via het huishoudelijk reglement dicht te timmeren, worden nogal wat kanttekeningen gezet, m.n. ook bij wanneer e.e.a. wel of niet via de ALV moet. Eén ding is wel zeker, het KLN bestuur moet meer en gedetailleerder inzage geven in de financiële ontwikkelingen dan voorheen gebruikelijk was. Dat is in deze RvA ook gedaan middels een financiële rapportage.
Veranderen: Tijden veranderen waardoor het ledental terugloopt en daardoor zakken de inkomsten onder het uitgavepatroon. Dat vraag om bezinning en veranderingen. Via een heldere en inspirerende power point geeft  dhr. Vlaardingerbroek ons inzicht in de noodzaak daarvan, inclusief de mogelijke valkuilen. Ook de digitalisering doet steeds meer haar intrede en als we daar niet in meegaan, kunnen we de nieuwe aanwas wel vergeten. Geen kwestie meer dus van: “Zij deden een plas en alles liep weer zoals het was”. Dat geldt met name ook voor de verenigingen, want daar komen de nieuwe leden binnen en daar moet men ze zien te behouden. Denk niet in termen van ”wat moet men doen”, maar van “wat kan ik doen”.
In de rondvraag wordt gevraagd of het mogelijk is om in beeld te brengen hoeveel dieren ingeschreven worden op tentoonstellingen en dat aantal te monitoren. Volgens mevr. de Gooijer is dat mogelijk en zij zal een overzicht per diergroep maken.
Mag het vraagprogramma, de catalogus en KLN prijzenlijst in het vervolg ook digitaal verstuurd worden. Deze vraag zal meegenomen worden naar de betrokken commissies.
Hoe kun je voorkomen dat er fraude gepleegd wordt met de vaccinatie tegen RHD2? Conform de afspraak die we op 1 augustus met z’n allen hebben gemaakt, moeten we alles zo simpel mogelijk houden. Helemaal voorkomen kun je het nooit, maar zij die hun dieren netjes hebben laten enten lopen geen gevaar, alleen de fraudeurs.
Dhr. M.A. Verhelst bedankt een ieder die op zo’n indrukwekkende wijze aandacht had voor het overlijden van zijn zoon Alex.
De volgende vergadering van de Diertechnische Raad en Raad van Advies is op zaterdag 25 februari 2017.

Geri Glastra
Secretaris

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Bondsberichten KLN berichten januari 2017